SNELLOKET CULTUUR
Met het Snelloket cultuur wil een aantal Groningse culturele instellingen professionele podiumkunstenaars en makers uit Groningen die nu weinig tot geen steun krijgen uit andere regelingen, een financiële mogelijkheid bieden om in coronatijd kleine projecten te realiseren die op korte termijn kunnen plaatsvinden. Daarbij kan het gaan om individuele kunstenaars, acteurs, musici, choreografen e.d. De activiteiten moeten leiden tot een live uitvoering voor publiek binnen de geldende coronamaatregelen en moeten plaatsvinden in 2021.
Aanvragen kunnen worden ingediend door het "aanvraagformulier Snelloket cultuur" te mailen naar snelloket@kunstraadgroningen.nl. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld tot het budget is uitgeput. Het loket opent op 1 april a.s.

Het budget bedraagt € 170.000. Het Snelloket wordt mogelijk gemaakt door het Noord Nederlands Toneel, Club Guy & Roni, het Noorderzon Festival of Performing Arts & Society, het Noord Nederlands Orkest, Eurosonic Noorderslag, het Jonge Harten Festival, het Grand Theatre Groningen en Het Houten Huis in samenwerking met de cultuurpijlers, de gemeente en de provincie Groningen en de Kunstraad Groningen. Omdat de instellingen zelf niet over de faciliteiten beschikken om als subsidieloket te fungeren, is dit budget ondergebracht bij de Kunstraad Groningen.

Klik hier
voor de regeling

De aanvraag voor het Snelloket cultuur moet bestaan uit de volgende onderdelen:
 • volledig ingevuld aanvraagformulier
 • omschrijving van het project
 • begroting en dekkingsplan
 • publiciteitsplan (hoe wordt het publiek live en mogelijk online bereikt?)
 • cv’s van de belangrijkste medewerkers aan het project waaruit blijkt dat deze tenminste drie jaar professioneel in de cultuursector werkzaam zijn
De diverse bestanden bij voorkeur in één document (PDF) aanleveren.

Het snelloket cultuur voorziet zoals verwacht in een grote behoefte en binnen 12 uur na opening van het loket is het volledige budget aangevraagd. Daarom is het vanaf nu niet meer mogelijk om een beroep te doen op deze regeling.
Wel bestaat de kans dat er later dit jaar budget is voor een tweede ronde van het snelloket. Informatie daarover verschijnt op onze website.

Download hier het persbericht van de instellingen over deze regeling (PDF).

Tijdelijke regeling van de Kunstraad Groningen Snelloket cultuur voor live uitvoeringen tijdens de coronacrisis – in opdracht van een aantal Groningse culturele instellingen

Doel
Het doel van het Snelloket cultuur is om podiumkunstenaars/ makers/ zzp'ers in de culturele sector in de provincie Groningen tijdens de coronacrisis op een snelle en laagdrempelige manier te ondersteunen door kleine live uitvoeringen mogelijk te maken.

Doelgroep
 1. De regeling is gericht op podiumkunstenaars/makers/zzp'ers die kleinschalige live projecten willen uitvoeren, passend binnen de beperkingen van de coronamaatregelen.
 2. Een aanvraag kan worden ingediend door individuele podiumkunstenaars/makers/zzp'ers of door een rechtspersoon.
 3. De aanvrager dient woonachtig/gevestigd te zijn in de provincie Groningen.
 4. De aanvrager dient aantoonbaar tenminste drie jaar professioneel in de cultuursector werkzaam te zijn.
 5. Aanvragers die al vanuit een ander budget van de gemeente en/of de provincie Groningen worden ondersteund, komen niet voor een bijdrage op grond van deze regeling in aanmerking.
 6. Een aanvrager kan maar één keer een bijdrage op grond van deze regeling ontvangen.

Activiteit
 1. De te subsidiëren activiteit dient te leiden tot een live uitvoering voor publiek binnen de geldende coronamaatregelen.
 2. De te subsidiëren activiteit dient te overtuigen waar het de professionele kwaliteit betreft.
 3. De te subsidiëren activiteit dient plaats te vinden in de provincie Groningen.
 4. De te subsidiëren activiteit dient in 2021 te worden uitgevoerd tenzij de geldende coronamaatregelen dat onmogelijk maken.

Aanvraagprocedure
 1. Aanvragen voor deze regeling kunnen vanaf 1 april 2021 worden ingediend.
 2. Aanvragen worden in behandeling genomen tot het beschikbare budget is uitgeput.
 3. De aanvraag dient tenminste vier weken voor uitvoering van de activiteit te worden ingediend.
 4. De aanvraag dient digitaal te worden ingediend via snelloket@kunstraadgroningen.nl.
 5. Bij de aanvraag dient gebruik te worden gemaakt van het aanvraagformulier zoals kan worden gedownload op de website van de Kunstraad Groningen.
 6. Het stellen van nadere vragen door adviseurs van de Kunstraad Groningen kan onderdeel uitmaken van de aanvraagprocedure.
 7. De Kunstraad Groningen informeert de aanvrager uiterlijk binnen vier weken schriftelijk na indiening van de aanvraag over het genomen besluit.

Toekenning
 1. De toekenning bedraagt € 2.500 voor kleinere en € 5.000 voor grotere projecten.
 2. De toekenning kan 100% bedragen van de naar het oordeel van de Kunstraad noodzakelijke kosten.
 3. Na een besluit tot toekenning wordt het gehele bedrag ineens overgemaakt.
 4. De toekenning heef het karakter van een donatie. Financiële verantwoording achteraf wordt niet gevraagd. Inhoudelijke verslaglegging door middel van een kort (foto)verslag wordt op prijs gesteld.

Subsidieplafond
 1. Het subsidieplafond bedraagt € 170.000.
 2. De verdeling van dit bedrag vindt plaats op basis van de volgorde van ontvangst van de aanvragen, waarbij het tijdstip waarop een onvolledige aanvraag is gecompleteerd, geldt als tijdstip van ontvangst.
Overig
In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het bestuur van de Kunstraad Groningen.

Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op 1 april 2021.