NIEUWSBRIEF
02-03-2021
André Arends nieuwe voorzitter Kunstraad Groningen
Op voordracht van de Kunstraad besloten de gemeente en de provincie Groningen de heer A.L.A. Arends (MA) te benoemen als voorzitter van de Kunstraad Groningen. André Arends volgt Erik Akkermans op die ruim drie jaar voorzitter van de Kunstraad was en reglementair aftreedt. André Arends (1961) studeerde af aan de Hoge School voor de Kunsten in Utrecht als docerend en uitvoerend musicus (beide cum laude), gevolgd door een studie theaterwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Momenteel is hij in de afrondende fase van een promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen (faculteit Kunst, Cultuur en Media). In het onderzoek richt hij zich op het gebruik van de spreekstem in de elektronische muziek, geluidskunst en media. Na een carrière als uitvoerend musicus bij het Aurelia Saxofoonkwartet en het Nederlands Blazersensemble vervulde André Arends verschillende (interim) directie- en managementfuncties in het culturele veld (onder meer bij Kunstenhuis De Bilt-Zeist, Theaterschool De Trap, Theater De Kring en Tamar Muziektheater). Daarnaast was hij voorzitter c.q. lid van diverse culturele adviescommissies in de gemeente Utrecht, de provincie Brabant en bij het Fonds Podiumkunsten. Met ingang van 1 januari 2021 is André gestart als algemeen manager van Podium Zuidhaege in Assen.

André Arends - nieuwe voorzitter Kunstraad Groningen

Klik hier voor een online interview met de nieuwe en vetrekkende voorzitter onder leiding van Jeffrey Meulman en hier voor het interview van Eric Nederkoorn in het Dagblad van het Noorden.


Cultuurnota’s 2021-2024
De gemeente en de provincie Groningen hebben eind 2020 de cultuurnota’s 2021-2024 vastgesteld waarmee een einde is gekomen aan een intensief adviestraject van de Kunstraad Groningen.

Klik hier voor de cultuurnota van de gemeente Groningen en de provincie Groningen en hier voor de reactie van de Kunstraad op de nota’s.

Advies Tweejarige regeling bewezen talent
De Kunstraad adviseerde de gemeente Groningen over de 11 aanvragen die binnen kwamen voor de Tweejarige regeling bewezen talent. De Tweejarige regeling bewezen talent is een nieuwe gemeentelijke subsidieregeling en beschikbaar voor initiatieven op het gebied van de podiumkunsten (dans, muziek, theater), beeldende kunst, literaire en audiovisuele kunst of combinaties daarvan.
Voor de regeling is in totaal € 240.000 beschikbaar. Toekenningen zijn bedoeld voor een periode van twee jaar en de bijdrage aan een initiatief mag maximaal € 80.000 bedragen.
Op basis van de individuele beoordelingen adviseert de Kunstraad de gemeente om de volgende drie talenten toe te laten tot de Tweejarige regeling bewezen talent: Profound Play, Teddy’s Last Ride en X Yusuf Boss. Deze drie hebben zich de afgelopen jaren inhoudelijk sterk ontwikkeld en dienden inspirerende en concrete aanvragen in. De aanvragen werden door de Kunstraad als goed tot zeer goed beoordeeld op de onderdelen artistieke kwaliteit en ontwikkeling, zakelijke kwaliteit en ontwikkeling en de bijdrage aan beleid en positionering. Ze hebben elk een duidelijke eigen artistieke signatuur en bereiken diverse, nieuwe doelgroepen (allerkleinsten, urban scene en jonge cosmopolieten).

Dit betekent niet dat de Kunstraad Groningen andere beoordeelde makers niet positief waardeert. Indien er meer middelen beschikbaar waren geweest, hadden ook een aantal anderen zeker de kans gekregen zich verder te ontwikkelen.

In het advies doet de Kunstraad ook een aantal aanbevelingen voor het vervolg:
 • geef tijdig helderheid hoe de talentenregeling na de eerste periode van 2 jaar werkt en voor wie deze is bedoeld;
 • zorg als gemeente voor (financiële) ruimte voor succesvolle makers om door te stromen naar de cultuurnota 2025-2028;
 • zet als gemeente in op betaalbare atelier- en woonruimte voor makers;
 • wees waakzaam voor een monocultuur (van de theatrale podiumkunsten) en geef binnen alle kunstdisciplines voldoende gelegenheid om talenten te scouten en te begeleiden;
 • zorg als maker/instelling dat diversiteit/inclusie niet blijft bij het formuleren van een algemene ambitie maar tot concrete stappen leidt.
Coronasteun
Gezien de voortdurende Coronapandemie en de daaruit voortvloeiende lockdown stellen het Rijk, de gemeente Groningen en de provincie Groningen extra middelen beschikbaar om de culturele sector te ondersteunen. Meerjarig gefinancierde instellingen ontvangen van de overheden steun op maat (schadeherstel); werkgevers en ondernemers in de culturele sector kunnen daarnaast een beroep doen op de algemene landelijke steunpakketten.
Om te voorkomen dat culturele activiteiten stil vallen, het risico van het wegvallen van publieksinkomsten te beperken en ontwikkeling van de sector te stimuleren, ontvangt de Kunstraad in 2021 extra middelen van de gemeente en de provincie Groningen. De middelen zijn beschikbaar voor een verruiming van het aan te vragen subsidiebedrag bij het Incidentenbudget en het verlenen van een PPO bijdrage voor ZZP’ers. Hieronder lichten we de twee onderdelen verder toe.  

Incidentenbudget professionele kunsten
De gemeente en de provincie Groningen hebben de cultuurnota´s 2021-2024 vastgesteld. Deze hebben gevolgen voor de incidentele subsidieregelingen op het gebied van cultuur. Zo leggen beide overheden meer nadruk op het incidentele karakter van een activiteit en maken zij een duidelijker onderscheid tussen meerjarige subsidies, tweejarige subsidies en projectsubsidies. Tegelijkertijd hebben de gemeente en de provincie oog voor de moeilijke omstandigheden waarin de culturele sector zich op dit moment bevindt.

Het bij de Kunstraad Groningen ondergebrachte budget voor de professionele kunsten is met ingang van 2021 als volgt gewijzigd:
 • een aanvrager kan op grond van deze regeling per kalenderjaar voor maximaal
  € 20.000 aan subsidie in aanmerking komen;
 • de subsidie bedraagt maximaal 60% van de noodzakelijke kosten (dit is een tijdelijke verhoging in 2021);
 • een aanvrager kan in de cultuurnotaperiode 2021-2024 maximaal twee maal in aanmerking komen voor een bijdrage op grond van deze regeling;
 • een subsidie wordt geweigerd indien de subsidieaanvrager een volgens de gemeentelijke en/of provinciale cultuurnota meerjarig gesubsidieerde instelling is.
PPO bijdrage
Platform ACCT, Provincie Groningen en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap trekken samen op om ZZP’ers financieel eenvoudiger toegang te geven tot het ontwikkelingsprogramma Permanente Professionele Ontwikkeling (werktuig PPO).

Met tijdelijk extra financiële steun willen beide overheden de ZZP’ers voor de culturele sector behouden én hen uitdagen zich blijvend te scholen en te ontwikkelen.
Op 18 september 2020 is het 'reguliere' programma Permanente Professionele Ontwikkeling (werktuig PPO) voor de culturele en creatieve sector van start gegaan. Via dit programma kunnen culturele en creatieve professionals, zowel werknemers als ZZP’ers, een bijdrage vragen voor de kosten van activiteiten die gericht zijn op professionele ontwikkeling. Naast formele scholing gaat het hierbij ook om andersoortige activiteiten, zoals coaching, meester-gezel trajecten, leernetwerken en zelf geïnitieerde stageplekken. Het programma is opgezet door het Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Sector. Het Platform ACCT beoordeelt de aanvragen en de behandeltijd is kort.

Culturele en creatieve ZZP’ers wonend in de provincie Groningen kunnen vanaf 22 februari 2021 een aanvraag indienen bij de Kunstraad Groningen voor cofinanciering van een gehonoreerde PPO-aanvraag. De regeling van de Kunstraad Groningen kent een maximum van € 1.800 bovenop een goedgekeurde aanvraag van het Platform ACCT. Hierdoor hoeft de ZZP’er nog maar een klein deel, minimaal 10%, van de kosten van het persoonlijke ontwikkelplan zelf te financieren.

Informatie over het programma PPO en het doen van een aanvraag voor een ontwikkelplan is te vinden op www.werktuigPPO.nl. Zijn er nog vragen over de provinciale bijdrage, stuur dan een mail naar ype.van.gorkum@kunstraadgroningen.nl.


Snelloket
In overleg en met financiële steun van de culturele instellingen in Groningen werkt de Kunstraad aan de ontwikkeling van een Snelloket. Het loket is een variatie op de Balkonsceneregeling van het Fonds Podiumkunsten. Houd onze website en sociale media in de gaten voor meer informatie.

Tips van Cultuur + Ondernemen
Voor instellingen die bezig zijn met het jaarverslag 2020 is het goed om de website van Cultuur+Ondernemen te raadplegen. De handreiking Governance Code Cultuur geeft inzicht hoe de invloed van corona en eventueel ontvangen extra steun erin te verwerken.

Een ander behulpzaam instrument is de nieuwe Culturele Financieringswijzer van Cultuur+Ondernemen die kunstenaars, creatieve makers en culturele organisaties in Nederland helpt bij het vinden van geschikte en best passende financieringsbronnen en -vormen voor hun project, product of onderneming. Met de wijzer kan een kunstenaar of instelling zijn financieringsbehoefte in kaart brengen en een gericht advies krijgen met een route naar financiering.


De Kunstraad organiseert de komende periode tevens de volgende spreekuren.

Spreekuur Kunstraad Groningen
Spreekuur voor aanvragers die niet eerder in aanraking zijn geweest met de Kunstraad Groningen en informatie willen over subsidiemogelijkheden of een projectidee willen bespreken. 
U kunt zich aanmelden voor een online gesprek door een mail te sturen naar antje.van.der.meulen@kunstraadgroningen.nl en uw vraag hierin kort te omschrijven. Vervolgens zal een medewerker van de Kunstraad contact met u opnemen.

Het Groninger fondsenoverleg
Het spreekuur met de verschillende Groninger fondsen voor potentiële aanvragers die een globaal idee willen laten toetsen of een plan aan meerdere fondsen tegelijk willen presenteren, vindt op dit moment niet plaats. 
Wel is er via de Kunstraad afstemming met de andere culturele fondsen in Groningen. Voor alle vragen en correspondentie over het fondsenoverleg kunt u terecht bij Antje van der Meulen, te bereiken via 050 3600637 of antje.van.der.meulen@kunstraadgroningen.nl

Kickoff en spreekuur voordekunst
Op donderdag 4 maart a.s. organiseert voordekunst een online Kickoff Crowdfunding.
Zet samen met voordekunst de eerste stappen in het vormen van een crowdfundingcampagne en hoor wat de Kunstraad Groningen kan betekenen voor jouw project.
  logo VoordeKunst

Voor wie is het bedoeld? Iedereen uit Groningen die nadenkt om een crowdfundingcampagne te starten voor een creatief project.
Wat gaan we doen? Tijdens de Kickoff Crowdfunding krijg je persoonlijke begeleiding bij het opstarten van het project, om jouw campagne met een voorsprong te beginnen.
Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden.

Op donderdag 11 maart a.s. organiseert voordekunst een online spreekuur.
Voordekunst organiseert regelmatig spreekuren voor toekomstige projectmakers. In een half uur tijd nemen wij jouw project door, geven we advies en beantwoorden we eventuele vragen. Daarnaast vertellen we je wat onze partner Kunstraad Groningen kan betekenen voor jouw project!
Wat? Spreekuur met een voordekunst medewerker.
Hoe? Online i.v.m. met de corona maatregelen.
Voor wie? Toekomstige projectmakers uit Groningen die serieus nadenken over crowdfunding als financieringsvorm.
Kosten? Gratis!
Wat krijg je? Persoonlijk advies · Je ontvangt een voordekunstcanvas die je als leidraad kunt gebruiken voor je project.
Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden.

Toekenningen Incidentenbudget 1e subsidieronde 2021
Stichting Wabi Sabi Hier valt niets te halen €   10.000
Stichting NonFiction Photo NonFiction Photo Festival €   20.000
Stichting ARTisBOOK Tentoonstelling Annesas Appel €   7.000
Stichting ZOU JIJ HET DOEN Boys won’t be boys Groningen €   7.500
Club NEL Het Spektakel €   20.000
Stichting X_YUSUF_BOSS LIX € 15.000
Stichting Beeldlijn Het leven is niet kort genoeg €   20.000
Whirl Productions El Gran Tropez € 10.000
Stichting Bambi Ik kan mij niet missen €   12.500


De sluitingsdatum van de volgende subsidieronde van het Incidentenbudget en de Plusregeling amateurkunst is: 1 mei 2021 (3e ronde 2020).

Naast het Incidentenbudget voor professionele kunsten bij de Kunstraad, beschikt de provincie Groningen over het Incidenteel Cultuurbudget voor het stimuleren van regionale projecten op het gebied van amateurkunst en/of erfgoed. Op dit moment werkt de provincie aan een actualisatie van de regeling.

Bereikbaarheid bureau
Gelet op de oproep van het kabinet en RIVM werken de medewerkers van de Kunstraad zoveel mogelijk vanuit huis en is het kantoor van de Kunstraad gesloten voor publiek. De medewerkers zijn als volgt te bereiken:

Ebrien den Engelsman
Voor algemene vragen over de Kunstraad, meerjarige subsidies, onderzoek en monitoring
ebrien.den.engelsman@kunstraadgroningen.nl
0651737003
Aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag.

Ype van Gorkum
Voor vragen over PPO aanvragen
ype.van.gorkum@kunstraadgroningen.nl
0651641256
Aanwezig op dinsdag.

Antje van der Meulen
Voor algemene vragen over subsidiemogelijkheden, spreekuren, het fondsenoverleg en het voorleggen van projectideeën
antje.van.der.meulen@kunstraadgroningen.nl
0623083195
Aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.

Annette Steenhuisen
Voor vragen over subsidiemogelijkheden en coronasteun.

annette.steenhuisen@kunstraadgroningen.nl
0633043314  (alleen tussen 14:00 en 16:00 uur)
Aanwezig op maandag tot en met donderdag.
 
 
footer
Wanneer deze nieuwsbrief niet goed overkomt, kunt u de nieuwsbrief hier bekijken
Klik hier om u af te melden