NIEUWSBRIEF
20-12-2012
Nieuwe directeur
Met ingang van 1 oktober 2012 is Ebrien den Engelsman gestart als directeur van de Kunstraad Groningen. Ebrien den Engelsman heeft een ruime ervaring in de culturele sector. Na haar studie Kunst & Kunstbeleid aan de Rijksuniversiteit Groningen (1990) werkte zij als beleidsadviseur cultuur bij de provincie Drenthe. Hierna verrichtte zij als consultant verspreid over Nederland werkzaamheden voor gemeenten en provincies en culturele organisaties als musea en kunstencentra. Hierbij was zowel sprake van onderzoek, strategisch advieswerk als van operationele coördinatie. Zo was zij dit voorjaar onder meer actief voor de Kunstraad Amsterdam.

De eerste maanden stonden in het teken van kennismaking met de medewerkers van het bureau, het bestuur, de adviseurs en de gemeente en provincie Groningen. Daarnaast heeft ze kennis gemaakt met enkele vertegenwoordigers uit het culturele veld. Wilt u ook kennis maken of zaken delen met de nieuwe directeur, dan bent u van harte welkom op het bureau van de Kunstraad.
Ebrien den Engelsman


Voordekunst leeft ook in Groningen
Op 24 september jl. is de webpagina www.voordekunst.nl/groningen de lucht in gegaan. Voordekunst is een landelijke website waarop kunstprojecten in wording op zoek zijn naar aanvullende financiering door particulieren en bedrijven, ook wel crowdfunding genoemd. De Kunstraad Groningen is partner van de stichting voordekunst en heeft het initiatief genomen voor een aparte Groningse pagina.

Op de Groningse webpagina zijn de afgelopen maanden vier projecten geplaatst, waarvan drie succesvol zijn afgerond. De Jongens hebben hun voorstelling van De Trap kunnen realiseren op het Jonge Harten Festival. Elle Alpha was succesvol met haar single release Fighter. En Sabina Theijs en Marieke Kijk in de Vegte hadden een match met hun fotografieproject Randverschijningen / Het leven op de stadsrand. Zo is er voor Groningse projecten in korte tijd ruim € 10.000,-- bijeengebracht met de hulp van 290 donateurs. Een mooi resultaat. Recent zijn twee nieuwe projecten opgenomen op de site. U kunt doneren voor het album Champagne van Dame Flux en de documentaire Het sleutelmoment van de stichting Beeldlijn.

Naast de website was er ook via andere kanalen aandacht voor voordekunst/Groningen. In het Dagblad van het Noorden verscheen op 10 november 2012 een uitgebreid artikel met de titel Méér dan schooien om geld.De Kunstraad plaatste zelf een oproep in het Magazine van het Groninger Museum dat verscheen bij de opening van de tentoonstelling Nordic Art.

Nieuwe projecten zijn van harte welkom. Ideeën kunnen voorgelegd worden aan Roy Cremers van stichting voordekunst. De komende maanden is Roy Cremers ook aanwezig in Groningen en houdt hij op diverse momenten open spreekuur. Neem voor verdere informatie contact op met stichting voordekunst via info@voordekunst.nl.
Voordekunst

Gemeentelijke cultuurnota 2013-2016
Op 1 november jl. vond de hoorzitting van de gemeenteraad plaats over de nieuwe gemeentelijke cultuurnota 2013-2016 Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in. Instellingen kregen de gelegenheid om hun reactie te geven op de conceptnota die door het college van B&W op basis van de adviezen van de Kunstraad was opgesteld. Voor de raadsleden was de hoorzitting een mooie gelegenheid om vragen te stellen aan het culturele veld. Op 8 oktober jl. vergaderde de commissie Onderwijs en Welzijn over de nieuwe cultuurnota, waarna de nota op 28 november jl. werd vastgesteld door de gemeenteraad.

Door verschillende fracties werd het grote belang van een goed cultureel aanbod in de stad onderstreept, zowel voor de leefbaarheid als de economische aantrekkelijkheid van de stad. Aan het cultuurbeleid wordt de komende vier jaar 30 miljoen euro per jaar besteed, in 2013 en 2014 aangevuld met 2 miljoen euro. Met dat laatste bedrag worden deels de landelijke bezuinigingen opgevangen. Ook krijgen diverse instellingen de gelegenheid om zich de komende tijd meer op andere inkomstenbronnen te richten.

Met een amendement van de fracties van CDA, D66, SP, PvdA, VVD en ChristenUnie wijzigde de raad het collegevoorstel: er werd € 100.000 vrijgemaakt voor het behoud van de Basissubsidie AmateurKunst (BAK). Een motie van GroenLinks, SP, CDA en D66 om na te gaan of enkele andere subsidies voor amateurkunst op een betere manier ingezet kunnen worden, werd aangenomen. Een motie van D66, Student en Stad, SP, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie om de cultuurnota tussentijds te evalueren werd door alle raadsfracties aanvaard. Verder kreeg een motie van D66, Student en Stad en PvdA om knelpunten in de huisvesting van culturele instellingen op te lossen een meerderheid van de raad. Ten slotte nam de raad een motie van D66, Student en Stad, SP, PvdA en Stadspartij aan om als gemeente mee te werken aan de mogelijkheden die Simplon ziet om extra verdiencapaciteit te genereren. Alle partijen stemden uiteindelijk in met de cultuurnota.

Wijzigingen in criteria en budgetten
Vanwege gewijzigd provinciaal beleid is het met ingang van de eerste subsidieronde 2013 niet meer mogelijk om subsidie aan te vragen voor amateurkunstprojecten in de provincie Groningen, anders dan in de gemeente Groningen. Alleen in de gemeente Groningen gevestigde amateurverenigingen komen nog in aanmerking voor subsidie.

In de gemeentelijke cultuurnota 2013-2016: Cultuurstad Groningen: Tegen de Stroom in, is besloten de budgetten Groningse Nieuwe en Wijk als Werkplaats op te heffen. Wel staat het Incidentenbudget met ingang van de eerste subsidieronde 2013 ook open voor aanvragen op het gebied van community art. In de provinciale cultuurnota 2013-2016: Het Verhaal van Groningen is besloten het budget Kunst en Economie met ingang van 1 januari 2013 op te heffen.

Voor subsidiemogelijkheden vanaf 1 januari 2013 verwijzen wij u verder naar de criteria van het Incidentenbudget en het Budget stimulering amateurkunst van de Kunstraad Groningen.

Toekenningen Incidentenbudget/Amateurkunstbudget (4e ronde 2012)
St. Toon & Noot   Muzica mijn Muze € 3.500,--
St. Literaire Activiteiten Groningen Het Grote Gebeuren € 1.500,--
De Warme Winkel Underground € 5.000,--
Tschumipaviljoen project Martijn Veldhoen € 2.850,--
Tschumipaviljoen Satelite of Light € 6.900,--
Marieke Kijk in de Vegte Randverschijningen € 4.000,--
St. Artcetera Blik op Oost – Blik op West € 10.000,--
St. Cross-linx Cross-linx festival € 10.000,--
Richard Bolhuis Into the Woods € 9.000,--
De Dames Slier Mijn zus Valerie € 7.500,--
Grand Theatre/Prime Soundsofmusic 2012 € 10.000,--
Theatergroep De Jongens Trap € 4.500,--
Kunstruimte 09 Associaties en Intuïtieve Reflecties € 2.688,--
St. Kunst aan Huis Atelierroute Lauwersland 2013 € 3.000,--
Alex Pitstra/St. Docuprins Jasmin´s Revolution € 15.000,--
Musica Antiqua Nova concertseizoen € 7.500,--
 
Toekenningen Wijk als Werkplaats (2e ronde 2012)
St. Circusdrome   Carnivale € 9.430,--
Nat. St. ter Bevord. van Vrolijkheid Verhalentent € 5.340,--
St. Literaire Activiteiten Groningen Wielwaal en Groenling € 8.800,--
Wijkvereniging Tuinwijk Luisterwijk € 12.000,--
St. Pinksterblom Duurzaam Groningen Sculptuur € 9.430,--

Toekenningen verkorte procedure
Kunst om de Vijvers Veendam   Kunst om de Vijvers Veendam € 500,--
Haydn Muziek Festival Haydn Muziek Festival 2012 € 1.000,--
Cantatrix Paradisum € 1.500,--
Harmonie ´67 The Queen Symphony € 2.500,--
St. NOM Verbeelding € 2.500,--
St. De Draad Art Carnivale 2012 € 1.500,--
St. Ensemble Super Librum Klinkende Klei € 2.000,--
St. Amstel Muziekproducties De Canatates van Zachow € 1.000,--
St. Experimentele Film Ned. NachtStad € 1.500,--
St. Groningen Orgelland orgelconcours 2012 € 1.050,--
Toonkunstkoor Bekker jubileumconcert € 2.500,--
De Prins van Groningen Vandaag ben ik een Jongen € 1.500,--
Gitaristenpodium Groningen concertseizoen 2012-2013 € 2.500,--
St. Orgelconcerten Der Aa-kerk oktober activiteiten € 2.500,--
Symphonieorkest De Harmonie concert Scandinavisch programma € 1.890,--

Feestdagen
Het kantoor van de Kunstraad Groningen is van maandag 24 december 2012 t/m vrijdag 4 januari 2013 gesloten.

De Kunstraad wenst iedereen prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar toe.footer
Wanneer deze nieuwsbrief niet goed overkomt, kunt u de nieuwsbrief hier bekijken
Klik hier om u af te melden