NIEUWSBRIEF
11-04-2019
Jaarverslag 2018
In 2018 trokken de spreekuren en workshops in Groningen over crowdfunding, ondernemerschap en loopbaanbegeleiding opnieuw veel bezoekers. Ook de belangstelling en waardering voor het fondsenoverleg dat de Kunstraad coördineert, bleef in 2018 onverminderd hoog.
De Kunstraad kon tot zijn genoegen op deze manier weer een belangrijke platformfunctie vervullen voor een gezonde financieringsmix voor culturele initiatieven in Groningen.

foto Stee in plantsoen   Net als in voorgaande jaren behandelde de Kunstraad in 2018 een groot aantal subsidieaanvragen op het gebied van de professionele kunsten, amateurkunst en orgelbespeling. Ook de regeling voor het ondersteunen van ultuurparticipatie voor ouderen werd voortgezet.

Stichting Noorderzon – Stee in Plantsoen.
Fotograaf Niels Knelis Meijer.


In totaal ontving de Kunstraad ruim 200 aanvragen voor een totaalbedrag van ruim
€ 1.400.000. Hiervan werden 129 toegekend voor bijna € 700.000. Veel van de aanvragers waren nieuw. De gehonoreerde activiteiten vonden verspreid over de stad en de provincie Groningen plaats en diverse activiteiten droegen op een actieve en eigentijdse manier bij aan Het Verhaal van Groningen. De Kunstraad moest ook veel positief beoordeelde aanvragen afwijzen vanwege ontoereikende financiële middelen. Voor het honoreren van de positief beoordeelde aanvragen was sprake van een tekort van in totaal € 131.790 (in 2017
€ 33.250). Dit probleem zal in 2019 nog nijpender zijn omdat een extra toevoeging uit de eigen reserves van de Kunstraad (bestemmingsreserve subsidies) dan niet meer mogelijk is.

De Kunstraad nam actief deel aan het gesprek over cultuur in gemeente en provincie, maar ook in Noord-Nederland. De Kunstraad kwam met een reactie op de brief van het college van B&W over talentontwikkeling en bracht in opdracht van de gemeente Groningen advies uit over de drie talentontwikkelingsinitiatieven Teddy’s Last Ride, Zuhause en Het Resort.
Met de gemeente en provincie maakte de Kunstraad afspraken over zijn taken na 2018. Naast de bestaande taken waaronder de advisering over beleid en infrastructuur, het adviseren en beschikken van incidentele subsidies alsmede informatie en kennisdeling, gaat de Kunstraad zich vanaf 2019 inzetten voor het inhoudelijk monitoren van de meerjarig gefinancierde instellingen.
Daarnaast was er overleg over het regioprofiel cultuur We the North, de evaluatie van het provinciaal cultuurbeleid en de startnotitie voor de cultuurnota 2021-2024.
Klik hier voor het volledige jaarverslag 2018.

Groningen zet in op cultuur
Onlangs presenteerde het nieuwe college in Groningen zijn coalitieakkoord en de provinciale staten zijn Startnotitie cultuur voor de periode 2021-2024. Het is verheugend dat gemeente en provincie cultuur van grote waarde vinden voor Groningen. Cultuur levert immers een belangrijke bijdrage aan een leefbare en aantrekkelijke stad en provincie. Nu de ambities de komende maanden verder vorm krijgen in beleidskaders en begrotingen wil de Kunstraad Groningen de gemeente en de provincie Groningen graag enkele aandachtspunten meegeven. 
Klik hier voor de brief van de Kunstraad.

De wethouder cultuur gaf in een reactie aan dat hij het belangrijk vindt om te onderzoeken wat er concreet nodig is om de sector te laten bloeien in een regionale inbedding. De komende periode gaan gemeente, Rijk en provincie in samenspraak met de culturele sector de inhoudelijke en financiële kaders voor de periode 2021-2024 verder bepalen en vastleggen. De provincie Groningen heeft de brief van de Kunstraad ook ontvangen en onder de aandacht gebracht van de fracties en de formateur zodat zij kennis kunnen nemen van de inhoud van de brief en deze desgewenst kunnen betrekken bij de komende de besprekingen over het nieuwe college akkoord.

Monitoring
De Kunstraad Groningen wil graag een actueel beeld houden van de ontwikkelingen in de culturele sector. Om dat te kunnen realiseren zijn we gestart met een monitortraject met de meerjarig gefinancierde instellingen die zijn opgenomen in de cultuurnota’s 2021-2024 van de gemeente en de provincie Groningen.
We zien deze monitor als een manier voor culturele organisaties om tussentijds zaken aan de orde te stellen die wij in gesprekken met de overheden kunnen bespreken. We benutten de informatie ook voor onze adviezen waaronder het cultuurnota-advies 2021-2024 of adviezen over overkoepelende thema’s.
De algemene uitkomsten koppelen we terug aan het culturele veld en de overheden. Ons streven is dit te doen tijdens een openbare bijeenkomst in september 2019. De monitor moet niet leiden tot een extra belasting voor de instellingen, vandaar dat we gebruik maken van de jaarstukken en werken met een vragenlijst om specifieke punten te melden.

Noordelijke Cultuurlening
We the North (provincies Drenthe, Fryslân en Groningen en de gemeenten Assen, Emmen, Groningen en Leeuwarden) introduceerde in samenwerking met Cultuur+Ondernemen de Noordelijke Cultuurlening.
logo Noordelijke Cultuurlening   De Noordelijke Cultuurlening is er voor kunstenaars, creatieven en culturele organisaties met een droom of ambitie, die woonachtig en/of gevestigd zijn in Drenthe, Friesland of Groningen. Het doel van de Noordelijke Cultuurlening is tweeledig: het maakt lenen mogelijk voor initiatieven in de culturele en creatieve sector en het bevordert kennis over, en ervaring met deze vorm van financieren.
Aanvragers moeten aantonen dat zij een investering doen die ten goede komt aan de Noordelijke cultuursector en die voldoende terugverdienpotentieel heeft. Binnen je eigen beroepspraktijk pak je zo financiële uitdagingen op een ondernemende manier aan om je dromen en ambities te realiseren.

De lening kan ingezet worden als duurzame investering in jouw beroepspraktijk, bijvoorbeeld voor het aanschaffen van apparatuur of het opzetten van nieuwe huisstijl, maar ook als voorfinanciering. Wanneer je hier gebruik van maakt wordt er een trainings- en begeleidingsprogramma aangeboden, om je ondernemerschapsvaardigheden te versterken en je te begeleiden bij je aanvraag.  Heb je vragen of heb je interesse? Op dinsdag 14 mei a.s. is er een spreekuur op het kantoor van de Kunstraad.
Om je aan te melden kun je een mail sturen naar Katja Draper, adviseur Creatieve Industrie: katja@kunstencultuur.nl.
Klik hier voor meer informatie over de Noordelijke Cultuurlening.


Creatieve vouchers
Op initiatief van K&C en met steun van de provincie Groningen zijn sinds kort creatieve vouchers beschikbaar in Groningen. Wil je als kunstenaar of ontwerper samenwerken met/in opdracht werken van een MKB’er om vernieuwingen in een bedrijf te realiseren, dan is de Creatieve Voucher misschien iets voor je. Door middel van de voucher wordt er 50% van de investering (tot een max. van € 5.000) gefinancierd.   logo Creatieve vouchers
De voucher versterkt het creatief ondernemerschap en stimuleert bedrijven samen te werken met creatief ondernemers om te komen tot verrassende producten of innovaties.
Wil je meer informatie? Dan kun je mailen naar Katja Draper, adviseur Creatieve Industrie: katja@kunstencultuur.nl. Klik hier voor meer informatie over de creatieve vouchers.

Workshop crowdfunding

Foto Workshop crowdfunding   Voordekunst was op 26 maart jl. in Groningen voor een kickoff crowdfunding bij Vrijdag. De deelnemers kregen veel tips over hoe ze binnen 35 dagen een doelbedrag binnen kunnen halen, maar vooral ook om een groter netwerk te krijgen.

Wil je meer weten over crowdfunding of inspiratie opdoen? Kijk dan op de website van voordekunst. Heb je al een concreet idee en wil je direct aan de slag meld je project dan aan via www.voordekunst.nl/idee.

Voordekunst organiseert regelmatig spreekuren  (1-op-1 adviesgesprekken) bij de Kunstraad Groningen. Houd onze website, nieuwsbrief en/of sociale media in de gaten voor de datum van het volgende spreekuur.

Oriëntatiegesprekken Cultuur+Ondernemen
Op 28 maart jl. waren twee medewerkers van Cultuur+Ondernemen bij de Kunstraad Groningen voor oriëntatiegesprekken. Cultuur+Ondernemen is het kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector en in een oriëntatiegesprek bespreek je bijvoorbeeld waar je als organisatie of zelfstandig werkend kunstenaar staat en waar je naar toe wilt.   cultuur & ondernemen
Verschillende instellingen en kunstenaars hadden zich aangemeld voor de oriëntatiegesprekken en spraken met C+O over financiering, marktontwikkeling en/of governance. Een van de aanwezigen gaf aan dat hij het een waardevol gesprek vond en raadt anderen aan om ook een adviesgesprek te voeren. Dat kan op 17 oktober a.s. want dan is Cultuur+Ondernemen opnieuw bij de Kunstraad voor oriëntatiegesprekken. Mocht je geïnteresseerd zijn in een gesprek maar geen mogelijkheid hebben om op 17 oktober in Groningen af te spreken dan kun je altijd een afspraak inplannen op het kantoor van C+O in Amsterdam. Klik hier voor meer informatie.

Het spreekuur met de Kunstraad Groningen is een maandelijks spreekuur voor aanvragers die niet eerder in aanraking zijn geweest met de Kunstraad Groningen en informatie willen over subsidiemogelijkheden of een projectidee willen bespreken. Het eerstvolgende spreekuur is op 24 april a.s. van 14:00 tot 16:00 uur. U kunt zich tot uiterlijk een week voor aanvang van het spreekuur aanmelden bij Annette Steenhuisen, 050 360 1835 of annette.steenhuisen@kunstraadgroningen.nl. De Kunstraad is verheugd dat zoveel kandidaten positief reageerden op de oproep en bereid zijn om zich in te zetten voor de culturele sector in Groningen.

Het Groninger fondsenoverleg
Het Groninger Fondsenoverleg is een vijfwekelijks spreekuur met verschillende Groninger fondsen voor potentiële aanvragers die een globaal idee willen laten toetsen of een plan aan meerdere fondsen tegelijk willen presenteren. Het eerstvolgende fondsenoverleg waarvoor u zich nog kunt aanmelden vindt plaats op dinsdag 14 mei a.s. van 13:30 tot 16:30 uur. Voor alle vragen en correspondentie over het fondsenoverleg kunt u terecht bij Antje van der Meulen, te bereiken via 050 360 0637 of antje.van.der.meulen@kunstraadgroningen.nl.

Informatie landelijke cultuurfondsen
Organiseert u een cultureel project en wilt u daarvoor een beroep doen op de landelijke cultuurfondsen neem dan contact op over de mogelijkheden met:
- Regiomakelaar Noord Mondriaanfonds, Andrea Möller
- Matchmaker Groningen FPK/FCP/VSB fonds, Joachim de Vries

Toekenningen Incidentenbudget 1e subsidieronde 2019
Stichting Global Art Company Arnold Veeman in het Noorderlicht €   3.000
Stichting Waark Het gas wordt duur betaald € 11.250
Stichting Popwaarts Popronde editie Groningen 2019 €   6.375
Stichting Artphy Beek in Beeld 2.0 € 11.250
Stichting Timbre Minimal Music voor 2 vleugels & Mini Marathons €   2.250
Stichting de Oranjerie Opera op het Hogeland - La Traviata €   3.750
Stichting Connecting Dance Company (van het Noorden) Sputnik Sweetheart €   7.500
Nina Wijnmaalen Ich brauche Liebe €   4.275
Stichting PeerGrouP Rise of the Blue City € 11.250
Stichting Jazz in Groningen Concertserie 2019 €   7.500
Stichting Terug naar het Begin Festival terug naar het begin € 11.250
Stichting ZomerJazzFietsTour ZomerJazzFietsTour € 11.250
Stichting Luthers Bach Ensemble Concertseizoen 2019 €   6.000
Stichting Festival Hongerige Wolf Festival Hongerige Wolf € 11.250
Stichting Traxx Geluk(t) €   5.625
GOOV Muziektheater Musical Chess € 11.250
Stageband Jazzorchestra Zes Decennia €   1.875

Toekenningen Incidentenbudget 2e subsidieronde 2019
Stichting Theater het Peloton Suffragette €   5.000
Stichting Bart Art Box Foundation Rommert Boonstra & Edwin Hunter €   3.500
Sam van Zoest De Slag om De Familie Broekema € 15.000
Stichting Shelfish Productions What lies beneath € 15.000
Stichting Kompagnie Kistemaker Missie Marquez: op weg naar het Einde! Deel 10, 11 en 12 €   8.200
Stichting Passionate Bulkboek Write Now! Groningen 2019 €   3.000
Stichting Oude Groninger Kerken Hoeders van Verbeelding / Ode aan de Groninger Kerken €   5.000
Richard Bolhuis Delfzijl €   5.000
Stiching Nomade Willem van Oranje €   5.000
Stichting Bierumer School DE LIGHT(S) my garden of forgotten pleasures €   1.750
Stichting Streekhistorisch Centrum Witte Olifanten VI €   2.000
Hilco Jansma Productions Natuurfilm over de otter €   7.500
Stichting Avondmuziek Uithuizermeeden 50 jarig jubileum €   4.000
Stichting Gedeelde Verhalen AAN DE ANDERE KANT, deel 2 € 15.000
Stichting Operatie Tandwiel Bezweringen €   4.350
WERC Facing Cities € 10.000

Toekenningen Plusregeling amateurkunst 1e subsidieronde 2019
Vereniging 4 Mei-Projekt Jubileumprogramma 2019 Over Grenzen €   5.000
Provinciale Brassband Groningen & Kamerkoor Dualis The Gift of Life €   2.000
Nederlands Studenten Kamerorkest Nesko van de kaart €   1.500
Stichting Groninger Studenten Toneel En verlos ons van het kwade €     850
Stichting het Nederlands Studenten Orkest NSO Overwin 2019 €   1.500
Vocaal Ensemble Ten Toon America First €     700
Stichting Noordelijk Bach Consort Een onbekend Johannes? €   2.000
Stichting Stukafest Groningen Stukafest Groningen 2019 €   2.000

Toekenningen Plusregeling amateurkunst 2e subsidieronde 2019
Toonkunstkoor Bekker Johannes Passion, J.S. Bach €   5.000
Symfonieorkest de Harmonie Lustrumconcert €   1.000
Concertkoor KOV voorjaarsconcert 2019 €     500
CSG Gica Ein Deutsches Requiem €   1.000
Plenum Only In Sleep €     500
Vocaal Ensemble Ten Toon America First €     700
Stichting Lichtzone Fotografie krant Groningen €     650
Stichting A-Way Productions Labyrinth of Lines €   2.500
Stichting Vocaal Ensemble La Fiamma Shakespeare & Lear €     750
Stichting Taptoe Groningen 29e editie Taptoe Groningen €   2.500
Federatie van Groninger Muziekcorpsen FGMC Kerstconcert 2019 €   1.000
Stichting Samenw. Muziekdocenten Noord Nederland Groninger Pianofestival 2019 €   1.000
M.F.V. Panacea Grease €   2.500

De sluitingsdatum van de volgende subsidieronde van het Incidentenbudget en de Plusregeling amateurkunst is: 1 mei 2019 om 17:00 uur (3e ronde 2019).

Incidenteel cultuurbudget provincie Groningen
Naast het Incidentenbudget voor professionele kunsten bij de Kunstraad, beschikt de provincie Groningen over het Incidenteel Cultuurbudget (ICB). Met het ICB wil de provincie Groningen regionale projecten stimuleren op het gebied van amateurkunst en/of erfgoed, gericht op één of meerdere van de volgende specifieke doelen:

  • Participatie: actieve deelname aan culturele projecten;
  • De presentatie van het Groninger erfgoed;
  • Publieksbereik;
  • Innovatie (nieuwe bovenlokale initiatieven of de doorontwikkeling ervan)
  • (Inter)nationale en regionale samenwerking;
  • Kennisvermeerdering, kennisdeling en bewustwording.
Aanvragen kunnen worden ingediend bij de provincie Groningen.
De sluitingsdatum voor de eerstkomende ronde zijn 15 mei en 15 september a.s. .
Kijk hier voor een overzicht van de criteria en voorwaarden van het ICB.


 
 
footer
Wanneer deze nieuwsbrief niet goed overkomt, kunt u de nieuwsbrief hier bekijken
Klik hier om u af te melden