NIEUWSBRIEF
22-12-2011
Advies De (ont)ketening der kunsten
Op 28 september jl. stelde de gemeenteraad de kadernota cultuur 2013-2016 Ruimte voor vernieuwing, vernieuwing voor ruimte vast. Op 10 augustus 2011 had de Kunstraad de opdracht ontvangen om een advies uit te brengen over de sectoren Podiumkunsten en Beeldende Kunst. Dat advies verscheen op 8 oktober 2011 onder de titel ´De (ont)ketening der kunsten´. Het advies haakt in op de ketengedachte uit de gemeentelijke kadernota: samenhang en wisselwerking tussen Educatie, Productie en Presentatie. Het advies is te downloaden vanaf de website van de Kunstraad, www.kunstraadgroningen.nl.
 
We geven in het kort de hoofdpunten weer:
- Vraag het Centrum voor Beeldende Kunst met een (gefaseerd) beleidsplan te komen dat uitgaat van een zelfstandige, nieuwe, actieve positie ten behoeve van het voor een breed en geïnteresseerd publiek zichtbaar maken van de beeldende kunst.
- Vraag het Groninger Museum helderheid over de relatie tussen de blockbusters en de overige taken en tevens om zich, in elk geval projectmatig, actiever te verbinden met de rest van de keten op het gebied van de beeldende kunst.
- Vraag de kleinere instellingen om zich te bezinnen op de vraag of hun inhoudelijke doelen in de toekomst nog wel in afzonderlijke instellingen bereikt kunnen worden, mede gelet op de slinkende subsidiemogelijkheden en vraag het CBK zich te buigen over de mogelijkheden om de kleinere instellingen in zijn functioneren te betrekken.
 
Op het gebied van de Podiumkunsten luidde het samenvattend advies:
- Faciliteer een zodanige samenvoeging van het Grand Theatre, het NNT en Theater De Citadel zodat door deze instellingen één inhoudelijk plan kan worden ingediend.
- Geef daarbij aan dat het plan verder moet gaan dan een optelsom der delen, maar dat gewerkt moet worden aan een nieuwe theatervoorziening.
- Reserveer middelen voor de ondersteuning van de productiefunctie van de genoemde instellingen, maar ook op het gebied van de dans. Daarbij moet gedacht worden aan een bedrag van één miljoen euro.
- Maak De Machinefabriek tot het centrum voor de productie.
- Concentreer de theaterprogrammering zoveel mogelijk in één hand en geef De Oosterpoort/Stadsschouwburg daarbij een centrale rol op het gebied van back-office en publiciteit.
- Onderzoek de mogelijkheden om alle facetten van het maken van theater voor en door jongeren te concentreren in het Grand Theatre.
Bovendien werd geadviseerd om de huidige gemeentelijke ´werkmaatschappijen´ De Oosterpoort / Stadsschouwburg en het Centrum voor Beeldende Kunst zoveel mogelijk zelfstandigheid te geven.
 
Het advies werd verdeeld ontvangen. Met name de adviezen die zouden leiden tot het (geheel of gedeeltelijk) afstaan van de organisatorische autonomie leidden tot soms felle reacties. De gemeente reageerde in een brief aan de gemeenteraad op 17 november jl. op het advies. Het college onderschreef de richting van het advies: het streven naar meer en hechtere samenwerking, maar zonder daar heel concreet op in te gaan. Op 28 november jl. werden het advies en de reactie van het college besproken in een extra vergadering van de commissie Onderwijs en Welzijn van de gemeenteraad. Raadsbreed was er waardering voor het advies van de Kunstraad; de richting werd gesteund, zonder dat alle adviezen in concreto werden onderschreven.
 
Gemeentelijke cultuurnota 2013-2016
Op 1 december jl. zijn de eerste beleidsplannen ingediend bij de gemeente voor de cultuurnota 2013-2016. Instellingen die tevens een aanvraag indienen bij een landelijk fonds of voor een plaats in de Basis Infrastructuur hebben uitstel tot 2 januari 2012 gekregen. Aan de Kunstraad is gevraagd om per 1 april 2012 een advies over alle ingediende beleidsplannen uit te brengen. Het advies zal verschijnen onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Kunstraad.
 
De Kunstraad heeft ter voorbereiding van dit advies twee commissies in het leven geroepen met onafhankelijke deskundigen die geen directe band met de Groningse cultuurinstellingen hebben. Bovendien zullen lokale (pre)adviseurs in het adviestraject worden betrokken. Voor sommige deelgebieden of instellingen zullen ook externe adviezen ad hoc worden ingewonnen. Er is voor deze constructie gekozen gelet op de zeer grote diversiteit aan instellingen waarvan beleidsplannen worden verwacht. Alle instellingen zullen worden getoetst op de criteria uit de gemeentelijke kadernota. Maar bij de ene instelling gaat het in hoge mate om een artistiek-inhoudelijk oordeel, terwijl het bij een andere instelling meer om de beleidsinhoudelijke visie gaat.
 
De beeldende kunst commissie is als volgt samengesteld:
- Gitta Luiten, voorzitter (was de afgelopen 10 jaar directeur van de Mondriaanfonds Stichting en werkte daarvoor o.a. als politiek adviseur van staatssecretaris Rick van der Ploeg).
- Titus Eliëns (hoofd collecties Gemeentemuseum Den Haag en als bijzonder hoogleraar in de Industriële Vormgeving verbonden aan de Universiteit Leiden).
- Macha Roesink (kunsthistoricus Macha Roesink is sinds 2001 artistiek en zakelijk directeur van Museum De Paviljoens in Almere).

De commissie podiumkunsten is als volgt samengesteld:
- Jippe Hoekstra, voorzitter (leraar, kunstenaar en kunsthistoricus is vanaf 1964 werkzaam in het onderwijs, de overheid en de politiek. Van 1982 tot en met 1995 gedeputeerde van Utrecht (PvdA), met o.a. cultuur in de portefeuille en na ´95 bestuurder/ toezichthouder van diverse instellingen voor onderwijs, kunst en cultuur).
- Arthur de Bussy (startte zijn loopbaan als pianist, componist en orkestleider. Hij was directeur van verschillende instellingen voor kunsteducatie en werkt sinds 2001 in binnen- en buitenland als zelfstandig adviseur op het gebied van (kunst)management, project- en organisatieontwikkeling).
- Yvonne Franquinet (directeur van kunstenfestival GrensWerk in Enschede. Na haar studie Theaterwetenschap werkte ze als dramaturg en initiator van projecten bij diverse gezelschappen en festivals. Van 2003 tot 2010 was ze directeur en artistiek leider van Huis en Festival a/d Werf in Utrecht).
- Bertien Minco (directeur van het, door haar zelf opgerichte Jeugdcultuurfonds. Als adviseur en programmamaker werkte ze voor tal van cultuur- en media instellingen, zoals de VPRO, Kunstenaars en Co en het Fonds voor de Letteren).

De Kunstraad heeft twee parttime projectsecretarissen aangetrokken die dit proces, samen met de vaste medewerkers, gaan begeleiden: Saskia van de Ree en Mireille de Jong. Zodra de Kunstraad een overzicht heeft over de ingediende plannen, zullen de indieners nadere informatie ontvangen over de te volgen procedure.
 
Advies over fusie Stedelijke Muziekschool en Kunstencentrum Groep Groningen
Op 14 oktober 2011 vroeg het college van B&W van de gemeente Groningen aan de Kunstraad Groningen een advies over de voortgang van de mogelijke fusie tussen de Muziekschool en de Kunstencentrum Groep. Op 1 december jl. bracht de Kunstraad dit advies uit. Er werd ten behoeve van dit advies een commissie ad hoc in het leven geroepen bestaande uit Henk Moes (directeur van Kunst en Cultuur Overijssel) en Ilse Verburgh (directeur van centrum voor de kunsten Markant in Apeldoorn). Het advies is in feite ook een vervolg op het in het najaar van 2010 uitgebrachte advies ´Nieuwe kansen voor de Amateurkunst´ van de Kunstraad Groningen.
 
Hieronder geven wij een samenvatting van het advies.
- Maak één nieuwe organisatie waarin beide bestaande organisaties opgaan. Dat betekent feitelijk ook de verzelfstandiging van de Muziekschool.
- We adviseren de gemeente om te komen tot een duidelijke gemeentelijke visie op het gebied van de amateurkunst en de kunsteducatie. Voor een goede taakstelling van dat nieuwe centrum is die visie nodig.
- De volgende stap van de beide organisaties moet meer duidelijkheid over visie en de richting bevatten dan in het recente rapport ´Kiezen voor kansen´ is te vinden. Daarbij moeten taken en rollen goed gedefinieerd worden, waarbij ons advies is om te komen tot een grotere flexibiliteit en te transformeren van één van de cursusaanbieders tot de spin in het web van de amateurkunst en de kunsteducatie.
- We adviseren daarbij speciale aandacht voor een integrale en geïntegreerde structuur, ondernemerschap en andere inkomstenbronnen, alle facetten van het personeelsbeleid, een professionele (en niet noodzakelijkerwijs nieuwe) huisvesting en een goede verbinding met partners, die niet per sé onderdeel van de organisatie hoeven te worden.

Het hele advies kunt u downloaden vanaf onze website www.kunstraadgroningen.nl.
 
Provinciale cultuurnota 2013-2016
Op 20 september 2011 verscheen de ontwerp conceptcultuurnota 2013-2016 van de provincie Groningen. Het door de Kunstraad op 29 april 2011 uitgebrachte advies vormde een belangrijke ondergrond voor deze nota. De adviezen ten aanzien van de instellingen werden op vier na overgenomen. Wel werden vaak iets andere subsidiebedragen voorgesteld. Zoals te verwachten was hebben veel instellingen gereageerd. Er is sprake van een bezuiniging van 20%, vrijwel geen enkele instelling krijgt het gevraagde bedrag en van de 75 plannen belandden er uiteindelijk 43 onder de streep. Op 11 januari 2012 houdt de Statencommissie een hoorzitting en op 18 januari 2012 wordt de conceptcultuurnota in de Statencommissie behandeld.
 
Kunstraad onderzocht door LAgroup
In de afgelopen maanden is door LAgroup een aantal aspecten van het werk van de Kunstraad Groningen onderzocht in opdracht van de provincie en gemeente Groningen. Veel ´klanten´ van de Kunstraad hebben via een enquête of een gesprek aan dit onderzoek meegewerkt. Het onderzoek is afgerond en beide overheden zullen binnenkort een voorstel voor conclusies aan de gemeenteraad en provinciale staten aanbieden.
 
Kunstraadopdracht: de Galm van Groningen
In het kader van het opdrachtenbeleid van de Kunstraad Groningen is een opdracht verstrekt aan Merlijn Twaalfhoven en de Noordelijke Stichting voor Koorzang en Koorscholing om een groot participatieproject voor koren en zangers te ontwikkelen en uit te voeren. Hieronder een samenvatting.
 
De Galm van Groningen is een participatieproject van de Noordelijke Stichting voor Koorzang & Koorscholing voor zangers, koren en dirigenten uit de stad en provincie Groningen. Onder leiding van componist Merlijn Twaalfhoven worden (amateur)zangers gemobiliseerd om deel te nemen aan een muzikaal avontuur dat bestaat uit een (film)opdracht, workshops, vier regio-uitvoeringen en een grote slotuitvoering van de compositie RESONANCE in het kader van Earth Hour 2012.
 
De Galm van Groningen wil een bijzondere impuls geven aan zang als activiteit en zangers van alle leeftijden en niveaus inspireren. De werving voor het project zal op individuele zangers, koren en ensembles van alle niveaus gericht zijn; van buurtkoren en badkamerzangers tot zangers die normaliter alleen in beperkte kring voor het voetlicht treden. Bijgestaan door filmmakers, solisten en dirigenten werken zij in klein (workshop) verband aan het maken van korte films en aan de voorbereiding van de uitvoering van de compositie RESONANCE van Merlijn Twaalfhoven. Aansluitend volgen er ontmoetingen tussen de verschillende deelnemers, een grote repetitie en vier regionale vooruitvoeringen. Op 31 maart a.s. (Earth Hour 2012) komen alle zangers samen voor de grote slotuitvoering van RESONANCE in de Martinikerk in Groningen.
Zie voor meer informatie de website van de Galm van Groningen, www.degalmvangroningen.nl.
 
Wijzingen criteria Incidentenbudget en Amateurkunstbudget
In de loop van 2011 is de Algemene subsidieverordening van de gemeente Groningen gewijzigd. Dit heeft voor het aanvragen van subsidie bij de Kunstraad Groningen de volgende consequenties:
- Een aanvrager kan per kalenderjaar niet meer dan € 15.000,-- uit het Incidentenbudget ontvangen.
- De Kunstraad subsidieert in principe geen boeken, CD´s en/of DVD´s. Voor boeken is een uitzondering op deze regel mogelijk als het autonoom kunstwerk betreft.
- Voor aanvragen van amateurverenigingen geldt dat de aanvrager statutair in de provincie Groningen moet zijn gevestigd.

Deze regels zijn ingegaan vanaf 1 november jl., de sluitingsdatum van de eerste subsidieronde 2012.
 
Toekenningen Incidentenbudget/Amateurkunstbudget vierde ronde 2011
Wall House   Wall Paper 2.0 € 6.065,--
Wall House residency Matt Mullican € 4.000,--
Stichting Beeldlijn Daan & Kalfsbeek € 10.000,--
Passionate Bulkboek Write Now! 2012 € 3.915,--
Haydn Jeugd Strijkorkest jaarplan 2012 € 15.000,--
Tanja Isbarn Vice Versa 2 – Matter in Transit € 4.500,--
Stichting SLAG prozafestival Het Grote Gebeuren € 2.000,--
Kevin Schaduw film Black Premise € 2.000,--
Striptekenaarscollectief Gr´nn Reiskoffer € 2.785,--
Stichting Key2Singing Greogiaans en Moderne Devotie € 1.265,--
Tschhumipaviljoen Among Others € 5.910,--
Centrum voor Oude Muziek & Dans 2e deel serie 3xBACH € 3.500,--
Rederijkerskamer IoVivat Halverwege Troje € 4.000,--
Stichting χ Productions film Eastern Roots € 6.300,--

Toekenningen Wijk als Werkplaats 2e ronde 2011
Circusdrom   Carnivale € 12.500,--
Buurtvereniging Noorderplantsoen Mozaïekproject € 10.000,--
Prins Claus Conservatorium Er zit muziek in de Oosterpoort! € 5.300,--
Stichting Contrapost Buurt in Beeld in Stee in Stad € 2.950,--
Urban House Groningen City Art € 10.000,--

Toekenningen Groningse Nieuwe 2012
Random Collision  Trilogieproject € 33.000,--
Galerie Sign CREW immersieve media € 10.000,--
Tschumipaviljoen coaching Kasper van Hoek € 7.473,--
NP3 Young Grunn Artists II € 25.000,--

Toekenningen verkorte procedure
Stichting StuKaFest   Studenten Kamer Festival 2011 € 2.500,--
Haydn Muziek Festival Haydn Muziek Festival 2011/2012 € 1.000,--
Vals Alarm Crisis € 1.000,--
Capella Groningen In illo tempore € 1.000,--
Stichting Domies Toen Het temmen van de drift € 2.000,--
Stichting A Capelli De Profundis € 1.000,--
Leeuwarder Kamerkoor Jonge mensen op het concertpodium € 1.000,--
Drumfarfare VIOS Activiteiten jubileumjaar € 700,--
Pelstergasthuis Orgelconcerten € 2.500,--
St. Clear Photomeeting € 1.000,--
St. Clear Lezing € 1.000,--
Vocaal Ensemble Ten Toon! Uut Grun € 1.100,--
Theatergroep Raamwerk Spaanse Ruiters € 2.500,--
Mannenkoor Albatros Concert € 2.300,--
Provinciale Brassband Groningen Trots op Groningen € 1.100,--
St. NOM/KamerFilharmonie Der Aa Winds, Strings and Pipes € 2.500,--
Projectkoor Venite Cantemus The Messiah van Der Aa tot Walfridus € 1.500,--
GOOV Muziektheater Aletta Jacobs de musical – startsubs. € 10.000,--
Panacea Musicalcommissie Footloose! € 800,--
Koorprojekt Opus Opus 6 € 2.500,--
St. Groningen Orgelland Orgelconcour € 650,--
Noordelijk Vocaal Ensemble Concert € 500,--
Vocaal Ensemble Cantatrix A new commandment € 1.250,--
Brassband Immanuël Activiteiten jubileumjaar € 1.250,--
 
De Kunstraad Groningen is gesloten van maandag 26 december t/m donderdag 29 januari 2011.
footer
Wanneer deze nieuwsbrief niet goed overkomt, kunt u de nieuwsbrief hier bekijken
Klik hier om u af te melden