SNELLOKET CULTUUR
De gemeente Groningen maakt een tweede ronde van het Snelloket cultuur mogelijk.

Met het Snelloket cultuur wil de gemeente Groningen podiumkunstenaars, makers en ZZP’ers uit Groningen die nu weinig tot geen steun krijgen uit andere regelingen, een financiële mogelijkheid bieden om in coronatijd kleine projecten te realiseren die op korte termijn kunnen plaatsvinden. Daarbij kan het gaan om individuele kunstenaars, acteurs, musici, choreografen e.d. De activiteiten moeten leiden tot een live uitvoering voor publiek binnen de geldende coronamaatregelen en moeten plaatsvinden tussen 1 november 2021 en 1 juli 2022.

Het Snelloket voorziet wederom in een grote behoefte. Binnen anderhalf uur na opening is het totale bedrag aangevraagd.
Het loket is daarom gesloten en u kunt geen aanvraag meer indienen.

Klik hier
voor de regeling.

 • omschrijving van het project
 • begroting en dekkingsplan
 • publiciteitsplan (hoe wordt het publiek live en mogelijk online bereikt?)
 • cv’s van de belangrijkste medewerkers aan het project waaruit blijkt dat deze tenminste drie jaar professioneel in de cultuursector werkzaam zijn
 • De diverse bestanden bij voorkeur in één document (PDF) aanleveren.

  Tijdelijke regeling van de Kunstraad Groningen Snelloket cultuur voor live uitvoeringen tijdens de coronacrisis – in opdracht van de gemeente Groningen

  Doel
  Het doel van het Snelloket cultuur is om podiumkunstenaars/ makers/ zzp'ers in de culturele sector in de provincie Groningen tijdens de coronacrisis op een snelle en laagdrempelige manier te ondersteunen door kleine live uitvoeringen mogelijk te maken.

  Doelgroep
  1. De regeling is gericht op podiumkunstenaars/makers/zzp'ers die kleinschalige live projecten willen uitvoeren, passend binnen de beperkingen van de coronamaatregelen.
  2. Een aanvraag kan worden ingediend door individuele podiumkunstenaars/makers/zzp'ers of door een rechtspersoon.
  3. De aanvrager dient woonachtig/gevestigd te zijn in de provincie Groningen.
  4. De aanvrager dient aantoonbaar tenminste drie jaar professioneel in de cultuursector in de gemeente Groningen werkzaam te zijn.
  5. Aanvragers die al vanuit een ander budget van de gemeente Groningen worden ondersteund, komen niet voor een bijdrage op grond van deze regeling in aanmerking.
  6. De aanvrager kan maar één keer een bijdrage op grond van deze regeling ontvangen.
  7. Aanvragers die reeds eerder een subsidie hebben ontvangen op basis de vorige regeling Snelloket Kunstraad komt niet in aanmerking voor subsidie op grond van onderhavige regeling.

  Activiteit
  1. De te subsidiëren activiteit dient te leiden tot een live uitvoering voor publiek binnen de geldende coronamaatregelen.
  2. De te subsidiëren activiteit dient te overtuigen waar het de professionele kwaliteit betreft.
  3. De te subsidiëren activiteit dient plaats te vinden in de gemeente Groningen.
  4. De te subsidiëren activiteit dient tussen 1 november 2021 en 1 juli 2022 te worden uitgevoerd tenzij de geldende coronamaatregelen dat onmogelijk maken.

  Aanvraagprocedure
  1. Aanvragen voor deze regeling kunnen vanaf 4 oktober 2021 12:00 uur worden ingediend.
  2. Aanvragen die te vroeg worden ingediend worden niet in behandeling genomen.
  3. Aanvragen worden in behandeling genomen tot het beschikbare budget is uitgeput.
  4. De aanvraag dient digitaal te worden ingediend via snelloket@kunstraadgroningen.nl.
  5. Bij de aanvraag dient gebruik te worden gemaakt van het aanvraagformulier zoals kan worden gedownload op de website van de Kunstraad Groningen.
  6. Het stellen van nadere vragen door adviseurs van de Kunstraad Groningen kan onderdeel uitmaken van de aanvraagprocedure.

  Toekenning
  1. De toekenning bedraagt € 2.500 voor kleinere en € 5.000 voor grotere projecten.
  2. De toekenning kan 100% bedragen van de naar het oordeel van de Kunstraad noodzakelijke kosten.
  3. Op deze subsidie is artikel 15 van de ASV van toepassing.
  4. De toekenning heef het karakter van een donatie. Financiële verantwoording achteraf wordt niet gevraagd. Inhoudelijke verslaglegging door middel van een kort (foto)verslag wordt op prijs gesteld.

  Subsidieplafond
  1. Het subsidieplafond bedraagt € 150.000.
  2. De verdeling van dit bedrag vindt plaats op basis van de volgorde van ontvangst van de aanvragen, waarbij het tijdstip waarop een onvolledige aanvraag is gecompleteerd, geldt als tijdstip van ontvangst.
  Besluitvorming en subsidiebeschikking
  1. Op de subsidieaanvraag wordt binnen 4 weken door de Kunstraad (onder mandaat) namens het college van de gemeente Groningen een besluit genomen.
  2. Tegen de desbetreffende subsidiebeschikking, afgegeven door de Kunstraad, kan bezwaar worden gemaakt, in welk geval de gemeentelijke bezwaarprocedure van toepassing is.
  Overig
  In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het bestuur van de Kunstraad Groningen.

  Inwerkingtreding
  Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.