NIEUWSBRIEF
03-05-2017
Nieuwe regeling voor ouderenparticipatie Pronkjewail
Zowel de gemeente als de provincie Groningen hebben deelname van ouderen aan kunst en cultuur in hun cultuurnota’s 2017-2020 op de agenda staan als onderdeel van de strategieën Een leven lang cultuur en Samenleven met cultuur.
logo's pronkjewail
Ook binnen de beleidsterreinen leefbaarheid (zorg en welzijn), WMO en sport is deelname van ouderen belangrijk. In 2017 en 2018 zetten de gemeente en de provincie Groningen in op het stimuleren, ontwikkelen en zichtbaar maken en verduurzamen van nieuwe en bestaande initiatieven. Daarbij zijn de volgende doelen geformuleerd:
  • De zichtbaarheid van bestaande kunstprojecten met, door en voor ouderen vergroten.
  • Bestaande kunstprojecten met, door en voor ouderen de mogelijkheid bieden om te verduurzamen.
  • Het instellen van de ouderenparticipatieregeling Pronkjewail: stimuleren van nieuwe en bestaande initiatieven op het gebied van cultuurparticipatie door ouderen.
  • Het bevorderen van een integrale aanpak van cultuurparticipatie door ouderen.
  • Beeldvorming over ouderen positief beïnvloeden.
Voor de ouderenparticipatieregeling Pronkjewail stellen de beide overheden middelen beschikbaar. Voor 2017 is dit in totaal € 66.000. Er wordt nog onderzocht of er voor 2018 vanuit andere beleidsterreinen of private partijen extra middelen aan het budget kunnen worden toegevoegd. De instelling van deze regeling sluit aan bij het stimuleringsprogramma 2017-2018 Lang leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cultural Cities van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Vrijdag en de Hanzehogeschool Groningen zijn trekkers van dit programma in Groningen.

Beschrijving procedure
Zowel particulieren als organisaties kunnen bij de Kunstraad Groningen subsidie aanvragen voor culturele activiteiten waarbij ouderen participeren in de activiteit. Onder culturele activiteiten worden activiteiten verstaan op het gebied van de disciplines muziek, beeldende kunst, theater, literatuur, dans, film/nieuwe media, erfgoed of een combinatie hiervan.

Aanvragen die bij de Kunstraad zijn ingediend, worden ter beoordeling voorgelegd aan een onafhankelijke commissie van deskundigen. Deze deskundigen behoren zelf ook tot de doelgroep ouderen en zijn afkomstig uit de verschillende domeinen zorg, welzijn en cultuur. In de commissie hebben de volgende personen zitting:
  • Betty Meyboom-de Jong (voormalig huisarts en hoogleraar huisartsengeneeskunde. Van 2008-2016 voorzitter van het Nationale Programma Ouderenzorg).
  • Hugo Klomp (voormalig dean van School of Arts van de Hanzehogeschool Groningen en diverse functies bekleed bij het Prins Claus Conservatorium in Groningen. Nu actief als bestuurslid bij verschillende culturele instellingen).
  • Peter Molter (voormalig projectontwikkelaar en projectleider bij verschillende culturele initiatieven in de provincie Groningen. Tevens oprichter en voorzitter).
Aanvragen kunnen worden ingediend tot 15 juni 2017, 17:00 uur (in tegenstelling tot eerdere aankondiging van 1 mei, nu is er meer tijd voor aanvragers om een aanvraag in te dienen voor deze nieuwe regeling).

Er gelden verschillende criteria voor subsidieaanvragen van particulieren of van organisaties. Kijk op onze website voor meer informatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Antje van der Meulen, 050 3600637 of antje.van.der.meulen@kunstraadgroningen.nl.


Cultuurpijlers
De Kunstraad volgt de ontwikkelingen rondom de nieuw benoemde Cultuurpijlers en heeft hiervoor hun plannen opgevraagd als ook de bestuurlijke afspraken die gemaakt zijn tussen de Cultuurpijlers en de gemeente en provincie Groningen. Zelf is de Kunstraad met de Cultuurpijlers overeengekomen om aanvragers van het budget Professionele Kunsten die potentie hebben maar waarvan de plannen nog onvoldoende zijn ontwikkeld, te koppelen aan een Cultuurpijler voor een gesprek. Het gaat hierbij om het geven van advies, het delen van kennis en ervaring en netwerkvorming.


Vooraankondiging bijeenkomst Wijzer werven
Op 1 juni a.s. organiseert Cultuurpakt Noord samen met Van Dooren Advies een bijeenkomst in Groningen over fondsenwerving. Houd onze website, nieuwsbrief en/of sociale media in de gaten voor nadere informatie over de locatie en het programma.


Spreekuren
De Kunstraad organiseert in 2017 verschillende spreekuren.

Spreekuur Kunstraad Groningen
Maandelijks spreekuur voor aanvragers die niet eerder in aanraking zijn geweest met de Kunstraad Groningen en informatie willen over subsidiemogelijkheden of een projectidee willen bespreken. Het eerstvolgende spreekuur is op 31 mei van 14:00 tot 16:00 uur.

Het Groninger fondsenoverleg
Maandelijks spreekuur met verschillende Groninger fondsen voor potentiële aanvragers die een globaal idee willen laten toetsen of een plan aan meerdere fondsen tegelijk willen presenteren. Het eerstvolgende fondsenoverleg waarvoor u zich nog kunt aanmelden vindt plaats op 13 juni 2017 van 13:30 tot 16:30 uur.

Spreekuur voordekunst
Halfjaarlijks spreekuur met voordekunst over crowdfunding. Iedereen die een concreet idee heeft waarvoor hij/zij wil crowdfunden kan zich aanmelden. Het eerstvolgende spreekuur is op 19 mei 2017 van 13:00 tot 16:00 uur. Houd onze website, nieuwsbrief en/of sociale media in de gaten voor het aanmeldformulier.
logo voordekunst

Spreekuur Cultuur+Ondernemen
Jaarlijks spreekuur met Cultuur+Ondernemen voor culturele organisaties, kunstenaars en creatieven. Mogelijke gespreksonderwerpen zijn financiering, marketing, governance en HRM en personeelsontwikkeling. Het eerstvolgende spreekuur is op 23 juni 2017. Houd onze website, nieuwsbrief en/of sociale media in de gaten voor het aanmeldformulier.

logo cultuur+ondernemen
 
Toekenningen Incidentenbudget 2e subsidieronde 2017
Stichting Metafora Wie doodde Tresling €   2.750
Stichting Museum Wierdenland Weelderige Wierde, Tuinschilderijen €   5.000
Theater De Steeg De Laatste Reis €   5.000
Stichting Buro05 Literaturia €   4.000
Stichting Streekhistorisch Centrum Witte Olifanten V €   3.500
Antonia Rehnen Memories wrapped in paperplanes €   3.200
Stichting Sign De Onkruidenier €   3.000
Stichting Popwaarts Popronde 2017 €   7.500
Stichting Bewogen Aarde Rondom Waalkens €   5.000
Richard Bolhuis Northern Sky €   3.000
Stichting Z&S Zienemaan & Sterren 2017 € 10.000
Stichting ZomerJazzFietsTour ZomerJazzFietsTour 2017 € 15.000
Stichting The Northern Consort Riepe-muziek uit de 18e eeuw €   4.000
Peter Doorn Where do I belong? €   8.750
Stichting When Art Meets Science WAMS #2: Data Rush € 10.000
Stichting Erfgoedpartners Boerderij in Beeld €   5.000
Ecological Space Engineering / Jos Volkers Bioremediating Missle €   7.500
Stichting House of Design Wonen in Groningen € 10.000
Stichting MF050 Maak Festival €   7.500

Toekenningen Plusregeling amateurkunst 2e subsidieronde 2017
Stichting Noordelijk Bach Consort Dresden €   2.500
Stichting NOM / KamerFilharmonie Der Aa En Voyage! €   2.500
Stichting Grof Volkoren Grof Volkoren Varieté €   2.000
Stichting Kamerkoor Tiraña Matthaus Passion van Schutz €   1.000
Gereformeerd Groninger Mannenkoor Jubileumconcert €   1.000
GLV Idun Diplodocus Deks €   1.000
Stichting Groninger Studenten Toneel Midzomernachtsdroom €      850
Stichting Harmonie Patrimonium samenwerking met OpSterkWater €   2.000
St. Vocaal Ensemble A Capelli Ein feste Berg ist unser Gott €   1.000

Sluitingsdata subsidierondes
De sluitingsdata van de volgende subsidierondes zijn:

Ouderenparticipatieregeling Pronkjewail
1e ronde 2017   15 juni 2017, 17:00 uur
 
Incidentenbudget en Plusregeling amateurkunst
4e ronde 2017   15 augustus 2017, 17:00 uur
1e ronde 2018   1 november 2017, 17:00 uur
 


 
 
footer
Wanneer deze nieuwsbrief niet goed overkomt, kunt u de nieuwsbrief hier bekijken
Klik hier om u af te melden