NIEUWSBRIEF
17-05-2018
Jaarverslag 2017
In 2017 had de Kunstraad vier subsidiebudgetten onder zijn hoede afkomstig van de gemeente en provincie Groningen. Voor deze budgetten ontving de Kunstraad bijna 200 aanvragen voor een totaalbedrag van ruim € 1.250.000. Hiervan werden 144 toegekend voor in totaal € 730.000.
De subsidies werden verleend aan activiteiten op het gebied van de professionele kunsten, amateurkunst, orgelbespeling en cultuurparticipatie door ouderen.
Bij de professionele kunsten steeg in vergelijking met 2016 vooral het aantal aanvragen op het gebied van de beeldende kunst en vormgeving, film en multidisciplinaire activiteiten. Het aantal aanvragen van amateurs steeg in vergelijking met vorig jaar, net als in voorgaande jaren voor het merendeel voor muziek en theater.

De Kunstraad moest net als in 2016 positief beoordeelde aanvragen afwijzen vanwege ontoereikende financiële middelen. Door een extra toevoeging uit de eigen reserves heeft de Kunstraad ondanks bezuinigingen bij kunnen dragen aan het handhaven van een hoogwaardig en aanvullend cultureel aanbod in Groningen. Hiermee kon het dynamische karakter van het Groninger kunstenveld op een hoog niveau worden gehouden. De Kunstraad benadrukt echter dat deze extra ondersteuning uit de subsidiereserves na 2018 niet meer mogelijk is.

Nieuw in 2017 was het Pronkjewailfonds. Het Pronkjewailfonds is een tweejarig subsidiebudget en onderdeel van het programma ‘Een leven lang kunst’ dat uitgevoerd wordt door Vrijdag en de Hanzehogeschool. Het programma richt zich op de cultuurparticipatie van ouderen en wordt gefinancierd door het Fonds Cultuurparticipatie en de gemeente en de provincie Groningen. Van de 15 aanvragen werden er 11 gehonoreerd. De projecten kwamen uit diverse disciplines en waren gericht op alle verschillende doelgroepen, zoals het project ‘Dichten met Oma’ van de Stichting Literaire Activiteiten Groningen, een schilderproject rondom De Ploeg voor Alzheimer patiënten in het Groninger Museum en een mediaproject voor, door en met ouderen van Samen in beeld TV in Uithuizen.

Net als in voorgaande jaren verzorgde de Kunstraad de coördinatie van het Groninger Fondsenoverleg waaraan 9 lokale en landelijke fondsen deelnemen. 34 culturele initiatiefnemers maakten in 2017 gebruik van het fondsenspreekuur.
De samenwerking met voordekunst en Cultuur+Ondernemen werd ook in 2017 gecontinueerd. Zo waren er drie spreekuren en twee workshops in Groningen gericht op crowdfunding, fundraising, loopbaanbegeleiding en ondernemerschap. Hiervan maakten ruim 50 culturele ondernemers gebruik. Daarnaast bood de Kunstraad ruimte en ondersteuning voor spreekuren van de regiomakelaar Noord van het Mondriaanfonds.

In 2017 bracht de Kunstraad in opdracht van de provincie Groningen advies uit over de nieuwe meerjarenplannen van Museum Nienoord. Daarnaast werd gesproken over de uitvoeringsprogramma’s cultuur 2017-2020 van gemeente en provincie Groningen, het programma We the North en de verkenningen over de regionalisering van het cultuurbeleid.
Klik hier voor een samenvatting van het jaarverslag of hier voor het volledige jaarverslag 2017.

Visiebrief cultuur
In maart jl. verscheen de visiebrief van de minister van cultuur Van Engelshoven. In ‘Cultuur in een open samenleving’ van maart 2018 benoemt de minister voor cultuur hoe de plannen in het regeerakkoord aan de hand van vijf thema’s wordt uitgewerkt: Cultuur maakt nieuwsgierig, Ruimte voor nieuwe makers en cultuur, Een leefomgeving met karakter, Cultuur is grenzeloos en Een sterke culturele sector. Het kabinet investeert in cultuur. Voor het erfgoed is de komende jaren 325 miljoen extra beschikbaar. Dit doet het kabinet om ervoor te zorgen dat ook toekomstige generaties hiervan blijven genieten en het erfgoed blijven beleven. Ook investeert het kabinet extra in cultuur en in historisch-democratisch bewustzijn: dit bedrag loopt op van 25 miljoen in 2018 tot 80 miljoen in de jaren daarna.
De visiebrief gaat in op de behoefte om te komen tot meer samenhang tussen rijksbeleid en de verantwoordelijkheid die andere overheden nemen. Dat vraagt om duidelijke plannen vanuit de regio en de bereidheid om daarin te investeren. Het vraagt tevens om samenwerking tussen overheden, culturele instellingen, fondsen en adviesraden.
Klik hier voor de reactie van de Kunstraad op de visiebrief. De Noordelijke overheden reageerden al eerder in een gezamenlijke reactie op de visiebrief .

Sectoradviezen Raad voor Cultuur
De Raad voor Cultuur bracht onlangs sectoradviezen uit over de museumsector en de letterensector en bibliotheken. Eerder werden al adviezen uitgebracht op het terrein van muziek, theater, audiovisuele en erfgoedsector.

In ‘De daad bij het woord’ constateert de Raad voor Cultuur dat de wereld van de letteren en bibliotheken springlevend is. Het lezen verandert weliswaar en het aantal boekenlezers neemt voortdurend af, maar er blijft een onuitroeibare behoefte bestaan aan het vertellen, lezen of beluisteren van verhalen. In het advies heeft de raad de belangrijkste ontwikkelingen binnen de letterensector op een rij gezet en geanalyseerd. Kort samengevat: het boekenvak herstelt zich na zeven crisisjaren; de raad ziet nieuwe initiatieven opbloeien in de uitgeverij, de boekhandel, de bibliotheek en op literaire podia; het ‘sociale lezen’ is in opkomst, leesclubs - online en offline - floreren.
Een punt van grote zorg blijft het geringe leesplezier onder jongeren en de dalende leestijd, ook onder jongvolwassenen. Het thuismilieu speelt hierin een bepalende rol. Wie opgroeit in een huis zonder boeken, als kind zelden werd voorgelezen en zijn ouders niet ziet lezen, kan op school en in zijn latere leven steeds moeilijker voor de letteren gewonnen worden. Voor een gezonde toekomst van de sector is de inbreng van ouders, bevlogen leesambassadeurs in het onderwijs en de bibliotheek, dus van cruciaal belang.

In zijn advies ‘In wankel evenwicht’ signaleert de Raad voor Cultuur een succesvolle en creatieve museumsector. Nederland is een uniek museumland, rijk aan vele musea met prachtige collecties. De musea hebben in 2017 opnieuw meer publiek getrokken en de tentoonstellingen zijn van een hoog niveau. Daarnaast opende een aantal nieuwe particuliere musea zijn deuren en is de Collectie Nederland de afgelopen jaren met mooie aanwinsten verrijkt.
Het positieve plaatje van de sector wordt echter gekleurd door het succes van een handvol, vooral grotere, musea. Grote delen van de sector zijn financieel kwetsbaar. Musea kampen met oplopende tekorten: de publieksinkomsten zijn weliswaar gestegen, maar dat weegt niet op tegen dalende subsidies en stijgende tentoonstellingskosten.
Onder maatschappelijke druk is er een zwaar accent op grote tentoonstellingen en bezoekcijfers komen te liggen. Hierdoor verdwijnen taken op het gebied van beheer en behoud naar de achtergrond en dreigt er een sluipend verval. De raad adviseert de zorg voor de collecties te verbeteren, onder meer door een goede kennisborging en -overdracht aan nieuwe generaties conservatoren.
Daarnaast vraagt de raad aandacht voor meer divers publieksbereik, een opgave voor zowel musea in het tonen van collecties als opdrachtgevers in geven van ruimte in de opdracht ook als dat geen stijgende bezoekersaantallen oplevert. De raad concludeert verder dat digitalisering veel mogelijkheden biedt om de zichtbaarheid en toegankelijkheid van omvangrijke (depot)collecties te vergroten.

Kijk voor actuele informatie en alle sectoradviezen op de website van de Raad voor Cultuur: www.cultuur.nl.
logo Raad voor CultuurArbeidsmarktagenda
Op woensdag 25 april jl. vond in de Tweede Kamer een hoorzitting/rondetafelgesprek plaats over de arbeidsmarktpositie in de culturele en creatieve sector. De cultuurwoordvoerders in de Tweede Kamer lieten zich door de cultuursector adviseren over de stand van zaken op de culturele arbeidsmarkt. Een selectie van vertegenwoordigers van de kunst- en cultuursector was uitgenodigd. Kijk voor meer informatie en het volgen van actuele ontwikkelingen op de website van Kunsten ’92

Presentatie Atlas voor gemeenten 2018
Binnenkort verschijnt de nieuwe editie van de Atlas Nederlandse gemeenten, dit keer met het thema cultuur. De presentatie van de nieuwe atlas vindt plaats op 30 mei a.s. in Stadsschouwburg De Harmonie te Leeuwarden.
Tijdens de conferentie is er speciale aandacht voor cultuurregio’s. Directeur van de Raad voor Cultuur Jeroen Bartelse gaat in op de rol van stedelijke cultuurregio’s. Wat de optimale schaal is van cultuurregio’s en in hoeverre het regionale aanbod verschilt, hoort u van Gerard Marlet. En in een paneldiscussie met lokale beleidsmakers en het culturele veld wordt de vraag beantwoord hoe je tot een vruchtbare regionale samenwerking komt. Daarnaast zijn er previews van optredens uit de programmering van de Culturele Hoofdstad.
Klik hier voor meer info over het programma en aanmelding.
 
Nieuwe adviseurs
Dit voorjaar plaatste de Kunstraad een oproep voor nieuwe adviseurs voor het beoordelen van incidentele subsidieaanvragen. De oproep werd verspreid via website, sociale media en het netwerk. Op basis van een gesprek zijn de volgende extern adviseurs aangetrokken: Janna Bathoorn, Gudrun Beckmann, Lieselot van Damme, Gerdie Klaassen, Gerard Lakke, Jonathan Offereins, Judith Spijksma, Marjo Többen, Marinus Verkuil en Agnes Winter. De extern adviseurs bestrijken alle kunstdisciplines en hebben ook zicht op de rol en betekenis van cultuur in de samenleving. De adviseurs zullen afhankelijk van het aantal en het soort aanvragen meer of minder worden ingezet. De Kunstraad is verheugd dat zoveel kandidaten positief reageerden op de oproep en bereid zijn om zich in te zetten voor de culturele sector in Groningen.

Spreekuren
De Kunstraad organiseert in 2018 de volgende spreekuren.

Spreekuur Kunstraad Groningen
Maandelijks spreekuur voor aanvragers die niet eerder in aanraking zijn geweest met de Kunstraad Groningen en informatie willen over subsidiemogelijkheden of een projectidee willen bespreken. Het eerstvolgende spreekuur is op 31 mei a.s. van 14:00 tot 16:00 uur. U kunt zich tot uiterlijk een week voor aanvang van het spreekuur aanmelden bij Annette Steenhuisen, 050 360 1835 of annette.steenhuisen@kunstraadgroningen.nl.

Het Groninger fondsenoverleg
Maandelijks spreekuur met verschillende Groninger fondsen voor potentiële aanvragers die een globaal idee willen laten toetsen of een plan aan meerdere fondsen tegelijk willen presenteren.
Het eerstvolgende fondsenoverleg waarvoor u zich nog kunt aanmelden vindt plaats op dinsdag 10 juli a.s. van 13:30 tot 16:30 uur. Voor alle vragen en correspondentie over het fondsenoverleg kunt u terecht bij Antje van der Meulen, te bereiken via 050 360 0637 of antje.van.der.meulen@kunstraadgroningen.nl.

Spreekuur voordekunst
Halfjaarlijks spreekuur met voordekunst over crowdfunding. Iedereen die een concreet idee heeft waarvoor hij/zij wil crowdfunden kan zich aanmelden. Houd onze website, nieuwsbrief en/of sociale media in de gaten voor de datum van het eerstvolgende spreekuur. Heeft u nu al vragen over het financieren van projecten via voordekunst dan kunt u contact opnemen met Kristel Casander van voordekunst.

Netwerkbijeenkomst Mondriaan Fonds 21 juni a.s.
Op donderdag 21 juni a.s. organiseert Andrea Möller (regiomakelaar Noord van het Mondriaan Fonds) een netwerkbijeenkomst in Leeuwarden voor professioneel beeldend kunstenaars en initiatiefnemers van kunstprojecten, die van plan zijn om een subsidieaanvraag in te dienen bij het Mondriaan Fonds. Medewerkers en/of adviseurs van het fonds vertellen hoe een aanvraag wordt beoordeeld en kunstenaars die reeds een aanvraag hebben ingediend vertellen over hun ervaringen. Wie verzekerd wil zijn van een plek kan zich alvast aanmelden via a.moller@mondriaanfonds.nl. Ook kunstenaars en initiatiefnemers die graag een actieve bijdrage willen leveren aan de bijeenkomst, bijvoorbeeld door hun verhaal te delen en/of tips te geven, wordt nadrukkelijk gevraagd om zich alvast te melden. De dagplanning wordt begin juni begin gemaakt. De bijeenkomst vindt plaats in de Neushoorn in Leeuwarden.


Netwerkbijeenkomst Mondriaan Fonds

 
Toekenningen Incidentenbudget 1e en 2e subsidieronde 2018
Stichting Popwaarts Popronde Groningen 2018 €   8.500
Stichting Terug naar het Begin Festival Terug naar het begin 2018 € 15.000
Stichting Luthers Bach Ensemble Seizoen 2018/2019 € 15.000
Stichting ZomerJazzFietsTour ZomerJazzFietsTour 2018 € 15.000
Stichting Tschumipaviljoen Monolith €   4.000
Stichting TalentWeb Groningen Rumbling Earth Festival €   4.000
Stichting tgEntropy CLIMAX € 10.000
Stichting Viola Viola Vivaldi Code Rood €   3.000
Grieg Stichting Nederland Grieg Kamermuziek Festival €   1.500
PAIPAI Artist resort PAIPAI €   7.500
Stichting Hongerige Wolf Festival Hongerige Wolf 2018 € 10.050
Stichting DITISOPRECHT God In Alles € 10.050
Stichting Teddy’s Last Ride Trough the Valley €   5.025
Stichting Aa Ontstaan in grote nood €   4.690
Stichting Jan Vos Gas, kronieken van een vluchtige bodemschat € 10.050
Stichting Passionate Bulkboek Write Now! Groningen 2018 €   1.575
Ingeborg Entrop Tracing Walfridus #04 €     750
Stichting Tschumipaviljoen Amoebe Spiritus €   3.685
Stichting Leesbaar Groningen Leesbaar Groningen €   4.020
Stichting Gedeelde Verhalen Aan de andere kant, deel 1 €   6.700
Stichting Wereld Pers Foto Groningen World Press Photo tentoonstelling € 10.050
Stichting Welcome Stranger De rechte weg €  10.050
Stichting The Northern Consort De Muzikanten en de Professor €   6.700
Stichting House of Design Groningen Ontwerpt € 10.050
Stichting Facilities Streekgenoten, Joden in de Veenkoloniën €   3.350
Stichting Sign Masterclass – Timeline Galery €   8.040
Smitt && Andersson Science Friction €   3.015
Stichting Bird Productions Isotopes of Soul €   6.700
Bruusk Films Ik beschouw jou wel als een vriend € 10.050
Stichting Kat op het spek PAVLOV €   6.700
Stichting Young Gangsters De Ramp € 10.050

Toekenningen Plusregeling amateurkunst 1e en 2e subsidieronde 2018
Stichting het Nederlands Studenten Orkest NSO Droom! €   1.500
Vereniging 4 Mei-Projekt Uitsluiting en Verbinding €   2.500
Vereniging Kamerkoor Musica Retorica Jubileumconcerten €   1.500
Stichting Stukafest Groningen Stukafest Groningen 2018 €   2.000
Vereniging Noordelijk Vocaal Ensemble Groningse componisten €   1.250
Stichting Musicalschool Groningen Lang leve de Koning €   2.500
Stichting Groninger Studenten Toneel Onder het Melkwoud €      900
Vereniging CSG Gica Het Gloria van Vivaldi €   1.500
Vereniging Gruno’s Postharmonie Bye, Bye, Britain €      750
Vereniging Con Anima Themaconcert Monteverdi €      500
Stichting Samenwerkende Muziekdocenten N-N Muziekdagen Orvelte €   1.000
Stichting Noordelijk Bach Consort Trauermusik €   2.500
G.S.M.G. Bragi Matthäus-Passion €   2.500
Vereniging Capella Groningen Steen en Muur / Steniging en Verwoesting €      500
Stichting Nederlands Studenten Kamerorkest Nesko Vol verhalen €   1.500
Toonkunstkoor Bekker Die Schöpfung €   5.000
St. Vocaal Ensemble A Capelli A Capelli 360 €   1.000
Vereniging Fanfareorkest CWO Jubileum 50 jaar Fanfare CWO €   1.500
Gemengd Koor Kwajr The Sacred Concerts: Jazz meets klassiek €   2.500
Stichting Theatergroep Raamwerkr In Tweestrijd / Overleven €   2.500
Stichting A-Way Productions Meet me in Montauk €   2.500
Stichting Betoeterd Johan de Meij Celebration Orchestra project €   1.955


De sluitingsdatum van de volgende subsidieronde van het Incidentenbudget en de Plusregeling amateurkunst is: 15 augustus 2018 om 17:00 uur (4e ronde 2018).

Toekenningen Pronkjewailfonds 2018
Stichting Samen in Beeld In het Spotlicht! €   5.000
Stichting Zonnehuisgroep Noord Werelddansen €     300
Stichting Hanzehogeschool Groningen Grootbeeld, Jasmijn, kunst en de multiculturele oudere in de wijk €   6.000
Stichting Zorg Innovatie Forum Kunst met Meer €   5.000
Stichting Noorderzon Stee in Plantsoen €   2.000
Stichting WelZINN B.O.O.M. op locatie €   1.500
Thecla Brakel Ontspannen schilderen €   1.000
Esse van der Molen Herinneringskijkdoos €     575
Aggy van Caldenborgh MuziekSentiment €   1.000

Voor dit budget zijn geen nieuwe subsidierondes voorzien.

Incidenteel cultuurbudget provincie Groningen
Naast het Incidentenbudget voor professionele kunsten bij de Kunstraad, beschikt de provincie Groningen over het Incidenteel Cultuurbudget (ICB). Met het ICB wil de provincie Groningen regionale projecten stimuleren op het gebied van amateurkunst en/of erfgoed, gericht op één of meerdere van de volgende specifieke doelen:

  • Participatie: actieve deelname aan culturele projecten;
  • De presentatie van het Groninger erfgoed;
  • Publieksbereik;
  • Innovatie (nieuwe bovenlokale initiatieven of de doorontwikkeling ervan)
  • (Inter)nationale en regionale samenwerking;
  • Kennisvermeerdering, kennisdeling en bewustwording.
Aanvragen kunnen worden ingediend bij de provincie Groningen.
De sluitingsdatum voor de eerstkomende ronde is 15 september a.s. Kijk voor een overzicht van de criteria en voorwaarden van het ICB op https://www.provinciegroningen.nl/loket/subsidies/cultuur/incidenteel-cultuurbudget/. Heeft u daarna nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Lizet Riedel van de afdeling Economie, Cultuur en Projectfinanciering, telefoonnummer 050 - 316 41 42.


 
 
footer
Wanneer deze nieuwsbrief niet goed overkomt, kunt u de nieuwsbrief hier bekijken
Klik hier om u af te melden