BUDGETTEN | INCIDENTENBUDGET
Dit budget is bestemd voor activiteiten die primair met een artistiek doel worden georganiseerd. Amateurs zijn uitgesloten van het Incidentenbudget.

Beschrijving budget en procedure

U kunt voor het Incidentenbudget een aanvraag indienen voor een project in de kunstensector waarbij het artistieke concept in de beoordeling van de Kunstraad Groningen centraal staat. Als u een aanvraag bij de Kunstraad heeft ingediend en als deze volledig is, wordt de aanvraag ter beoordeling voorgelegd aan de kerncommissie, waarin deskundigen op alle terreinen van de kunsten zijn vertegenwoordigd.

Aanvragen voor het Incidentenbudget dienen tijdig te worden ingediend, dat wil zeggen tenminste 13 weken voor het begin van de activiteit.

Daarnaast hanteert de Kunstraad Groningen vier sluitingsdata voor het indienen van aanvragen; indien uw aanvraag vr deze termijn door de Kunstraad Groningen is ontvangen, kunt u ervan uitgaan dat uw aanvraag binnen dertien weken na het verstrijken van deze datum is behandeld. Dit betekent dat u dan van het bestuur van de Kunstraad Groningen een beschikking ontvangt waarin het besluit op uw aanvraag wordt meegedeeld en toegelicht.

Naast onderstaande criteria is op het Incidentenbudget de Algemene subsidieverordening van de gemeente Groningen van toepassing.
Klik hier
voor een download.(PDF 8.8mb)

De sluitingsdata voor 2020 zijn:
1e ronde 2020
2e ronde 2020
3e ronde 2020
4e ronde 2020
1 november 2019, 17:00 uur
1 februari 2020, 17:00 uur
1 mei 2020, 17:00 uur
15 augustus 2020, 17:00 uur


Klik hier voor de criteria
Criteria incidentenbudget

De Kunstraad Groningen kan subsidie verlenen als bijdrage in de kosten van activiteiten die een positieve bijdrage leveren aan het culturele klimaat in de provincie Groningen. Subsidieaanvragen worden beoordeeld op de volgende aspecten:
 • artistieke kwaliteit. Dit is het zogenoemde drempelcriterium, dit betekent dat eerst wordt beoordeeld of een activiteit voldoende artistieke kwaliteit heeft. Indien dat het geval is, dan worden de volgende toetsingscriteria gehanteerd om te bepalen of een aanvraag in aanmerking komt voor subsidie:
 • de mate van aanvullendheid op het aanbod;
  het cultureel ondernemerschap;
  het publieks- en/of deelnemersbereik;
  de degelijkheid van de financile onderbouwing;
  de stevigheid van de organisatie;
  de kans van slagen van het project.

Hierbij geldt dat alle aanvragen primair op de artistieke kwaliteit worden beoordeeld. Afhankelijk van de discipline wordt daarbij gelet op zaken als repertoirekeuze, aspecten van vernieuwing, de mate van oorspronkelijkheid in opzet, de gekozen beeldtaal en de keuze voor uitvoering of bezetting. Bij de beoordeling van het cultureel ondernemerschap let de Kunstraad op de balans tussen artistieke ambities enerzijds en de marktgerichte exploitatie anderzijds, waarbij publieksgerichtheid, het zoeken naar alternatieve organisatievormen en financieringsstructuren binnen en buiten de kunstwereld aandachtspunten zijn.

In lijn met het provinciaal beleid besteedt de Kunstraad Groningen in de beleidsperiode 2013 - 2016 speciale aandacht aan het stimuleren van professioneel kunstaanbod in de provincie Groningen, buiten de gemeente Groningen. In dat kader wordt extra gelet op:

 • de spreiding van projecten over de provincie Groningen;
 • de mate waarin er binnen een project aandacht is voor Het Verhaal van Groningen, d.w.z. in hoeverre een project zich richt op de historische en/of hedendaagse eigenheid van de provincie Groningen.

Dit houdt tevens in dat er bij onvoldoende budget bij een gelijk artistiek oordeel de voorkeur kan worden gegeven aan projecten die in positieve zin bijdragen aan een evenwichtige spreiding van professioneel kunstaanbod in de provincie Groningen. De Kunstraad kan bovendien met indieners van projecten actief in overleg treden om te bezien in hoeverre een project beter aan deze specifieke aandachtspunten kan voldoen.

Daarnaast hanteert de Kunstraad Groningen de volgende criteria:

 • de subsidieaanvraag dient tijdig te worden ingediend, dat wil zeggen tenminste 13 weken voor het begin van de activiteit;
 • de activiteit dient openbaar toegankelijk te zijn;
 • de activiteit dient plaats te vinden in de provincie Groningen; voor amateuractiviteiten geldt dat ze dienen plaats te vinden in de gemeente Groningen;
 • wanneer een aanvrager voor zijn reguliere activiteiten reeds een subsidie van de gemeente Groningen, de provincie Groningen en/of een andere instelling ontvangt, dient de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd aantoonbaar een inhoudelijke aanvulling te zijn op de reeds gesubsidieerde activiteiten;
 • de bijdrage van de Kunstraad Groningen bedraagt maximaal 1/3 deel van de werkelijk gemaakte en noodzakelijke kosten en bedraagt niet meer dan 15.000 per aanvrager per kalenderjaar;
 • de aanvrager dient een naar het oordeel van de Kunstraad redelijke financile eigen bijdrage te leveren aan de uitvoering van de activiteit;
 • de aanvrager is verplicht indien mogelijk een naar het oordeel van de Kunstraad redelijk bedrag als entree te heffen;
 • de Kunstraad subsidieert geen activiteiten die plaatsvinden in het kader van een opleiding;
 • de Kunstraad subsidieert geen publicaties van wetenschappelijke werken en/of leermethoden;
 • de Kunstraad subsidieert geen activiteiten die betrekking hebben op het cultureel erfgoed, voor zover deze primair zijn gericht op het conserveren en tonen van het verleden. Subsidie is alleen mogelijk wanneer de verschillende elementen van het verleden in een nieuw kader worden gevat en zo een eigen vitale betekenis krijgen;
 • de Kunstraad subsidieert in principe geen boeken, CDs en/of DVDs. Voor boeken is een uitzondering op deze regel mogelijk als het een autonoom kunstwerk betreft.