Nieuwsbrief Kunstraad Groningen
NIEUWSBRIEF
09-11-2015
Cultuurnota’s 2017-2020
Gemeente en provincie Groningen hebben hun beleidskaders cultuur voor de periode 2017-2020 opgesteld. De beleidskaders en het format voor het digitaal aanvragen van subsidie is te vinden op de gezamenlijke website www.cultuurnotagroningen.nl. Deadline voor het indienen van aanvragen is 1 januari 2016 of 1 februari 2016 (rijksgesubsidieerde instellingen). Het beoordelingskader van de Raad voor cultuur voor de landelijke Basisinfrastructuur 2017-2020 (BIS) is te vinden op www.cultuur.nl.

De Kunstraad Groningen adviseert de provincie en gemeente Groningen inhoudelijk over de ingediende beleidsplannen inclusief de verdeling van het beschikbare budget. Aanvragen worden beoordeeld door onafhankelijke adviseurs uit de culturele sector. Er zal een gesprek worden gepland waarin de instellingen een mondelinge toelichting op de plannen kunnen geven en waarin vragen worden gesteld door de Kunstraad. Na de beoordeling stelt de Kunstraad een conceptadvies per instelling op en worden instellingen in de gelegenheid gesteld om eventuele feitelijke onjuistheden te corrigeren. Vervolgens wordt het integrale advies van de Kunstraad eind mei 2016 aangeboden aan de gedeputeerde en wethouder cultuur van beide overheden. Voor de advisering over de beleidsplannen gaat de Kunstraad werken met een projectteam bestaande uit Alice Duiven (projectsecretaris erfgoed) en Nina Thunnissen (projectsecretaris kunsten) aangevuld met medewerkers van het bureau van de Kunstraad. De samenstelling van de drie adviescommissies Kunsten, Erfgoed en Overige (steuninstellingen e.d.) is op dit moment nog niet bekend.


Spreekuur Cultuur+Ondernemen
Op uitnodiging van de Kunstraad kwam Cultuur+Ondernemen op 1 oktober jl. naar Groningen voor een spreekuur. 13 kunstenaars, creatieven en culturele organisaties maakten hiervan gebruik. Met adviseurs van Cultuur+Ondernemen werd van gedachten gewisseld over financiering, loopbaanontwikkeling, marketing en governance. De deelnemers en adviseurs van Cultuur+Ondernemen vonden de gesprekken zeer waardevol. Niet alle geïnteresseerden konden een plek krijgen op 1 oktober. Voor deze mensen werd op 9 november jl. een tweede spreekuur georganiseerd.

Voordekunst
Voordekunst.nl vierde op 4 november jl. het vijfjarig bestaan. De afgelopen jaren hebben landelijk meer dan 1.500 makers succesvol gecrowdfund via voordekunst.nl en doneerden ruim 84.000 donateurs samen meer dan € 8,4 miljoen voor de kunst. Op 9 december a.s. is voordekunst.nl opnieuw in Groningen voor een spreekuur. In november verschijnt hiervoor een extra mailing met informatie over de wijze van aanmelden.
 
Toekenningen Incidentenbudget 4e subsidieronde 2015
Steven Dejong Producties BV Peerd van Ome Loeks € 15.000,--
Atelier aan de Middendijk Grip € 6.000,--
Stichting Jonge Sla Het Temmen van de Feeks € 7.500,--
Stichting On Wings! On Wings! 2016 € 7.500,--
Theatergroep De Jongens De Passiefisten € 15.000,--
Stichting ColorC OrbitFest: Channels tot he Star € 15.000,--
Stichting Timbre Erik Satie Festival 2015 € 1.000,--
Stichting Cross-linx Cross-linx 2016 € 8.000,--
Stichting Kunstbende Kunstbende Groningen 2016 € 7.500,--
Stichting Blau Hynder Cleo & Lex € 5.000,--
Tom Tieman De laatste boer van Euvelgunne € 5.000,--
Stichting Le Culte Updigging’ € 15.000,--
Format Film In Kropsdam is iedereen gelukkig € 15.000,--
 
Toekenningen Plusregeling amateurkunst 4e subsidieronde 2015
Kamerfilharmonie Der Aa concert € 4.000,--
Haydn Muziekfestival muziekfestival € 1.500,--
Noordelijk Vocaal Ensemble koorconcert €   750,--
Kwajr musical € 5.000,--
Ned. Stud. Jazz Orkest jazzconcert € 1.500,--
A Capelli koorconcert €   850,--
Roxie koorconcert € 1.000,--
koorconcert koorconcert en workshop € 2.500,--
Fotoclub Daguerre expositie en fotowedstrijd € 2.000,--
Flauwecult workshops en theatervoorstelling € 2.150,--

Sluitingsdata subsidierondes 2015
De sluitingsdata van de volgende subsidierondes van het Incidentenbudget en de Plusregeling amateurkunst zijn:
2e ronde 2016   1 februari 2016, 17:00 uur
3e ronde 2016   1 mei 2016, 17:00 uur
4e ronde 2016   15 augustus 2016, 17:00 uur

Overige cultuurfondsen
De Kunstraad is verantwoordelijk voor de coördinatie van het Groninger fondsenoverleg. Het fondsenoverleg is bedoeld als spreekuur voor potentiële aanvragers. Wie een globaal idee wil laten toetsen of een plan aan meerdere fondsen tegelijk wil presenteren, kan op afspraak een presentatie geven en meteen feedback krijgen. Op deze manier weet u als aanvrager snel voor welke fondsen u in aanmerking zou kunnen komen of hoe u uw kansen op een bijdrage kunt vergroten. Er worden geen concrete toezeggingen gedaan maar u krijgt wel een indicatie. Deelnemers aan het Groninger fondsenoverleg zijn het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen, het J.B. Scholtenfonds / H.S. Kammingafonds, het Fonds voor de Landbouw, de Emmaplein Foundation, de Stichting Beringer Hazewinkel, het VSB Fonds en de Kunstraad Groningen. Mocht u zich willen aanmelden voor het spreekuur of meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met Antje van der Meulen via antje.van.der.meulen@kunstraadgroningen.nl of telefoon 050 3600637.

Verder wijzen wij op het provinciale activiteitenbudget cultuur, dat bestemd is voor projecten en activiteiten op het terrein van amateurkunst en erfgoed in de provincie Groningen. Kijk voor meer informatie over het activiteitenbudget op www.provinciegroningen.nl of neem contact op met mevrouw J.H. Vedder, afdeling Economie, Cultuur en Projectfinanciering, via (050) 316 45 24.
 
 

 
 
footer
Wanneer deze nieuwsbrief niet goed overkomt, kunt u de nieuwsbrief hier bekijken
Klik hier om u af te melden