NIEUWSBRIEF
29-02-2012
Advies gemeentelijke cultuurnota 2013-2016
Het adviesproces in het kader van de gemeentelijke cultuurnota 2013-2016 is in volle gang. De Kunstraad heeft van de gemeente 52 beleidsplannen toegezonden gekregen. Op 24 januari 2012 heeft het college van B&W formeel de adviesopdracht aan de Kunstraad verstrekt (klik hier voor de brief). Over de grote instellingen wordt wel een inhoudelijk en financieel advies verwacht maar het budget blijft in principe gereserveerd. Dat betreft de gemeentelijke instellingen De Oosterpoort/Stadsschouwburg, het Centrum voor Beeldende Kunst, de Muziekschool (en Kunstencentrumgroep) en het Groninger Museum. Daarnaast behoort ook Biblionet tot de kernvoorzieningen.
Om een beeld te geven van het geheel: de overige 47 instellingen vragen in totaal ongeveer
€ 6 miljoen subsidie aan en daarvoor is € 3 miljoen beschikbaar. Adviseurs en commissies zijn bezig met de afrondonding van de conceptadviezen. Het bestuur van de Kunstraad is eindverantwoordelijk en zal het advies op maandag 2 april a.s. aan wethouder Schroor aanbieden. Vanaf dat moment is het advies openbaar en te downloaden vanaf onze website.
 
Besluitvorming provinciale cultuurnota 2013-2016
Aan een proces van ruim anderhalf jaar is nu een eind gekomen. In mei 2010 bracht de provincie Groningen zijn Kadernota uit. Vervolgens dienden de cultuurinstellingen per 1 januari 2011 hun plannen in en bracht de Kunstraad op 29 april 2011 zijn advies uit. In september 2011 volgde een ´ontwerpconceptcultuurnota´ van de provincie, waarop gereageerd kon worden en dat leidde in december 2011 tot een ´conceptcultuurnota´. Over die nota vond op 11 januari 2012 een hoorzitting plaats van de Statencommissie. Daar bepleitten 25 instellingen hun zaak. Op 18 januari jl. besprak de Statencommissie de nota en op 8 februari jl. stelde Provinciale Staten de nota vast.
De discussie ging vooral over de subsidietoekenning aan afzonderlijke instellingen en veel minder over de beleidsuitgangspunten. Daarover leek ieder het redelijk eens te zijn. Het grootste knelpunt zat bij de criteria die de Staten hadden vastgesteld voor de sector Kunsten. Het mocht alleen over professionele kunst gaan en de instelling moest aantoonbaar bijdragen aan de economie van Groningen. Zoals de Kunstraad al in zijn advies aangaf, leidde dit tot een flinke beperking en veel afwijzingen. Bovendien moest een bezuiniging van ruim 20% verwerkt worden. Uiteindelijk hebben de Staten het advies vrijwel geheel opgevolgd. Drie instellingen vielen af: Theater de Citadel, Domies Toen en de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Groningen-Drenthe en er werden vier instellingen toegevoegd: Theater te Water, Grafisch Museum, Nationaal Rijtuigmuseum Nienoord en Theater De Steeg.
 
Crowd Funding
In 2011 voerde de Kunstraad al enkele verkennende gesprekken met bureau ´voordekunst´ over de mogelijkheden voor een Groningse tak aan het platform voor crowd funding in de kunsten. In december jl. aanvaardde de gemeenteraad van Groningen een initiatiefvoorstel van de PvdA waarin wordt voorgesteld de Kunstraad te vragen hier nader onderzoek naar te doen. De Kunstraad is inmiddels in gesprek met enkele deskundigen en geïnteresseerden. In de loop van het voorjaar wordt er verder gesproken en geschreven en zal ook aan de gemeente worden gerapporteerd.
 
Evaluatie Kunstraad door LAgroup
Op verzoek van de gemeente en de provincie Groningen heeft een uitgebreide evaluatie van de Kunstraad plaatsgevonden door bureau LAgroup. Een enquête onder ´klanten en gebruikers´ maakte deel uit van dit onderzoek. Op 28 oktober jl. verscheen het definitieve rapport. Gemeente en provincie hebben inmiddels gereageerd en het bestuur van de Kunstraad heeft positief ingestemd met die reactie.
 
Wat betekent dit:
- Provincie en gemeente gaan een eenduidiger opdracht geven aan de Kunstraad en zullen daarin onderling beter afstemmen.
- De opdracht aan de Kunstraad wordt vereenvoudigd. Bovendien vervallen de taken op het gebied van de organisatie van debatten, het scholen op het gebied van cultureel ondernemerschap en het verstrekken van opdrachten. De Kunstraad kan zich concentreren op zijn kerntaken: het verstrekken van subsidies, het bijdragen aan de totstandkoming van cultuurnota´s, het gevraagd en ongevraagd adviseren en het visiteren en evalueren van instellingen.
- De Kunstraad zal de subsidieprocedures verhelderen en stroomlijnen, maar kan dat alleen met medewerking van de overheden omdat gewerkt wordt binnen de kaders van de Algemene Subsidieverordening.
- De Kunstraad voldoet aan de Code Cultural Governance, heeft profielen voor het bestuur en adviseurs en zal nieuwe adviseurs openbaar gaan werven.
 
Galm van Groningen
De Galm van Groningen zal op 31 maart a.s. zijn slotuitvoering kennen in de Martinikerk in Groningen. Het gaat om een participatieproject dat wordt uitgevoerd door Merlijn Twaalfhoven en de Noordelijke Stichting voor Koorzang en Koorscholing, in opdracht van de Kunstraad Groningen. Het voortraject is al enkele maanden bezig. Er zullen veel koren, ensembles en individuele zangers meedoen. ´Earth hour 2012´ is het thema. Voor nader informatie kunt u terecht op de website van de Galm van Groningen, www.degalmvangroningen.nl.
 
 
Toekenningen Incidentenbudget/Amateurkunstbudget vierde ronde 2011
St. Jazz   concertserie 2012 € 10.000,--
NSKK/Capella Frisiae concertserie 2012 € 10.000,--
St. Abdijconcerten Aduard kamermuziekfeest 50 jarig jubileum € 6.000,--
’t Woud Ensemble Kennen we elkaar?! € 5.250,--
St. Kaft Hard Licht € 5.000,--
Theatergroep Waark De nije man € 12.000,--
Theatertapas Theatertapas 2012 € 5.060,--
Random Collision Mass € 7.000,--
St. Broot De Beelden van Hein Mader € 15.000,--
Tschumipaviljoen Videomapping project € 1.600,--
St. In Search of… tentoonstelling In search of… € 15.000,--
De Veenfabriek #BANG € 2.000,--
Goov Muziektheater Titanic € 12.000,--
footer
Wanneer deze nieuwsbrief niet goed overkomt, kunt u de nieuwsbrief hier bekijken
Klik hier om u af te melden