Nieuwsbrief Kunstraad Groningen
NIEUWSBRIEF
13-03-2015
Cultuurnota´s gemeente en provincie 2017-2020
De gemeente en provincie Groningen zijn gestart met de voorbereidingen voor de cultuurnota´s voor de beleidsperiode 2017-2020. De meerjarig gesubsidieerde instellingen zijn in een gezamenlijke brief van gemeente en provincie geïnformeerd over het proces en globale planning. Ook nodigden gemeente en provincie enkele sleutelfiguren uit om te praten over thema’s als de maatschappelijke relevantie van kunst en cultuur. Veel belangstelling was er voor het door de Raad voor Cultuur geïnitieerde en door de gemeente Groningen en Kunsten ´92 ondersteunde debat Kunst Connected Noord-Nederland op 17 januari jl. in De Oosterpoort te Groningen. Het debat ging over de dilemma’s en kansen in de cultuursector. Naast krachtige statements uit de cultuursector en een bevlogen interview met commissaris Max van den Berg werden levendige debatten gevoerd met landelijke, provinciale en gemeentelijke politici. Klik hier voor het volledige verslag.

De Kunstraad heeft op verzoek van de provincie een reactie gegeven op het concept ontwerp beleidskader voor de provinciale cultuurnota 2017-2020. De reactie zal door de provincie gebruikt worden als input voor het definitieve ontwerp beleidskader. In april 2015 zullen Provinciale Staten over dit stuk besluiten waarna het ter inspraak zal worden aangeboden aan het culturele veld.


Online databank Noord-pool
In opdracht van de provincies Drenthe, Friesland en Groningen en de gemeenten Groningen en Leeuwarden werkt de Kunstraad samen met Keunstwurk en Kunst & Cultuur Drenthe aan de realisatie van een online databank voor professionals, genaamd Noord-pool. Noord-pool is een openbare databank met een overzicht van professionals uit de culturele sector uit Drenthe, Friesland en Groningen die belangstelling hebben voor een functie als adviseur of bestuurder/toezichthouder in een fonds, adviesraad of bestuur in de cultuursector (elders) in Nederland. Zoals de Raad voor Cultuur, het Fonds Podiumkunsten of het Fonds voor Cultuurparticipatie. Daarnaast bevat Noord-pool een overzicht van relevante vacatures. Doel van de databank is het inzichtelijk maken welke professionals vanuit het Noorden beschikbaar zijn. Een ander doel is kandidaten uit het Noorden te stimuleren om in de eerdergenoemde landelijke fondsen, adviesraden of besturen deel te nemen. De website www.noord-pool.nl is vanaf 20 maart a.s. online.

Jeugdcultuurfonds nu ook in Groningen
In navolging van andere gemeenten in Nederland is op 5 februari jl. het Jeugdcultuurfonds Groningen gestart. Het fonds maakt het mogelijk dat kinderen uit gezinnen met een smalle beurs, die in de gemeente Groningen wonen, kunnen deelnemen aan bijvoorbeeld muziek- , theater-, teken- of dansles. Zo krijgen ze nieuwe ervaringen en groeit hun zelfvertrouwen. Door de creatieve vermogens van kinderen te stimuleren hebben ze in hun latere leven meer kansen. De gemeente Groningen en de Rabobank Foundation hebben de start van het fonds mogelijk gemaakt. Zij stortten respectievelijk € 40.000 en € 15.000 in het fonds waardoor komend jaar ruim 150 kinderen uit de gemeente Groningen kunnen deelnemen aan kunstzinnige en culturele activiteiten. Naast het doel van het Jeugdcultuurfonds om kinderen te laten deelnemen in diverse cultuurvormen is het ook een doelstelling om bijdragen van donateurs, sponsoren en andere fondsen te genereren. In de toekomst wil het Fonds graag ook in andere gemeenten in de provincie Groningen actief worden.
Meer informatie is te vinden op www.jeugdcultuurfonds.nl.
 
Ondersteuning amateurkunst
VRIJDAG ondersteunt de amateurkunst in stad en provincie Groningen. Of het nu gaat over theater, muziek, beeldende kunst, dans of literatuur, bij VRIJDAG kunt u terecht met vragen. Op de website www.bijvrijdag.nl kunt u lezen op welke wijze de adviseurs van VRIJDAG u kunnen ondersteunen met vragen over subsidiemogelijkheden, techniek en regelgeving, het vinden van een regisseur etc. Op de website vindt u ook informatie over het nieuwe telefonisch spreekuur en de mogelijkheden van een spreekuur op locatie.

Op 24 maart a.s. van 19:30 tot 21:30 uur organiseert VRIJDAG een workshop fondsenwerving. De gratis workshop geeft handvatten om fondsenwerving zo goed mogelijk aan te pakken. Aanmelden kan tot 20 maart a.s. http://www.knakgroningen.nl/nieuws/workshop-fondsenwerving-vrijdag

Voor bands, koren, orkesten, dansgezelschappen of theatergroepen bestaat ook de mogelijkheid om bij VRIJDAG een professionele zaal te huren inclusief de inzet van technici. Kijk voor de mogelijkheden van de twee theaterzalen (Noorderbuitensingel Groningen) en de concertzaal en een kelderruimte (Sint Jansstraat Groningen) op http://bijvrijdag.nl/verhuur.

 
Toekenningen Incidentenbudget 1e ronde 2015
Stichting Abdijconcerten Aduard Concertseizoen 2015 € 1.150,--
Stichting Tschumipaviljoen 25 jaar Tschumipaviljoen € 15.000,--
Stichting Werkman 2015 Muzikale biografie Het Onverklaarbare € 5.480,--
Stichting Passionate Bulkboek Write Now! 2015 € 3.250,--
Stichting Jazz in Groningen Concertserie 2015 € 12.500,--
Stichting Berlagehuis Usquert DUIZEND HUIZEN € 5.000,-- +
€ 10.000,--
voorwaardelijk
Stichting Terug van het Begin Terug naar het Begin € 10.000,--
Route Kunst aan Huis Lauwersland Kunst aan Huis Lauwersland € 1.500,--
Stichting Egidius Leidse Koorboeken Codex F ´Ite Missa Est € 2.500,--
Luthers Bach Ensemble Concertseizoen 2015-2016 € 15.000,--
Stichting Kunstruimte 09 The Fantastic Expedition of Painting € 4.500,--
Stichting Overmorgenland De Omslag € 15.000,--
Peter Doorn Vangst € 5.800,--
Stichting Het Cultureel Historisch Document De Waterstrijd € 5.000,--
Stichting Urban House Groningen Voet aan de grond voor Poetry Circle Groningen € 12.305,--
Hensel Productions Authenticiteit € 5.000,--
Stichting StuKaFest StudentenKamerFestival 2015 € 2.000,--
Vrijdag Ghetto € 7.500,--
 
Toekenningen Plusregeling amateurkunst 1e ronde 2015
Federatie Groninger Muziek Corpsen Kerstconcert 2014 € 2.500,--
Centrum voor Oude Muziek & Dans Carnaval in Venetië € 4.000,--
Vrouwenkoor Mrs. Johnson American Songbook € 750,--
Groninger Studenten Toneel Groninger Studenten Toneel € 500,--
Muziekvereniging Harmonie ´67 Voorjaarsconcert € 750,--
Con Anima Jubileumconcert € 500,--
Gruno´s Postharmonie Groningen Ode aan Jong Talent € 2.000,--
Vereniging 4 Mei-projekt Feesten van angst en pijn € 1.500,--
Vocaal Ensemble A Capelli Kerstgroet uit Leipzig € 500,--
Groningen University Theatre Society The Breakfast Club € 500,--
Nederlands Studenten Orkest Verlicht € 1.000,--
Kamerkoor Dualis Maria Vespers door Monteverdi € 1.250,--

Sluitingsdata subsidierondes 2015
De sluitingsdata van de volgende subsidierondes van het Incidentenbudget en de Plusregeling amateurkunst zijn:
3e ronde 2015   1 mei 2015, 17:00 uur
4e ronde 2015   15 augustus 2015, 17:00 uur

Overige cultuurfondsen
De Kunstraad is verantwoordelijk voor de coördinatie van het Groninger fondsenoverleg. Het Groninger fondsenoverleg is bedoeld als spreekuur voor potentiële aanvragers. Wie een globaal idee wil laten toetsen of een plan aan meerdere fondsen tegelijk wil presenteren, kan op afspraak een presentatie geven en meteen feedback krijgen. Op deze manier weet u als aanvrager snel voor welke fondsen u in aanmerking zou kunnen komen of hoe u uw kansen op een bijdrage kunt vergroten. Er worden geen concrete toezeggingen gedaan maar u krijgt wel een indicatie. Deelnemers aan het Groninger fondsenoverleg zijn het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen, het J.B. Scholtenfonds / H.S. Kammingafonds, het Fonds voor de Landbouw, de Emmaplein Foundation, de Stichting Beringer Hazewinkel, het VSB Fonds en de Kunstraad Groningen. Mocht u zich willen aanmelden voor het spreekuur of meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met Antje van der Meulen via antje.van.der.meulen@kunstraadgroningen.nl of telefoon 050 3600637.

Verder wijzen wij op het provinciale activiteitenbudget cultuur, dat bestemd is voor projecten en activiteiten op het terrein van amateurkunst en erfgoed in de provincie Groningen. Kijk voor meer informatie over het activiteitenbudget op www.provinciegroningen.nl of neem contact op met mevrouw J.H. Vedder, afdeling Economie, Cultuur en Projectfinanciering, via (050) 316 45 24.
 
 

 
 
footer
Wanneer deze nieuwsbrief niet goed overkomt, kunt u de nieuwsbrief hier bekijken
Klik hier om u af te melden