Nieuwsbrief Kunstraad Groningen
NIEUWSBRIEF
16-07-2014
Jaarverslag 2013
Een omvangrijke taak van de Kunstraad was net als in voorgaande jaren het beoordelen van de aanvragen om incidentele subsidie. In 2013 had de Kunstraad drie budgetten onder zijn hoede, het Incidentenbudget voor professionele kunsten, de Plusregeling amateurkunst en het Orgelbudget. Voor deze budgetten, afkomstig van de gemeente en provincie Groningen, ontving de Kunstraad in totaal 187 aanvragen. Van de aanvragen werden 129 toegekend, 50 afgewezen en 8 ingetrokken. Het hoge aantal aanvragers dat voor het eerst bij de Kunstraad subsidie aanvroeg, toont aan dat jaarlijks nieuwe initiatieven ontstaan. Het aantal aanvragers uit de muzieksector is net als in voorgaande jaren groot, alhoewel het aantal aanvragen uit de klassieke muziek daalde. Een duidelijke stijging viel te zien op het gebied van film en ook het aandeel multidisciplinaire projecten was hoog. Onderstaande diagram geeft het overzicht weer van de aanvragers verdeeld over de disciplines.

Tabel: Verdeling over de disciplines 2013 op basis van aantal aanvragen
Tabel: verdeling over de disciplines 2012 op basis van aantal aanvragen
Door gesprekken met culturele ondernemers en wethouders cultuur in de provincie vond een verdere spreiding van het aantal aanvragen c.q. activiteiten in de provincie plaats.

Tabel: verdeling over de disciplines 2012 op basis van toegekende subsidiebedragen

In de praktijk blijkt dat veel van de gesubsidieerde activiteiten die in de stad Groningen plaatsvinden een provinciale uitstraling hebben en bezoekers trekken uit de hele provincie Groningen. Daarnaast blijkt dat activiteiten in de provincie ook bezoekers uit de stad Groningen trekken.

De tweede belangrijke taak van de Kunstraad is het gevraagd en ongevraagd adviseren over algemene en specifieke cultuurzaken. In 2013 bracht de Kunstraad een advies uit aan de gemeente Groningen over de gemeentelijke subsidieregelingen op het gebied van de amateurkunst. Daarnaast startten eind 2013 de voorbereidingen voor de evaluatie van het eerste jaar van de gemeentelijke cultuurnota 2013-2016.

De samenwerking van de Kunstraad Groningen met het digitale crowdfunding platform voordekunst.nl was in 2013 succesvol. Donateurs gaven in totaal € 65.000 aan Groningse projecten. Ook de spreekuren van voordekunst op het kantoor van de Kunstraad werden druk bezocht.

Klik hier voor het volledige jaarverslag 2013 (PDF).


Vervolg Evalueren en vooruit kijken
Op 3 april jl. overhandigde de Kunstraad het rapport Evalueren en vooruit kijken aan de gemeente Groningen. Het rapport geeft inzicht in de resultaten van de culturele instellingen over 2013, het eerste jaar van de gemeentelijke cultuurnota 2013-2016. Nu de gevolgen van de gemeenteraadsverkiezingen hun neerslag hebben gekregen, wordt duidelijk wat het effect is van deze evaluatie. Cultuur heeft een plek gekregen in het coalitieakkoord 2014-2018, in woorden en in daden. De komende jaren wordt meer geld vrij gemaakt voor kunst en cultuur tot een structurele bijdrage van € 750.000 in 2017. Dit najaar zal het college met de gemeenteraad in overleg gaan hoe deze middelen ingezet gaan worden. De Kunstraad voert hier graag het gesprek over met de gemeente.

Naar aanleiding van onze evaluatie heeft de gemeente cultuurcentrum Vrijdag (voorheen Centrum voor de Kunsten Groningen) gevraagd om vóór 1 juli 2014 een beleidsvisie en uitgewerkt bedrijfsplan in te dienen. De Kunstraad is gevraagd hierover te adviseren. De Kunstraad constateert dat er een beleidsplan ligt met ambitie. Tegelijkertijd stelt de Kunstraad dat het plan nog blijft hangen in algemene voornemens en dat er een inhoudelijke verdiepingsslag nodig is. De Kunstraad beseft dat het gezien de korte termijn waarop dit plan gevraagd werd, niet mogelijk was om deze verdiepingsslag al te maken. In 2014 moet het plan verder uitgewerkt worden zodat helder is hoe de beoogde doelen worden gerealiseerd en met welke concrete resultaten.
Voor het gehele advies klik hier. (PDF)


Cultuurverkenning
De landelijke Raad voor Cultuur schetst in De Cultuurverkenning een beeld van cultureel Nederland. Hij beschrijft daarin een aantal trends waarmee de cultuursector serieus rekening moet houden, waaronder:
  • Verstedelijking en globalisering zetten door. Voor steeds meer culturele instellingen is de stad de thuisbasis en de wereld het speelveld. Lokaal en mondiaal ontstaan nieuwe verbindingen, een nieuw publiek en nieuwe producties.
  • Digitalisering heeft een grote invloed op de productie en consumptie van kunst en cultuur. Via Google kunnen we virtueel door musea wandelen, via YouTube kunnen we luisteren naar concerten van Lady Gaga of het Concertgebouworkest. Tegelijkertijd zijn makers, producenten en distributeurs bezig met een moeizame zoektocht naar nieuwe verdienmodellen.
  • Kunstenaars zijn gedreven, zelfredzaam en autonoom. Ze werken als zelfstandige met een gemengde beroepspraktijk en organiseren zich in informele netwerken, dwars door de disciplines heen. Maar ze verdienen meestal niet veel geld en de verborgen werkloosheid neemt toe.
  • Er is veel nadruk op nieuw talent, nieuwe voorstellingen en nieuwe tentoonstellingen. De focus op verdieping en ontwikkeling van topcreatie neemt af. Er is vooral aandacht voor korte trajecten, terwijl er voor verdieping en verdere ontwikkeling minder ruimte is. Het nieuwe kan zo de vijand worden van het betere.
  • Het publiek wil steeds meer worden vermaakt en is op zoek naar intense ervaringen. Het is de tijd van de beleveniscultuur, festivalisering en funshoppen: we willen alles, nu meteen en overal. Culturele omnivoren zijn we geworden. En we bepalen zelf waar we van kunst en cultuur genieten. Dat kan uiteraard in een museum, schouwburg of concertzaal, maar ook gewoon thuis op de bank, achter de tablet of laptop.
  • Met name bij traditionele kunstvormen , zoals de klassieke muziek, slaat de vergrijzing toe en blijven nieuwe bezoekers weg. Cultuurinstellingen vinden het moeilijk om hierop een passend antwoord te vinden.
Met de verkenning wil de raad een sprankelend en relevant debat voeden, in de aanloop naar zijn advisering over het cultuurbeleid voor de periode 2017-2020. Dat advies zal de raad voor cultuur in de lente van 2015 uitbrengen. Raadpleeg voor de gehele cultuurverkenning www.cultuur.nl.


Toekenningen Incidentenbudget en Plusregeling amateurkunst (3e ronde 2014)

Femke de Vries Dictionary Dressings € 6.979,--
Stichting Hongerige Wolf Festival Hongerige Wolf 2014 € 12.500,--
Stichting op Verhaal Op verhaal in de Groninger Oosterparkwijk € 5.000,--
Musica Antiqua Nova Seizoensprogramma 2014-2015 € 15.000,--
Stichting Wereld Pers Foto Groningen Clear Fotofestival € 10.000,--
Stichting Holle Vaten Aphrodite € 6.500,--
The Northern Consort De Ster van Bethlehem € 2.500,--
Random Collision Science-move € 6.500,--
Karlijn Kistemaker Mario´s meisjes € 15.000,--
Stichting Beeldlijn Symfonie voor de Veenkoloniën € 7.500,--
Bart Art Box IMT1234G2 € 5.256,--
Alex Pitstra Media Lukas aan Zee € 7.500,--
Theatergroep WAARK Ik ga naar Tahiti € 15.000,--
Stichting Folk Groningen Activiteitenplan 2014-2015 € 10.000,--
Stichting Sign Verhalen Machines € 4.000,--
Joseph Wresinski Cultuur Stichting De Omdenkers € 2.000,--
Vocaal Ensemble A Capelli Via Crucis € 1.000,--
Popkoor Estrellas Eindoptredens € 500,--
Maarten Schuchard Fotografie Stads Verlichting € 2.500,--


Sluitingsdatum subsidierondes
De sluitingsdata van de volgende subsidierondes zijn:
4e ronde 2014   15 augustus 2014, 17:00 uur
1e ronde 2015   1 november 2014, 17:00 uur
2e ronde 2015   1 februari 2015, 17:00 uur
3e ronde 2015   1 mei 2015, 17:00 uur
4e ronde 2015   15 augustus 2015, 17:00 uurfooter
Wanneer deze nieuwsbrief niet goed overkomt, kunt u de nieuwsbrief hier bekijken
Klik hier om u af te melden