BUDGETTEN | PLUSREGELING AMATEURKUNST

Dit budget is toegankelijk voor amateurkunstenaars in de gemeente Groningen die een project willen uitvoeren anders dan de reguliere uitvoeringen, voor samenwerkingsprojecten met andere partners uit het amateurveld, voor festivals en inhoudelijke, niet individuele deskundigheidsbevordering (scholing, workshops, trainingen).

Beschrijving procedure

Als u een aanvraag bij de Kunstraad heeft ingediend en als deze volledig is, wordt de aanvraag ter beoordeling voorgelegd aan een aantal ter zake kundige adviseurs.

Aanvragen voor de Plusregeling amateurkunst dienen tijdig te worden ingediend, dat wil zeggen tenminste 13 weken voor het begin van de activiteit. Daarnaast hanteert de Kunstraad Groningen een aantal sluitingsdata voor het indienen van aanvragen; indien u uw aanvraag voor deze termijn aan de Kunstraad stuurt, kunt u ervan uitgaan dat uw aanvraag binnen dertien weken na het verstrijken van deze datum is behandeld. Dit betekent dat u dan van de Kunstraad Groningen een beschikking ontvangt waarin het besluit op uw aanvraag wordt meegedeeld en toegelicht.

Naast de onderstaande criteria zijn op de Plusregeling amateurkunst de Algemene Subsidieverordening gemeente Groningen 2011 en de Nadere regels subsidies van de gemeente Groningen van toepassing. Klik hier voor meer informatie.

De sluitingsdata voor 2023 zijn:
1e ronde 2023
2e ronde 2023
3e ronde 2023
4e ronde 2023
1 november 2022
1 februari 2023

1 mei 2023
15 augustus 2023

Klik hier voor de criteria
Criteria Plusregeling amateurkunst

De Kunstraad Groningen kan subsidie verlenen als bijdrage in de kosten van uitvoeringen anders dan de reguliere uitvoeringen, samenwerkingsprojecten met andere partners uit het amateurveld, festivals en inhoudelijke, niet individuele deskundigheidsbevordering. Subsidieaanvragen worden beoordeeld op de volgende aspecten:
 • artistieke kwaliteit;
 • de mate van aanvullendheid op het aanbod;
 • het cultureel ondernemerschap;
 • het publieks- en/of deelnemersbereik;
 • de degelijkheid van de financiële onderbouwing;
 • de stevigheid van de organisatie;
 • de kans van slagen van het project
Daarnaast hanteert de Kunstraad Groningen de volgende criteria:
 • de subsidieaanvraag dient tijdig te worden ingediend, dat wil zeggen tenminste 13 weken voor het begin van de activiteit;
 • de activiteit dient plaats te vinden in de gemeente Groningen;
 • de bijdrage van de Kunstraad Groningen bedraagt maximaal 2/3e deel van de werkelijk gemaakte en noodzakelijke kosten en bedraagt niet meer dan € 15.000 per aanvrager per kalenderjaar;
 • indien de aard van de activiteit dat toelaat moet er een redelijk bedrag aan entree worden geheven;
 • de activiteiten worden bij het publiek onder de aandacht gebracht door het inzetten van voldoende publiciteit;
 • bij de voorbereiding en uitvoering van de activiteiten maakt de aanvrager gebruik van de expertise van ter zake deskundigen. In de aanvraag moet worden aangegeven op welke wijze aan deze voorwaarde wordt voldaan;
 • tenminste de helft van de actieve leden en/of deelnemers dient woonachtig te zijn in de gemeente Groningen. Dit moet worden aangetoond met een deelnemers- en/of ledenlijst met postcodes van de actieve leden en/of deelnemers.
 • de aanvragende instelling dient haar repetitieruimte te hebben in de gemeente Groningen;