BUDGETTEN | PRONKJEWAIL
Ouderenparticipatieregeling Pronkjewail

Zowel de gemeente als de provincie Groningen hebben deelname van ouderen aan kunst en cultuur in hun cultuurnotaís 2017-2020 op de agenda staan als onderdeel van de strategieŽn Een leven lang cultuur en Samenleven met cultuur.
Ook binnen de beleidsterreinen leefbaarheid (zorg en welzijn), WMO en sport is deelname van ouderen belangrijk. In 2017 en 2018 zetten de gemeente en de provincie Groningen in op het stimuleren, ontwikkelen en zichtbaar maken en verduurzamen van nieuwe en bestaande initiatieven. Daarbij zijn de volgende doelen geformuleerd:
- De zichtbaarheid van bestaande kunstprojecten met, door en voor ouderen vergroten.
- Bestaande kunstprojecten met, door en voor ouderen de mogelijkheid bieden om te verduurzamen.
- Het instellen van de ouderenparticipatieregeling Pronkjewail: stimuleren van nieuwe en bestaande initiatieven op het gebied van cultuurparticipatie door ouderen.
- Het bevorderen van een integrale aanpak van cultuurparticipatie door ouderen.
- Beeldvorming over ouderen positief beïnvloeden.

Voor de ouderenparticipatieregeling Pronkjewail stellen de beide overheden middelen beschikbaar. Voor 2017 is dit in totaal Ä 70.000. Er wordt nog onderzocht of er voor 2018 vanuit andere beleidsterreinen of private partijen extra middelen aan het budget kunnen worden toegevoegd. De instelling van deze regeling sluit aan bij het stimuleringsprogramma 2017-2018 Lang leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cultural Cities van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Kijk voor meer informatie op www.pronkjewailfonds.nl.

Beschrijving procedure
Zowel particulieren als organisaties kunnen subsidie aanvragen voor culturele activiteiten waarbij ouderen actief participeren in de activiteit. Het bezoeken van theatervoorstellingen, concerten, musea e.d. valt hier niet onder. Onder culturele activiteiten worden activiteiten verstaan op het gebied van de amateurkunst (muziek, beeldende kunst, theater, literatuur, dans, film/nieuwe media) en erfgoed. Combinaties hierin zijn ook mogelijk. De culturele activiteit draagt aantoonbaar bij aan healthy ageing, is aanvullend op regulier bestaand aanbod en richt zich op de specifieke doelgroepen kwetsbare ouderen, zorgbehoevende ouderen of ouderen met een andere culturele achtergrond. Vitale ouderen kunnen hier alleen onderdeel van uitmaken in combinatie met een van de hiervoor genoemde specifieke doelgroepen..

Aanvragen die bij de Kunstraad zijn ingediend, worden ter beoordeling voorgelegd aan een onafhankelijke commissie van deskundigen. Deze deskundigen behoren zelf ook tot de doelgroep ouderen en zijn afkomstig uit de verschillende domeinen zorg, welzijn en cultuur. In de commissie hebben de volgende personen zitting:

- Betty Meyboom–de Jong (voormalig huisarts en hoogleraar huisartsgeneeskunde. Van 2008-2016 voorzitter van het Nationale Programma Ouderenzorg).
- Hugo Klomp (voormalig dean van School of Arts van de Hanzehogeschool Groningen en diverse functies bekleed bij het Prins Claus Conservatorium in Groningen. Nu actief als bestuurslid bij verschillende culturele stichtingen).
- Peter Molter (voormalig projectontwikkelaar en projectleider bij verschillende culturele initiatieven in de provincie Groningen. Tevens oprichter en voorzitter van de stichting MMC).
Er gelden verschillende criteria voor subsidieaanvragen van particulieren of van organisaties.

Klik hier voor de criteria particulieren
Criteria Particulieren
Het aan te vragen subsidiebedrag bedraagt maximaal Ä 1.000. De bijdrage van de Kunstraad Groningen kan 100% van de begroting bedragen.

- De subsidieaanvraag dient tijdig te worden ingediend, dat wil zeggen tenminste 8 weken voor het begin van de activiteit.
- Aan de activiteit dienen tenminste tien personen deel te nemen
- De deelnemers dienen overwegend woonachtig te zijn in de provincie Groningen.
- De deelnemers dienen overwegend ouder te zijn dan 65 jaar.
- De activiteit dient voor de deelnemers en het publiek openbaar toegankelijk te zijn.
- De activiteit dient te worden uitgevoerd in het kalenderjaar 2017 of 2018.
- De activiteit dient plaats te vinden in de provincie Groningen.
- Bij de voorbereiding en uitvoering van de activiteit maakt de aanvrager gebruik van de expertise van een professional. In de aanvraag moet worden aangegeven op welke wijze aan deze voorwaarde wordt voldaan.
- De activiteit dient open te staan voor een van de volgende doelgroepen.
 • Kwetsbare ouderen
  Een kwart van de ouderen is kwetsbaar. Vooral tussen de 75 en 80 jaar beginnen geestelijke en lichamelijke gezondheidsproblemen een grotere rol te spel, wat de vierde levensfase kenmerkt. Het RIVM maakt onderscheid tussen fysieke, cognitieve, sociale en psychische kwetsbaarheid. De eerste drie vormen komen het meest voor bij ouderen en vragen om cultuurbeleid op maat.
 • Zorgbehoevende ouderen
  Ook bij zorgbehoevende ouderen kan cultuurdeelname het verschil maken. Door cultuurdeelname wordt actief aan de gezondheid gewerkt omdat verschillende delen van de hersenen worden geactiveerd en uitgedaagd, precies wat nodig is om achteruitgang tegen te gaan. Het maken van muziek blijkt bijvoorbeeld heilzaam voor mensen met dementie en hun verzorgenden.
 • Ouderen met een andere culturele achtergrond
- De Kunstraad subsidieert geen boeken, CDís en/of DVDís.

Er wordt tevens gekeken naar:
1. Het aantal ouderen dat wordt bereikt.
2. De spreiding van activiteiten in de provincie Groningen.
3. De mate van betrokkenheid van organisaties uit andere domeinen dan cultuur
4. De programmeerbaarheid in de actiemaand voor ouderen Kunst op Stee en/of het festival De kunst van het ouder worden.

Bovenstaande criteria zijn binnenkort ook terug te vinden in de Algemene Subsidieverordening 2011 en de Nadere regels subsidies van de gemeente Groningen.

Voor het aanvragen van subsidie dient u het aanvraagformulier Particulieren in te vullen en per post toe te sturen. Daarnaast dient u een beknopt projectplan en een begroting mee te sturen. Subsidieaanvragen kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend. Deze worden ter beoordeling voorgelegd aan een onafhankelijke commissie van deskundigen.

Subsidies aan particulieren worden verleend volgens de zogenoemde lichte procedure als bedoeld in de Algemene Subsidieverordening 2011 van de gemeente Groningen. Dat betekent dat u achteraf geen afrekening hoeft in te dienen ter definitieve vaststelling van de subsidie. De Kunstraad Groningen stelt wel als voorwaarde dat u aantoont dat de activiteit daadwerkelijk heeft plaatsgevonden door middel van het toesturen van een kort verslag met fotoís van de activiteit.

Klik hier voor de criteria organisaties
Criteria Organisaties
De bijdrage van de Kunstraad Groningen bedraagt maximaal 50% van de werkelijk gemaakte en noodzakelijke kosten en bedraagt maximaal
Ä 20.000.
Daarnaast gelden voor organisaties de volgende criteria:

- De subsidieaanvraag dient tijdig te worden ingediend, dat wil zeggen tenminste 13 weken voor het begin van de activiteit.
- Aan de activiteit dienen tenminste tien personen deel te nemen.
- De deelnemers dienen overwegend woonachtig te zijn in de provincie Groningen.
- De deelnemers dienen overwegend ouder te zijn dan 65 jaar.
- De activiteit dient voor de deelnemers en het publiek openbaar toegankelijk te zijn.
- De activiteit dient te worden uitgevoerd in het kalenderjaar 2017 of 2018.
- De activiteit dient plaats te vinden in de provincie Groningen.
- Bij de voorbereiding en uitvoering van de activiteit maakt de aanvrager gebruik van de expertise van een professional. In de aanvraag moet worden aangegeven op welke wijze aan deze voorwaarde wordt voldaan.
- De activiteit dient open te staan voor een van de volgende doelgroepen:
 • Kwetsbare ouderen
  Een kwart van de ouderen is kwetsbaar. Vooral tussen de 75 en 80 jaar beginnen geestelijke en lichamelijke gezondheidsproblemen een grotere rol te spel, wat de vierde levensfase kenmerkt. Het RIVM maakt onderscheid tussen fysieke, cognitieve, sociale en psychische kwetsbaarheid. De eerste drie vormen komen het meest voor bij ouderen en vragen om cultuurbeleid op maat.
 • Zorgbehoevende ouderen
  Ook bij zorgbehoevende ouderen kan cultuurdeelname het verschil maken. Door cultuurdeelname wordt actief aan de gezondheid gewerkt omdat verschillende delen van de hersenen worden geactiveerd en uitgedaagd, precies wat nodig is om achteruitgang tegen te gaan. Het maken van muziek blijkt bijvoorbeeld heilzaam voor mensen met dementie en hun verzorgenden.
 • Ouderen met een andere culturele achtergrond
- De Kunstraad subsidieert geen boeken, CDís en/of DVDís.

De aanvragen worden beoordeeld op de volgende aspecten:
1. De mate waarin het gaat om doorontwikkeling en verduurzaming van bestaande initiatieven.
2. Het aantal ouderen dat wordt bereikt.
3. De mate waarin activiteiten aantoonbaar op initiatief van ouderen worden georganiseerd.
4. De spreiding van activiteiten in de provincie Groningen.
5. De mate van betrokkenheid van organisaties uit andere domeinen dan cultuur.
6. De programmeerbaarheid in de actiemaand voor ouderen Kunst op Stee en/of het festival De kunst van het ouder worden.

Bij overvraging van het budget wordt een rangschikking gemaakt op basis van bovenstaande aspecten, waarbij de volgorde het belang aangeeft.
Bovenstaande criteria zijn binnenkort ook terug te vinden in de Algemene Subsidieverordening 2011 en de Nadere regels subsidies van de gemeente Groningen.

Voor het aanvragen van subsidie dient u het aanvraagformulier Organisaties in te vullen en per post toe te sturen. Daarnaast dient u een projectplan en begroting mee te sturen.

De Kunstraad Groningen hanteert als sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen:
- 1 maart 2018, 17:00 uur
Indien uw aanvraag voor een van deze data door de Kunstraad Groningen is ontvangen kunt u ervan uitgaan dat uw aanvraag binnen dertien weken na het verstrijken daarvan is behandeld. Dit betekent dat u dan van het bestuur van de Kunstraad Groningen een beschikking ontvangt waarin het besluit op uw aanvraag wordt meegedeeld en toegelicht. De toekenningen worden ook gepubliceerd op onze website.
Tijdens de behandeling kunt u door de onafhankelijke commissie die uw aanvraag beoordeelt, worden uitgenodigd voor het geven van een toelichting op uw plan. U ontvangt een persoonlijke uitnodiging van het bureau van de Kunstraad Groningen wanneer een toelichting gewenst is.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Antje van der Meulen, 050 3600637 of antje.van.der.meulen@kunstraadgroningen.nl.