NIEUWSBRIEF
03-11-2017
Sectoradviezen en advies cultuur en de stedelijke regio´s
Met het oog op een mogelijke herziening van het landelijke cultuurstelsel brengt de Raad voor Cultuur de komende tijd een reeks sectoradviezen uit waarin ontwikkelingen en trends per sector worden belicht. In de periode november 2017 – maart 2018 verschijnen er adviezen over beeldende kunst, letteren en bibliotheken, de audiovisuele sector, monumenten en archeologie, musea, de ontwerpsector (architectuur, vormgeving, e-cultuur) en podiumkunsten (dans, muziek, muziektheater, theater).
Op vrijdag 24 november a.s. tijdens de Buma Classical Convention presenteert de Raad voor Cultuur zijn eerste sectoradvies: de muzieksector. De publicatiedata van de overige sectoradviezen zijn nog niet bekend.
Eind november brengt de Raad voor Cultuur ook een verkenning uit naar de rol van stedelijke regio’s in het cultuurbeleid. Het doel hiervan is een toekomstbestendig beleid dat ook rekening houdt met veranderende voorkeuren van het publiek en nieuwe werkwijzen in de cultuursector. De verkenning, de sectoradviezen en het advies over de ondersteunende functies in de Culturele Basisinfrastructuur (BIS) vormen met elkaar de bouwstenen voor de discussie die volgend jaar gevoerd gaat worden over het landelijke cultuurbestel na 2020.
Kijk voor actuele informatie op de website van de Raad voor Cultuur: www.cultuur.nl.We the North
Op 10 november a.s. vindt het symposium Kwaliteit in Context in Leeuwarden plaats. De organisatie is in handen van We the North, het netwerk van de experimenteerregio Noord (Drenthe, Friesland, Groningen provincie en stad, Leeuwarden, Assen en Emmen). Kwaliteit in Context staat stil bij de vraag of kwaliteit van kunst en cultuur een universeel begrip is of dat dit onlosmakelijk verbonden is met de context van een stedelijke regio. Hierover zal We the North in gesprek gaan met culturele partners uit alle regio’s van het land; betrokkenen bij fondsen, cultuurmakers, beleidsmedewerkers, ondernemers en een ieder die betrokken is bij de culturele sector.

De dag start met een opening door Sjoerd Feitsma (wethouder en woordvoerder We the North/Noordelijk Overleg Cultuur), gevolgd door een plenaire lezing door Quirijn van den Hoogen (RUG) en Claartje Bunnik (adviseur en auteur ‘Naar waarde gewogen’). In deze lezing staat de beoordeling van kwaliteit en de regionale identiteit van cultuurbeleid centraal. Aansluitend vindt er een paneldiscussie plaats onder leiding van Thomas van Dalen waarin stellingen geponeerd en bediscussieerd worden rondom de thematiek van het symposium. Het panel bestaat onder andere uit Annabelle Birnie (Amsterdams Fonds voor de Kunst), Ingeborg Walinga (NNO), Joost Vrieler (Mondriaan Fonds) en Daphne Wassink (regio Oost/provincie Overijssel). De middag bestaat uit twee keuzerondes gecentreerd rondom drie thema’s: hub, locatie en maatschappij. In verschillende keuze workshops worden de deelnemers uitgedaagd mee te denken en te praten over dit onderwerp. Binnen de workshops wordt er bijvoorbeeld ingegaan op de hub functionerend als netwerk, het belang van de locatie in de beoordeling van ´kwaliteit´ en de maatschappelijke relevantie.

Voor meer info over het programma en aanmelding kijk op We the North.

Matchmaker en regiomakelaar
Het Mondriaan Fonds is een landelijk fonds dat open staat voor aanvragers uit de sectoren beeldende kunst en erfgoed uit het hele land. Het Mondriaan Fonds gaat regelmatig het land in voor informatiebijeenkomsten waarin het beleid uiteen wordt gezet voor verschillende doelgroepen. Ook bij het werven van commissieleden wordt rekening gehouden met regionale spreiding. De individuele kunstenaars, instellingen en opdrachtgevers aan wie het Mondriaan Fonds de bijdragen toekent, zijn dan ook verspreid over het hele land. Om de positie in de regio verder te versterken en te onderzoeken of alle potentiële aanvragers en commissieleden het Mondriaan Fonds weten te vinden of dat het fonds voor sommigen letterlijk en figuurlijk te veel op afstand is, heeft het fonds drie regiomakelaars aangesteld.   Matchmaker en regiomakelaar
Voor de regio Noord is dat Andrea Möller. Zij voert gesprekken met alle betrokken partijen in de regio en houdt ook spreekuren in de drie Noordelijke provincies. Andrea is te bereiken via a.moller@mondriaanfonds.nl. Het eerstvolgende spreekuur in Groningen is op 26 januari 2018 op het kantoor van de Kunstraad Groningen.

Ook het Fonds Podiumkunsten, het VSBfonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie zetten gezamenlijk een netwerk in de regio op. Door de inzet van zogenaamde matchmakers willen de fondsen de verbinding tussen culturele initiatieven die voortkomen uit de stedelijke dynamiek en de verschillende fondsregelingen versterken. De fondsen starten in de volgende steden: Almere, Heerlen, Tilburg, Eindhoven, Groningen, Arnhem, Utrecht en Den Haag. Op dit moment is de functie van matchmaker in Groningen nog niet ingevuld.

Nieuwe voorzitter
Op 19 oktober jl. vond het afscheid plaats van onze voorzitter Hans van Maanen en de introductie van onze nieuwe voorzitter Erik Akkermans. Naast een terugblik en een vooruitblik van de vertrekkende en komende voorzitter sprak Andreas Blühm over het belang van het Nederlandse adviessysteem en gedeputeerde Fleur Gräper over de waarde van een onafhankelijke kunstraad.

  impressie vertrek Hans
Klik hier voor een sfeerimpressie van het afscheid
Heeft u vragen of suggesties voor onze nieuwe voorzitter Erik Akkermans dan kunt u contact opnemen met het bureau van de Kunstraad Groningen.

Spreekuren
De Kunstraad organiseert eind 2017 en begin 2018 de volgende spreekuren.

Spreekuur Kunstraad Groningen
Maandelijks spreekuur voor aanvragers die niet eerder in aanraking zijn geweest met de Kunstraad Groningen en informatie willen over subsidiemogelijkheden of een projectidee willen bespreken. Het eerstvolgende spreekuur is op 30 november a.s. van 14:00 tot 16:00 uur. U kunt zich tot uiterlijk een week voor aanvang van het spreekuur aanmelden bij Annette Steenhuisen, 050 360 1835 of annette.steenhuisen@kunstraadgroningen.nl.

Het Groninger fondsenoverleg
Maandelijks spreekuur met verschillende Groninger fondsen voor potentiële aanvragers die een globaal idee willen laten toetsen of een plan aan meerdere fondsen tegelijk willen presenteren. Het eerstvolgende fondsenoverleg waarvoor u zich nog kunt aanmelden vindt plaats op dinsdag 12 december a.s. van 13:30 tot 16:30 uur. Voor alle vragen en correspondentie over het fondsenoverleg kunt u terecht bij Antje van der Meulen, te bereiken via 050 360 0637 of antje.van.der.meulen@kunstraadgroningen.nl.

Spreekuur voordekunst
Halfjaarlijks spreekuur met voordekunst over crowdfunding. Iedereen die een concreet idee heeft waarvoor hij/zij wil crowdfunden kan zich aanmelden. Het eerstvolgende spreekuur is op vrijdag 15 december a.s. van 13:00 tot 16:00 uur. Dezelfde dag (ochtend) wordt er ook een kickoff workshop crowdfunding georganiseerd. Tijdens de workshop kunnen initiatiefnemers persoonlijke begeleiding krijgen bij het opstarten van een crowdfundingsproject.
Het spreekuur en de workshop vinden beiden plaats in de Machinefabriek te Groningen. Houd onze website, nieuwsbrief en sociale media in de gaten voor het aanmeldformulier. Heeft u nu al vragen over het financieren van projecten via voordekunst dan kunt u contact opnemen met Kristel Casander van voordekunst.
logo voordekunst

Spreekuur Cultuur+Ondernemen
Jaarlijks spreekuur met Cultuur+Ondernemen voor culturele organisaties, kunstenaars en creatieven. Mogelijke gespreksonderwerpen zijn financiering, marketing, governance en HRM en personeelsontwikkeling. Houd onze website, nieuwsbrief en sociale media in de gaten voor de datum van het spreekuur in 2018. Voor specifieke vragen kunt u rechtsreeks contact opnemen met Cultuur+Ondernemen.
logo cultuur+ondernemen

 
Toekenningen Incidentenbudget 4e subsidieronde 2017
Stichting Uit de Kunst Buitendijks €   4.500,--
Stichting Peerd Op Drift €  4.000,-- +
€  4.000,-- onder voorwaarde
Stichting Theatro Tomato / Vreemd Hoofd De Kracht van de Nacht €  5.000,--
Stichting The Northern Consort STELLING 96 €  6.000,--
ABOUT:BLANK traject: 1 €  7.500,--
Andrea Stultiens Unfixing Histories €  8.250,--
Stichting Pier21 Kanoet €   3.300,-- onder voorwaarde
Stichting Bierumer School Bierumer Art Movie €  2.750,--
Stichting Beeldlijn Common Senses: portret Gerard Ammerlaan € 15.000,--
Stichting Kamerorkest van het Noorden Don Quichotte €  2.500,--
Stichting Prime 17/17: de kerstvloed in Groningen €  5.000,--
Rim Lucassen LENiN17 €  3.000,--
Stichting Illustere Figuren Mannen naar Mars €   7.500,--
Stichting Kunstbende Groningen Kunstbende Groningen 2018 € 12.500,--
Stichting Taartrovers Festival Taartrovers Film Festival Groningen € 12.000,--

De sluitingsdatum van de volgende subsidieronde van het Incidentenbudget en de Plusregeling amateurkunst is: 1 februari 2018 om 17:00 uur (2e ronde 2018).

Ouderenparticipatieregeling Pronkjewail
Het Pronkjewail Fonds is onderdeel van Een Leven Lang Kunst, een initiatief van de gemeente Groningen, de provincie Groningen, het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Centre of Expertise Healthy Ageing en VRIJDAG om meer kunst- en cultuuraanbod voor plussers te creëren in de stad en de provincie Groningen. VRIJDAG, het huis van de amateurkunst voor Groningen, is penvoerder voor het programma Een Leven Lang Kunst.
De eerstvolgende sluitingsdatum voor organisaties is 1 februari a.s. om 17:00 uur. Aanvragen van particulieren kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend.

 
footer
Wanneer deze nieuwsbrief niet goed overkomt, kunt u de nieuwsbrief hier bekijken
Klik hier om u af te melden