NIEUWSBRIEF
12-07-2016
Cultuurnota’s 2017-2020
Op 26 mei jl. overhandigde de Kunstraad Groningen zijn advies Kunst en Cultuur in Groningen aan wethouder Paul de Rook en gedeputeerde Fleur Gräper. Dit advies is gebaseerd op de ingediende subsidieaanvragen van culturele instellingen voor de gemeentelijk en/of provinciale cultuurnota’s 2017-2020.

wethouder Paul de Rook en gedeputeerde Fleur Gräper

In totaal hebben 75 instellingen een aanvraag ingediend voor respectievelijk € 13.609.085 en
€ 10.317.216 bij gemeente en provincie. Voor de uitvoering van de plannen is € 10.090.500 en € 6.170.000 beschikbaar gesteld door gemeente en provincie. De aanvragen van de gemeentelijke werkmaatschappijen (het Centrum Beeldende Kunst en De Stadsschouwburg Oosterpoort) en het Groninger Forum vallen buiten het financieel kader van de gemeente. De subsidieaanvragen zijn afkomstig van zeer uiteenlopende culturele organisaties: uitvoerende kunstinstellingen op het gebied van beeldende kunst, letteren, muziek, theater en dans, uitvoerende erfgoedorganisaties als musea en borgen en ondersteunende instellingen op het gebied van het materieel en immaterieel erfgoed, bibliotheekwerk, amateurkunst en cultuuronderwijs.
De Kunstraad is onder de indruk van de ambities en plannen van de culturele instellingen voor de komende jaren. De Kunstraad geeft een positief advies voor 54 instellingen, waarvan zes nieuwe instellingen (dat wil zeggen instellingen die niet eerder een meerjarige subsidie kregen van gemeente of provincie). Gelet op het financiële kader van gemeente en provincie is de Kunstraad tot een voorstel voor de verdeling van de middelen gekomen, waarbij zowel het cultuurnotabudget als het beoogde nieuwe Cultuurpijlerfonds zijn betrokken. De Kunstraad heeft de plannen laten beoordelen door drie commissies en adviseurs waarbij de beleidskaders en criteria van de gemeente en provincie het uitgangspunt waren. Het bestuur van de Kunstraad is eindverantwoordelijk voor het advies.

Klik hier voor het complete advies Kunst en Cultuur in Groningen.


Inmiddels hebben het college van burgemeester en wethouders van de gemeente en gedeputeerde staten van de provincie Groningen hun concept uitvoeringsprogramma’s cultuur gepresenteerd. Klik hier voor het uitvoeringsprogramma cultuur 2017-2020 van de gemeente Groningen en hier voor het uitvoeringsprogramma cultuur 2017-2020 van de provincie Groningen.
In november 2016 stelt de gemeenteraad van Groningen het uitvoeringsprogramma 2017-2020 vast. Het uitvoeringsprogramma van de provincie gaat ter informatie naar Provinciale Staten.Jaarverslag 2015
In 2015 had de Kunstraad drie subsidiebudgetten onder zijn hoede, afkomstig van de gemeente en provincie Groningen. Voor deze budgetten ontving de Kunstraad in totaal 184 aanvragen. Van de aanvragen werden 114 toegekend. 19 positief beoordeelde aanvragen moesten vanwege ontoereikende financiële middelen worden afgewezen. Bij 29 aanvragen met een A-status is vanwege het gebrek aan voldoende middelen ook procentueel gekort. De ambities van culturele initiatieven in stad en provincie bleken groter dan de beschikbare middelen.

Het aantal aanvragers uit de muzieksector was net als in voorgaande jaren groot. Na muziek (lichte en klassieke muziek) en theater, waren er veel multidisciplinaire aanvragen. In 2015 steeg het aantal filmaanvragen fors; de aanvragen theater en vooral beeldende kunst lieten een daling zien.

Onderstaande diagram geeft het overzicht weer van de toegekende aanvragen verdeeld over de disciplines.


overzicht toegekende aanvragen verdeeld over de disciplines

Van de activiteiten die in 2015 werden ondersteund met een bijdrage uit het subsidiebudget voor professionele kunsten vond 51% plaats in de gemeente Groningen, 15% elders in de provincie, 18% in zowel gemeente als provincie Groningen en bij 16% was de locatie niet van toepassing (hieronder vallen films en documentaires).

locatie activiteiten
De Kunstraad zette in 2015 de samenwerking met voordekunst voort. De spreekuren in Groningen over crowdfunding werden uitgebreid met spreekuren over ondernemerschap en loopbaanbegeleiding. Hiervoor ging de Kunstraad een samenwerking aan met Cultuur+Ondernemen. Ook de belangstelling en waardering voor het Groninger fondsenoverleg dat de Kunstraad coördineert, bleef in 2015 onverminderd hoog. In totaal maakten 25 culturele ondernemers gebruik van het spreekuur in Groningen van voordekunst, 17 van het spreekuur van Cultuur+Ondernemen en 44 van het Groninger fondsenoverleg.

Op verzoek van de overheden bracht de Kunstraad in 2015 gericht advies uit over het meerjarenplan 2015-2016 van Theater te Water en voerde het een monitorgesprek met Vrijdag. Daarnaast vroeg de provincie de Kunstraad om inzicht te geven in de gevolgen van de bezuinigingen voor de door de provincie gesubsidieerde meerjarige instellingen. In 2015 werd tevens gestart met de voorbereidingen voor de advisering 2017-2020.

Klik hier voor het volledige jaarverslag 2015.


Oproep databank Noord-pool
Met het doel culturele en bestuurlijke professionals uit Noord-Nederland zichtbaar te maken, hebben Keunstwurk, K&C Drenthe en de Kunstraad Groningen de online databank Noord-pool opgezet. De databank bevat een overzicht van professionals uit Drenthe, Friesland en Groningen die geïnteresseerd zijn in advies- of bestuursfuncties bij landelijke adviesraden en fondsen. Heeft u belangstelling of kent u iemand in uw netwerk die belangstelling heeft voor opname in de databank, dan nodigen wij u of hem/haar van harte uit om een profiel aan te maken op www.noord-pool.nl.
Naar aanleiding van overleg met de Noordelijke overheden wordt de databank ook opengesteld voor vacatures in Noord-Nederland.

 
Toekenningen Incidentenbudget 2e en 3e subsidieronde 2016
2e subsidieronde 2016
Laura Hospes Photography Fotoboek UCP-UMCG €  5.000,--
Stichting Streekhistorisch Centrum Witte Olifanten IV €  2.500,--
Stichting Buro05 Duplex €  4.000,--
Stichting Erfgoedpartners Spinbarg € 10.000,--
Stichting Z&S Zienemaan en Sterren € 15.000,--
Stichting Passionate Bulkboek Write Now! 2016 €  2.300,--
Stichting ZomerJazzFietsTour ZomerJazzFietsTour 2016 € 15.000,--
Edan Gorlicki Boiling Cold € 12.400,--
Stichting BUOG Boer zegt € 10.000,--
Stichting Popwaarts Popronde 2016 €  7.500,--
Stichting SEENIK i.o. Eye Candy / Grunn Flix € 10.000,--
Richard Bolhuis Roots with No End € 11.500,--
Dineke Oosting Vrijheid van Geest €    385,--
Stichting Heisa Was €  7.500,--
Rederijkerskamer Iovivat Wat U Wilt €  3.000,--
Stichting Tschumipaviljoen Fotografische reis €  3.900,--
Studio Marcel de Vries Schip te Water! €  1.400,--
JAZZJAM@SMEDERIJ Concertserie 2016-2017 €  2.000,--

3e subsidieronde 2016
Stichting Iemandsland De Kronieken van Kapitein Kolk €  5.000,--
Stichting Musica Antiqua Nova Seizoensprogramma 2016-2017 € 12.600,--
Galerie Lichtzone Trots op Groningen €  1.680,--
Popfabryk Jannes van der Wal €  3.150,--
Kunstruimte Galerie Block C Hans Peter Feldmann €  3.973,--
Stichting De Dames Slier Opa’s, wat heb je eraan? €  6.300,--
Stichting Kunst om de vijvers Veendam Kunst om de vijvers Veendam €   840,--
Theaterstichting Klaver8 Niks Aan! €  2.520,--
Stichting Bird Productions i.o. Terra Incognita € 8.400,--
Stichting ID De ideale drenkeling €  4.200,--
Kompagnie Kistemaker Missie Márquez deel 4, 5 en 6 €  7.140,--
Stichting THTR Das Kabarett € 10.080,--
Stichting Poëziebus Poëziebus Groningen €  2.940,--
Stichting 6kmperuur10mdiep Kunstenaarsboekenproject €   420,--
Stichting Theatergroep WAARK Ida en Ebbo € 12.600,--
Stichting soundsofmusic soundsofmusic 2016 € 12.600,--
Stichting House of Design Wonen in Groningen €  4.200,--
Stichting Platvorm GRAS Urban Tour €  4.528,--
Stichting SpeelGoud Uut de Hoogte seizoen 2 € 10.500,--
Stichting Egidius Best of Leidse Koorboeken €  2.100,--
Stichting Theater te Water Documentaire Theater te Water € 12.600,--
René Duursma Documentaire Vera € 12.600,--
 
Toekenningen Plusregeling amateurkunst 2e en 3e subsidieronde 2016
2e subsidieronde 2016
Stichting Samenwerkende Muziekdocenten N-N Orvelter Muziekdagen 2016 €   750,--
Jeugdcircus Santelli Circus en Film € 2.500,--
Stichting NOM/Kamerfilharmonie Der Aa Het Friese Universum € 2.500,--
Stichting Vocaal Ensemble A Capelli The Torment of Man €   500,--
Stichting Groninger Studenten Toneel Het Proces €   850,--
Stichting FlauweCult Collectief Acteursontwikkeling en productie € 1.500,--
Vocal group MusicalAnders VIJF! €   750,--
Kamerkoor Tiraña Familie Bach € 1.000,--
Harmonie Patrimonium Dubbelspel XL € 2.500,--
Noordelijk Bach Consort Van Pasen naar Pinksteren € 1.500,--
Musicaltheatergroep Vals Alarm RENT € 7.500,--
Projectkoor Plenum Kolossale Barok €   930,--
Vrouwenkoor Mrs. Johnson Waterklanken € 2.500,--

3e subsidieronde 2016
A-Way Theatre Productions Bang, Bang, You’re Dead €   250,--
Stichting Taptoe Groningen 26e Taptoe Groningen € 2.500,--
Anneke Hoekman Zomerconcert blokfluitleerlingen €   300,--
Stichting Kamerkoor Moderato Cantabile Jubileumconcert € 1.000,--
Stichting Focus Vocaal Focus Vocaal Uitgelicht € 2.500,--
Stichting Groninger Studenten Cabaret Festival 30e GSCF € 2.500,--
Kamerkoor Dualis Oorsprong en Dood € 2.500,--
Noord Nederlands Concert Koor De Vespers € 2.500,--
VIP Zwemfest Festival €   600,--
Stichting FlauweCult Collectief De TSO workshop serie €   430,--
Stichting Theatergroep Raamwerk Verwarringen € 2.500,--
Verbogt Concert in de Martinikerk € 1.500,--


Sluitingsdata subsidierondes 2015
De sluitingsdata van de volgende subsidierondes van het Incidentenbudget en de Plusregeling amateurkunst zijn:
4e ronde 2016   15 augustus 2016, 17:00 uur
1e ronde 2017   1 november 2016, 17:00 uur

Overige cultuurfondsen
De Kunstraad is verantwoordelijk voor de coördinatie van het Groninger fondsenoverleg. Het Groninger fondsenoverleg is bedoeld als spreekuur voor potentiële aanvragers. Wie een globaal idee wil laten toetsen of een plan aan meerdere fondsen tegelijk wil presenteren, kan op afspraak een presentatie geven en meteen feedback krijgen. Op deze manier weet u als aanvrager snel voor welke fondsen u in aanmerking zou kunnen komen of hoe u uw kansen op een bijdrage kunt vergroten. Er worden geen concrete toezeggingen gedaan maar u krijgt wel een indicatie. Deelnemers aan het Groninger fondsenoverleg zijn het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen, het J.B. Scholtenfonds / H.S. Kammingafonds, het Fonds voor de Landbouw, de Emmaplein Foundation, de Stichting Beringer Hazewinkel, de NAM, het VSB Fonds en de Kunstraad Groningen. Mocht u zich willen aanmelden voor het spreekuur of meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met Annette Steenhuisen via annette.steenhuisen@kunstraadgroningen.nl of telefoon 050 360 1835.

Verder wijzen wij op het provinciale activiteitenbudget cultuur, dat bestemd is voor projecten en activiteiten op het terrein van amateurkunst en erfgoed in de provincie Groningen. Kijk voor meer informatie over het activiteitenbudget op www.provinciegroningen.nl of neem contact op met mevrouw J.H. Vedder, afdeling Economie, Cultuur en Projectfinanciering, via (050) 316 45 24.

Bereikbaarheid
Het kantoor van de Kunstraad Groningen is in verband met de zomervakantie van vrijdag 15 t/m vrijdag 29 juli gesloten.
 

 
 
footer
Wanneer deze nieuwsbrief niet goed overkomt, kunt u de nieuwsbrief hier bekijken
Klik hier om u af te melden