NIEUWSBRIEF
14-07-2010
Zomersluiting kantoor Kunstraad
Vanaf vrijdag 16 juli t/m vrijdag 6 augustus a.s. is de Kunstraad Groningen in verband met de zomervakantie gesloten. Vanaf maandag 9 augustus zijn wij weer geopend.
 
Wijzigingen in bestuur Kunstraad Groningen
Met ingang van 1 oktober a.s. zullen voorzitter Joan Stam en bestuurslid Eddy de Jonge terugtreden als leden van het bestuur van de Kunstraad Groningen. Vanaf dat moment start de Kunstraad met de voorbereiding van een advies voor de provinciale cultuurnota 2013 – 2016 en beiden hebben (ook) bestuursverantwoordelijkheden bij instellingen die in het kader van die nota beoordeeld gaan worden. Hoewel het bestuur niet rechtstreeks is betrokken bij die beoordeling, wil de Kunstraad elke schijn van belangenverstrengeling vermijden. Er wordt naar gestreefd om de opvolgers per 1 oktober 2010 te laten beginnen. Over het afscheid van Joan en Eddy informeren wij u na de zomervakantie nader.
Per 14 juni jl. heeft Rineke Smilde het bestuur verlaten omdat zij is benoemd in de Raad voor Cultuur. Functies in deze twee adviesorganen zijn niet verenigbaar. In haar plaats is Simone Lippens benoemd, programmamanager van het kenniscentrum Kunst en Samenleving van de Hanzehogeschool Groningen.
De overige zittende bestuursleden zijn Ben Warner en Hans van Maanen.
 
Nieuwe voorzitter kerncommissie
De kerncommissie van de Kunstraad adviseert het bestuur over de incidentele subsidieaanvragen. Vanaf de start van deze commissie in 2008 was Peter Propstra voorzitter. Daarvoor maakte Peter deel uit van de Groninger Adviescommissie Cultuur en de commissie theater van de Kunstraad. In verband met de afloop van zijn termijn heeft Peter besloten terug te treden. Over zijn afscheid in oktober a.s. ontvangt u nader bericht.
Het bestuur heeft Quirijn van den Hoogen (staflid bij Kunst, Cultuur en Media aan de RUG) tot voorzitter van de kerncommissie benoemd. Hij zal niet betrokken zijn bij de opstelling van de preadviezen, maar vooral fungeren als technisch, inhoudelijk en beleidsmatig voorzitter.  
 
Inzenddata komende subsidierondes
Voor het Incidentenbudget gelden dit jaar nog de volgende inzenddata:
15 augustus, 4e ronde 2010
1 november, 1e ronde 2011
Voor alle aanvragen geldt dat deze tenminste 13 weken voor aanvang van de activiteit bij de Kunstraad moeten zijn ingediend.
 
Voor het (gemeentelijke) budget E-culture:
1 oktober (voor projecten die worden uitgevoerd in 2011)
 
Provinciale cultuurnota
De provincie Groningen wil in het najaar van 2011 besluiten nemen over de invulling van de cultuurnota 2013 – 2016. Daar gaat een lang traject aan vooraf. Een voorstel voor dat traject is gedaan in de provinciale Voorjaarsnota. De Kunstraad heeft over dat voorstel een inhoudelijk en procedureel advies uitgebracht (zie onze website). Bovendien is een voorstel voor criteria gedaan die mede voldoen aan de provinciale uitgangspunten. Voorjaarsnota en advies zijn onderwerp van bespreking geweest in de commissie Onderwijs, Cultuur en Welzijn van de provincie en in provinciale staten. Die heeft daarover op 30 juni jl. een besluit genomen.
Instellingen kunnen hun beleidsplan voor de periode 2013 – 2016 tot 1 januari 2011 bij de provincie indienen. Dat is twee maanden later dan in de oorspronkelijke plannen stond. De Kunstraad heeft dan tot mei 2011 de tijd om een advies over deze plannen uit te brengen. De instellingen die nu een provinciale subsidie ontvangen hebben over procedure en criteria inmiddels bericht gehad van de provincie. Deze informatie is te vinden op de website van de Kunstraad.
De Kunstraad zal na de zomer drie commissies instellen om de adviezen uit te brengen: Erfgoed, Kunsten en Steuninstellingen. Over de werkwijze van de Kunstraad ten behoeve van het provinciale advies zullen wij u in het najaar, onder andere via de nieuwsbrief, nader berichten. 
 
Provinciale evaluatie Kunstraad
In april 2009 verscheen een evaluatie van de Kunstraad van de kant van de gemeente Groningen. Zowel college als raad waren tevreden. In juni 2010 verscheen een evaluatie van onze andere opdrachtgever, de provincie Groningen. Dit stuk is onlangs aan provinciale staten gezonden. Het college van GS spreekt zijn vertrouwen uit in een adequate taakuitoefening door de Kunstraad in de komende jaren. Overigens zal er in 2011 opnieuw een evaluatie plaatsvinden.
 
Debat Dwarsdiep
Op zondag 26 september 2010 om 16:00 uur is het volgende DwarsDiep/Kunstraad debat. Het debat wordt gehouden in de in dat weekend te openen locatie Forum/Images in de oude bioscoop aan het Hereplein. Het onderwerp is de relatie tussen kunst en politiek. Nadere informatie volgt.
 
Cultural Governance
Op 21 mei jl. organiseerde de Kunstraad een workshop over Cultural Governance, het besturen van cultuurinstellingen. De workshop, waaraan vijftien instellingen deelnamen, werd gegeven door Kunst&Zaken. We genoten de gastvrijheid van het Prins Claus Conservatorium.
 
Voortzetting cyclus Cultureel Ondernemerschap
Na de bijeenkomsten onder de noemers GELD!, MARKT! En BESTUUR! wil de Kunstraad zijn rol ten aanzien van de versterking van het cultureel ondernemerschap voortzetten en wel op een meer gestructureerde en minder vrijblijvende manier. Aan de opzet van een nieuwe cyclus wordt gewerkt en we streven naar een startbijeenkomst op 15 oktober 2010.  
 
Advies Internationalisering
Op verzoek van de provincie heeft de Kunstraad een beknopt advies uitgebracht over Internationalisering en de Groninger kunsten. Het hele advies is beschikbaar via onze website. Hieronder volgt de samenvatting:
 
Groningen is een cultuurstad en een talentenstad. Daarmee zijn internationale contacten en impulsen vanzelfsprekend verbonden. Groningen mag uitstralen dat dat internationale karakter tot uiting komt in het aanbod van de kunstinstellingen en in het internationale karakter van de kunstopleidingen.
 
Het internationale cultuurbeleid zal vooral gedragen moeten worden door inhoudelijke impulsen. Hoezeer de concentratie op bepaalde steden of gebieden, zoals de Noordelijke Ontwikkkelings As, in incidentele gevallen zijn vruchten kan afwerpen, daar zijn de economische en/of bestuurlijke belangen te dominant en de artistieke impulsen soms te mager. Blijkbaar hebben de noordelijke overheden er ook weinig extra middelen voor over, gelet op het vrijwel verdwijnen van het cultuurbudget van Nordconnect. Het internationale cultuurbeleid moet worden overgelaten aan de landelijke overheid en de instellingen die daar landelijk mee zijn belast.
 
De enige regio die om geografische en demografische redenen interessant is, is de Eems-Dollard-regio, uit te breiden met Oldenburg en Bremen. De feitelijke en culturele nabijheid maakt dat hier interessante verbanden zijn te leggen. 
 
Maar de wezenlijke internationalisering moet gebaseerd zijn op artistieke contacten en inspiratie en komt zodoende van over de hele wereld. Het zijn de kunstinstellingen zelf die hierin leidend moeten zijn. De gemeentelijke en provinciale overheid zouden hier een facilitaire rol kunnen spelen, mogelijk in samenhang met RUG en Hanzehogeschool. Daarbij denken wij aan faciliteiten op het gebied van artists-in-residence. Verder zouden gastdocenten actiever ingezet kunnen worden ook buiten universiteit en hogeschool om.
 
De rol die de Kunstraad kan spelen is bescheiden. Mede gelet op de beschikbare middelen kunnen internationale uitwisselingen in het subsidiebeleid geen prioriteit hebben.
Wel kan de Kunstraad alert zijn op nieuwe ontwikkelingen, en waar gewenst, de discussie op gang brengen over internationale ontwikkelingen in de kunsten die voor Groningen interessant, zo niet onvermijdelijk zijn.
 
Incidentenbudget: derde ronde 2010
Voor de 3e ronde werden 29 subsidieverzoeken ingediend. Er werd voor een totaalbedrag van € 200.006,-- aangevraagd en er was een budget van € 76.000,-- beschikbaar. Na de inhoudelijke beoordeling moest er geprioriteerd worden, waardoor enkele inhoudelijk wel positief gewaardeerde subsidieverzoeken toch moesten afvallen. Op de subsidiebedragen van de resterende subsidieverzoeken moest, om budgettaire redenen, een korting van 10% toegepast worden. De onderstaande subsidieverzoeken zijn gehonoreerd:

St. Beeldlijn Emigranten in hun bestaan
€  9.000,--
St. Ragamala-Nada-Yoga-Groningen concertseizoen 2010/2011
€  2.079,--
Buro-M TakeRoot Festival 2010
€ 13.500,--
St. Studenten Theater Festival Studenten Theater Festival Groningen
€  4.500,--
St. Culturele Raad Middelstum Kunstmonument 2010
€  9.000,--
Buro05 Literaturia
€    900,--
Jonge Sla De Vrek
€  9.000,--
St. Tschumipaviljoen Kringloop
€  4.500,--
St. Tschumipaviljoen Gigant (De Reus)
€  4.500,--
St. Folk activiteitenplan 2010-2011
€ 10.800,--
Wieke Terpstra installatie Rubáiyát
€  1.035,--
Grand Theatre/Prime SoundofMusic
€  9.000,--
Productiehuis Popcultuur Groningen Popview 2011
€  8.100,--

In de verkorte procedure zijn de volgende subsidieverzoeken gehonoreerd:
St. Haydn Muziek Festival Haydn Muziek Festival 2010
€  1.000,--
Peter O’Doherty Grenzen
€     650,--
Kamerkoor Dualis Engelse Zomer
€  1.000,--
Studievereniging Psychologie Groningen Het Zwijgen
€    300,--
Nederlands Stijkersgilde Zomerproject 2010
€  1.000,--
Cantatrix Trésors
€  1.750,--
Provinciale Brassband Groningen Eurobrass contest
€  1.500,--
Simeon ten Holt Foundation Canto Ostinato
€  1.500,--
Robert Ramaker Soundscape van Groningen
€  3.000,--
Mannenkoor Albatros concert i.s.m. Neva Ensemble
€  1.910,--
Muziekvereniging Harmonie ’67 concert i.s.m. koor Ten Toon!
€     600,--
Theatergroep Raamwerk De Kale Zangeres
€  2.500,--

Budget Kunst en Economie
In het kader van het provinciale budget Kunst en Economie 2010 (inzenddatum 1 mei 2010) zijn vijf subsidieverzoeken ingediend. Er was een budget van € 30.000,-- beschikbaar en er is voor € 43.290,-- aangevraagd.
De volgende subsidieverzoeken zijn gehonoreerd:
St. Kunst & Cultuur
De Graanrepubliek 
Museum en Kunstencentrum
€ 15.000,--
New Music Labs Un-Convention 2011
€    7.500,--
St. Creatieve Industrie Groningen Designdagen
€    7.500,--
 
Budget E-culture
Van het budget 2010 voor het gemeentelijke budget e-culture was nog € 32.000,-- beschikbaar voor de ronde van 1 mei. Er werden vier subsidieverzoeken ingediend voor een bedrag van € 146.500,--.
De volgende subsidieverzoeken zijn gehonoreerd:
Theater De Citadel Verhalen van het schoolplein
€ 26.000,--
Noordpool Orkest Virtuele Orkest Academie
€   6.000,--
 
Advies Groningse Nieuwe
Overeenkomstig eerdere afspraken heeft de Kunstraad advies uitgebracht over de negen subsidieverzoeken die zijn ingediend voor het gemeentelijke budget Groningse Nieuwe (coaching van jonge kunstenaars in een concreet project). Voor de ronde van 2010 (inzenddatum 1 mei 2010) was € 102.000,-- beschikbaar en er werd voor € 196.635,-- aangevraagd.  
Over de volgende subsidieverzoeken heeft de Kunstraad positief geadviseerd:
CBK Masterclass binnen Clash
€   8.820,--
Kunstruimte 09 Matches 
€ 20.700,--
NP3   Young Grun Ontwerpers
€ 13.500,--
Random Collision   Trilogieproject 
€ 20.700,--
Station Noord    Station Noord 2011
€ 13.500,--
Tschumipaviljoen  Reisbureau 
€   9.842,--
Wall House  Project Sarah en Freya Eshuijs
€ 14.427,--
 
Advies Wijk als Werkplaats
De gemeente heeft de Kunstraad gevraagd het secretariaat te voeren over de advisering van subsidieverzoeken die per 1 mei 2010 zijn ingediend in het kader van het budget De Wijk als Werkplaats (community art). Er werden 12 subsidieverzoeken ingediend voor een bedrag van € 107.440,--. Er was € 55.000,-- beschikbaar.
Over de volgende subsidieverzoeken heeft de Kunstraad positief geadviseerd:
ArTesserae Mozaïek fietsviaduct Moesstraat €   5.000,--
Samenwerkingsverband Zina Zina neemt de wijk in Groningen € 10.000,--
St. De Productie Groningen Soap in de Wijk € 10.000,--
St. Pinksterblom Zwaan kleef aan €   5.000,--
St. Urban House Groningen Shout out naar je eigen wijk €   7.500,--
St. Kunstproject Noorderstation Blik in de wijk €   1.500,--
St. Contrapost Verhalen breien €   3.000,--
Leger Des Heils Noord Een ander geluid €   3.000,--
Bureau Zeezicht Museum van de Wijk € 10.000,--

footer
Wanneer deze nieuwsbrief niet goed overkomt, kunt u de nieuwsbrief hier bekijken
Klik hier om u af te melden