CORONASTEUN ZELFSTANDIGEN / PPO

Provincie Groningen verlengt subsidieregeling voor professionele ontwikkeling en scholing voor Groningse ZZP’ers in 2023

Sinds 2021 trekken Platform ACCT, Provincie Groningen en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap samen op om ZZP’ers financieel eenvoudiger toegang te geven tot het ontwikkelingsprogramma Permanente Professionele Ontwikkeling (werktuig PPO).

Met tijdelijk extra financiële steun willen beide overheden de ZZP’ers voor de culturele sector behouden én hen uitdagen zich blijvend te scholen en te ontwikkelen.
Op 18 september 2020 is het 'reguliere' programma Permanente Professionele Ontwikkeling (werktuig PPO) voor de culturele en creatieve sector van start gegaan. Via dit programma kunnen culturele en creatieve professionals, zowel werknemers als ZZP’ers, een bijdrage vragen voor de kosten van activiteiten die gericht zijn op professionele ontwikkeling. Naast formele scholing gaat het hierbij ook om andersoortige activiteiten, zoals coaching, meester-gezel trajecten, leernetwerken en zelf geïnitieerde stageplekken. Het programma is opgezet door het Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Sector. Het Platform ACCT beoordeelt de aanvragen en de behandeltijd is kort.

Culturele en creatieve ZZP’ers wonend in de provincie Groningen kunnen tot 1 januari 2024 een aanvraag indienen bij de Kunstraad Groningen voor cofinanciering van een gehonoreerde PPO-aanvraag. Het Platform ACCT kent maximaal 1/3e deel van de totale kosten toe en via de Kunstraad Groningen kunt u een aanvraag indienen voor een aanvullende bijdrage tot maximaal 90% van de totale kosten, tot een maximum van €3.600 per jaar.

Beschik je inmiddels over een goedgekeurde aanvraag via www.werktuigPPO.nl en ben je woonachtig in de provincie Groningen, vul dan het
aanvraagformulier in. Je kunt het formulier hier vinden.

Vanwege Europese regels in verband met mogelijke staatssteun vragen we je ook de hier bijgevoegde
de-minimisverklaring in te vullen. De provincie Groningen kan op basis van de ingevulde verklaring beoordelen of je als ZZP'er voor ondersteuning uit de PPO-regeling in aanmerking komt.

logo provicie Groningen

De ingevulde formulieren kun je mailen naar antje.van.der.meulen@kunstraadgroningen.nl, of opsturen naar Kunstraad Groningen, St. Jansstraat 2g 9712 JN Groningen
Een volledige subsidieaanvraag bestaat uit:
- Ingevuld aanvraagformulier,
- Een kopie van de toekenning van Platform ACCT,
- Een invulde en ondertekende de-minimisverklaring.

Informatie over het programma PPO en het doen van een aanvraag voor een ontwikkelplan is te vinden op www.werktuigPPO.nl. Zijn er nog vragen over de provinciale bijdrage, stuur dan een mail naar antje.van.der.meulen@kunstraadgroningen.nl.