NIEUWSBRIEF
28-10-2016
Cultuurnota’s 2017-2020
Mede op basis van het advies van de Kunstraad Groningen stelden gemeente en provincie Groningen de (concept)cultuurnota’s 2017-2020 vast.

Op 12 juli 2016 verscheen het Uitvoeringsprogramma cultuur 2017-2020 van de provincie Groningen (klik hier). Het verbinden van kunst en cultuur en erfgoed in stad en provincie is het voornaamste doel van het cultuurbeleid van de provincie Groningen. In de stad Groningen zijn veel culturele instellingen en in de provincie is veel waardevol erfgoed aanwezig. Doel is om deze twee dingen bij elkaar te brengen om zo te komen tot een breed, gevarieerd aanbod. Het uitvoeringsprogramma is ter informatie naar de Statencommissie Mobiliteit, economie en energie gestuurd, die het had geagendeerd voor de commissievergadering van 14 september jl.
Klik hier
voor het verslag van deze vergadering. Klik hier voor de aangenomen moties tijdens de vergadering van provinciale staten op 28 september jl.
De Kunstraad heeft in een bestuurlijk overleg met gedeputeerde Gräper gevraagd om daar waar de provincie op specifieke gronden afwijkt van de adviezen van de Kunstraad (zoals toedeling budgetten borgen, verdeling budgetten steuninstellingen versus uitvoerende erfgoedinstellingen, bijdrage Scheepvaartmuseum en afwijzing GRID) het college hierover nog een toelichting geeft richting het culturele veld. Naar onze mening is dit nog onvoldoende zichtbaar in het uitvoeringsprogramma.

De gemeentelijke concept cultuurnota 2017-2020 Cultuurstad Groningen, City of talent werd net als het provinciale uitvoeringsprogramma gepresenteerd op 12 juli jl. De conceptnota werd vrij gegeven voor inspraak en op onderdelen verder uitgewerkt. De definitieve concept cultuurnota is op 25 oktober jl. vastgesteld door het college
(klik hier).

De Kunstraad is verheugd dat het college door een herschikking van middelen extra vernieuwingsgelden heeft weten te creëren om vier instellingen (Grafisch Centrum, GRID, Noordpool Orkest en Prime) waarover de Kunstraad positief adviseerde alsnog gedeeltelijk te kunnen ondersteunen. De ondersteuning is echter in de vorm van een incidentele bijdrage die jaarlijks mede in relatie tot andere aanvragers wordt beoordeeld.

Het college geeft in de conceptnota een onderbouwing op de genomen besluiten en de nadere informatie over de Cultuurpijlers. De Kunstraad zal de resultaten nauwlettend volgen om te bepalen of met de nieuwe beleidskeuzes voldoende wordt bijgedragen aan het behoud van een sterke culturele basis. Ook de verdere ontwikkelingen rond Noorderlicht zijn in dit kader van belang. Noorderlicht is een onderscheidend en belangrijk internationaal podium voor de fotografie. Naast de lobby richting het Rijk zouden gemeente en provincie ook zelf in financiële zin moeten aantonen dat dit podium hen iets waard is.

De Kunstraad is verder positief over het verminderen van de bureaucratie en de meer inhoudelijke monitoring van het culturele veld. Wel valt op dat de Kunstraad geen rol krijgt in deze monitoring, in tegenstelling tot de wens van het culturele veld (zoals geformuleerd in de brief van Grand Futura, Het Houten Huis, Jonge Harten Festival, De Noorderlingen, Noorderzon, Simplon en Vera van 4 april 2016) en landelijke procedures bij de Raad voor Cultuur en de landelijke cultuurfondsen. De Kunstraad is van mening dat van de onafhankelijke en inhoudelijke expertise van de Kunstraad gebruik gemaakt dient te worden. Gemeente, provincie en Kunstraad zouden in de monitoring gezamenlijk kunnen en moeten optrekken.

De Kunstraad heeft de afgelopen periode met de politiek en amateurkunstverenigingen gesproken over de ondersteuning van amateurs. Initiatieven als ZingZing zijn hieruit weer opgepakt. De Kunstraad onderschrijft het voornemen om de mogelijkheden te onderzoeken om de organisatorische drempels voor amateurverenigingen om op te treden in de openbare ruimte en De Oosterpoort en Stadsschouwburg op te heffen. We gaan graag verder met de gemeente en het amateurveld in gesprek om de subsidieregelingen goed aan te laten sluiten.

Op 16 november a.s. wordt de definitieve concept cultuurnota behandeld in de vergadering van de raadscommissie Onderwijs en Welzijn en op 30 november vastgesteld door de gemeenteraad. Hieraan voorafgaand vindt op 8 november a.s. vanaf 19:00 uur in het Stadhuis van Groningen een openbare hoorzitting over de cultuurnota 2017-2020 plaats. De bijeenkomst is ingedeeld in de clusters podiumkunsten, beeldende kunst, erfgoed en overige instellingen.


Vacature voorzitter Kunstraad Groningen
Vanwege het verstrijken van de zittingstermijn van de huidige voorzitter zoekt het bestuur van de Kunstraad Groningen met ingang van januari 2017 een nieuwe voorzitter. Wij zoeken een voorzitter die kennis heeft van de culturele sector en het cultuurbeleid op macroniveau. De voorzitter heeft zicht op relevante ontwikkelingen en opvattingen binnen het cultureel politieke domein en is in staat met een analytische blik te komen tot een objectieve en onafhankelijke oordeelsvorming.
Draagt u kunst en cultuur een warm hart toe? En heeft u belangstelling voor het voorzitterschap? Dan roepen wij u van harte op te reageren. Klik hier voor de volledige vacaturetekst (pdf).


Oriëntatiegesprekken Cultuur+Ondernemen
Op verzoek van de Kunstraad Groningen komt Cultuur+Ondernemen op 8 november a.s. naar Groningen om oriëntatiegesprekken te voeren. Deze gesprekken zijn dit keer met name bedoeld voor culturele organisaties. Mogelijke onderwerpen waarover instellingen kunnen sparren zijn:
  • Financiering;
  • Marketing;
  • Governance;
  • HRM en Personeelsontwikkeling.
Aanmelding voor een kosteloos oriëntatiegesprek kan via de volgende link: http://www.cultuur-ondernemen.nl/product/orientatiegesprekken-groningen-8nov. Cultuur+Ondernemen neemt dan contact op om het gesprek in te plannen. Op basis van de vragen bepaalt Cultuur+Ondernemen welke adviseurs daar het beste bij passen. Na afloop van het gesprek analyseert Cultuur+Ondernemen samen met de culturele organisatie wat het beste vervolg is. De gesprekken vinden plaats op het kantoor van de Kunstraad Groningen, Sint Jansstraat 2g.


Nieuwe adviseurs Fonds Podiumkunsten

Het Fonds Podiumkunsten (FPK) werkt met een grote pool adviseurs die zich in wisselend commissieverband buigen over binnenkomende subsidieaanvragen op het gebied van de podiumkunsten. Deze pool bestrijkt een breed spectrum aan expertise zodat voor elke subsidieregeling en elke ronde een passende adviescommissie kan worden samengesteld. De adviescommissies brengen, in directe afstemming met secretarissen en programma-medewerkers, advies uit aan de Raad van Bestuur van het Fonds Podiumkunsten over de verdeling en toekenning van de subsidies.
Vanwege het beëindigen van de termijn van een aantal adviseurs zoekt het FPK nieuwe adviseurs voor het beoordelen van subsidieaanvragen op het gebied van theater, muziek, muziektheater, dans en alle mengvormen tussen deze disciplines. Daarnaast wordt aanvulling gezocht voor adviseurs op het gebied van compositie, festivals, programmering en internationalisering. Ook is er behoefte aan voorzitters die commissievergaderingen onafhankelijk kunnen leiden zonder dat zij daarbij zelf oordelen.
Klik hier voor meer informatie.

Wilt u vaker geattendeerd worden op vacatures van landelijke cultuurfondsen en/of bestuursfuncties in de culturele sector in Noord-Nederland? Meld u dan aan op Noord-pool.nl. Noord-pool is een online databank voor professionals uit Noord-Nederland die belangstelling hebben voor een functie als adviseur of bestuurder/toezichthouder in de cultuursector in Nederland.

 
Toekenningen Incidentenbudget 4e subsidieronde 2016
St. Wereld Pers Foto Groningen World Press Photo tentoonstelling €  10.000,--
St. Abdijconcerten Aduard Muzikaal festival Ballade €  10.000,--
St. Folk Groningen Activiteitenplan 2016-2017 €    9.000,--
St. het Aardappelfeest Het Aardappelfeest 2016 €    3.000,--
St. Toneelgroep Jan Vos Koning van het Grasland € 15.000,--
St. YoungGangsters Shake it € 10.000,--
St. Het Complot Een vreemde gast €   2.000,--
St. Hinszorgel Leens 50 jaar orgelconcerten Leens €   3.000,--
St. Kunstbende Kunstbende Groningen 2017 € 12.500,--
St. Museum Sint Bernardushof Concert Super Librum €   1.850,--
Nina Wijnmaalen It isn’t the sun but the moon <...> €   2.750,--
St. Timbre Groningen Slow Music Festival €   2.000,--
St. Iemandsland Roegzand € 15.000,--
Jaime Ibanez I started a secondhand shop <...> €   8.500,--
Fedde Hoekstra Het Kleine Paleis € 15.000,--
St. Kunst te Gast Jazz te Gast 2017 € 15.000,--
St. Urban House Groningen Crossing Borders €   6.000,--
De Salon about:blank €   7.500,--

Toekenningen Plusregeling amateurkunst 4e subsidieronde 2016
Koor Hoorngeschal Jubileumconcert €     600,--
Capella Groningen Victoria Hymnes en Psalmen €   1.000,--
VRIJDAG Wat een prachtig leven €   6.000,--
St. Ned. Studenten Jazz Orkest NSJO 2016: Connected €   1.500,--
St. NOM/KamerFilharmonie Der Aa Hamlet €   2.500,--
St. Noordelijk Bach Consort Jubileumconcert Erschallet Trompeten €   2.000,--
Projectkoor Plenum Mendelssohn €     560,--
Pharmaciae Sacrum Lustrum toneel €     600,--
St. Vocaal Ensemble A Capelli Voix Céleste €   1.000,--
Natali Sliwowska Photography Documentaire over Klavecimbelmaker in Sicilië €   1.100,--

Sluitingsdata subsidierondes
De sluitingsdata van de volgende subsidierondes van het Incidentenbudget en de Plusregeling amateurkunst zijn:
1e ronde 2017   1 november 2016, 17:00 uur
2e ronde 2017   1 februari 2017, 17:00 uur
3e ronde 2017   1 mei 2017, 17:00 uur
4e ronde 2017   15 augustus 2017, 17:00 uur

Overige cultuurfondsen
De Kunstraad is verantwoordelijk voor de coördinatie van het Groninger fondsenoverleg. Het Groninger fondsenoverleg is bedoeld als spreekuur voor potentiële aanvragers. Wie een globaal idee wil laten toetsen of een plan aan meerdere fondsen tegelijk wil presenteren, kan op afspraak een presentatie geven en meteen feedback krijgen. Op deze manier weet u als aanvrager snel voor welke fondsen u in aanmerking zou kunnen komen of hoe u uw kansen op een bijdrage kunt vergroten. Er worden geen concrete toezeggingen gedaan maar u krijgt wel een indicatie. Deelnemers aan het Groninger fondsenoverleg zijn het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen, het J.B. Scholtenfonds / H.S. Kammingafonds, het Fonds voor de Landbouw, de Emmaplein Foundation, de Stichting Beringer Hazewinkel, de NAM, het VSB Fonds en de Kunstraad Groningen. Mocht u zich willen aanmelden voor het spreekuur of meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met Antje van der Meulen via antje.van.der.meulen@kunstraadgroningen.nl of telefoon 050 360 0637.

 

 
 
footer
Wanneer deze nieuwsbrief niet goed overkomt, kunt u de nieuwsbrief hier bekijken
Klik hier om u af te melden