ACTUEEL

Incidentenbudget en plusregeling 1e ronde 2019 - 05-02-'19
Klik hier voor het overzicht van de toekenningen Incidentenbudget en Plusregeling 1e ronde 2019


Advies talentontwikkelingsinitiatieven - 01-02-'19
De gemeente gaf in 2017 en 2018 financiële ondersteuning voor de opstart en huisvesting van drie initiatieven van jonge talenten: Teddy´s Last Ride, Zuhause en Het Resort. Jaarlijks evalueert de gemeente de ontwikkelingen en bepaalt of ze opnieuw voor ondersteuning in aanmerking komen.

Klik hier voor de samenvatting van de rapportage.
De volledige rapportage kan bij de Kunstraad opgevraagd worden.


Spreekuur voordekunst - 08-01-'19
Heb jij een concreet idee waarvoor je wilt crowdfunden? Of wil je meer weten over crowdfunding als financieringsvorm? Schrijf je dan in voor een spreekuur!
In een half uur tijd neemt voordekunst jouw project door, geven ze advies en beantwoorden ze eventuele vragen. Mocht je nog niet helemaal bekend zijn met crowdfunding dan kun je tijdens dit spreekuur ook bij voordekunst terecht voor meer informatie.


Wat? Spreekuur met een voordekunst medewerker.
Wanneer?
16 januari van 13:30 uur tot 15:30 uur.
Waar? Kantoor Kunstraad, St. Jansstraat 2g in Groningen.
Voor wie? Toekomstige projectmakers die serieus nadenken over crowdfunding als financieringsvorm.


Inschrijven kan via deze link. Let op er is maar beperkt plek, dus wees er snel bij!

Mocht het niet lukken bij dit spreekuur aanwezig te zijn, treur niet. De Kunstraad organiseert in samenwerking met voordekunst meerdere spreekuren in 2019. De data van deze spreekuren en die met Cultuur+Ondernemen over governance en ondernemerschap zijn binnenkort te vinden op onze website.NIEUWSBRIEF - 12-'18
Klik hier voor de nieuwsbrief december 2018 (opent in nieuwe pagina)


Hanka Otte winnaar van de vierde Boekman Dissertatieprijs voor kunst, cultuur en beleid- 06-11-'18

Hanka Otte (bestuurslid Kunstraad Groningen) is winnaar van de vierde Boekman Dissertatieprijs voor kunst, cultuur en beleid. De prijs wordt iedere drie jaar toegekend aan het beste Nederlandse promotieonderzoek over kunst, cultuur en maatschappij. Dr. J.F. (Hanka) Otte is in 2015 aan de Rijkuniversiteit Groningen gepromoveerd op haar onderzoek Binden of overbruggen? Over de relatie tussen kunst, cultuurbeleid en sociale cohesie. Otte onderzocht hoe kunstparticipatie en sociale cohesie zich tot elkaar verhouden en of de overheid met kunstparticipatie wel het juiste instrument kiest om die cohesie te bevorderen. Ze deed dit op basis van een studie in zeven Drentse gemeenten.

Klik hier voor het juryrapport


Kunstraad Groningen kent subsidies toe voor culturele activiteiten -01-11-'18

Op 15 augustus jl. sloot de vierde subsidieronde van 2018 van het Incidentenbudget, het subsidiebudget voor professionele kunsten in de stad en de provincie Groningen. Er zijn 30 subsidieaanvragen ingediend met een totaal aangevraagd subsidiebedrag van bijna € 300.000. Om binnen het beschikbare rondebudget van € 120.000 te blijven heeft de Kunstraad keuzes moeten maken. Er zijn uiteindelijk 11 subsidieaanvragen gehonoreerd en een overzicht van de toekenningen staat op onze website. Drie van de toekenningen worden hieronder uitgelicht.

Stichting Kamerorkest van het Noorden Project Genesis, a new beginning
Het Kamerorkest van het Noorden is een nieuw initiatief van een aantal jonge strijkers, afgestudeerd aan het Groningse Prins Claus Conservatorium. Het is het enige professionele strijkorkest in het Noorden; het richt zich op actuele presentatievormen en wil ook aantrekkelijk zijn voor jongeren. Het komende project Genesis is een bijzondere audiovisuele voorstelling waarbij nog niet eerder in Nederland uitgevoerde muziek van Gia Kancheli en Martin Georgiev wordt samengevoegd tot een hedendaags oratorium, op teksten van Guus Kuijer (bekend van de Bijbel voor Ongelovigen). De voorstelling is in de loop van 2019 te zien in onder meer Groningen en Appingedam. http://www.kamerorkestvanhetnoorden.nl/agenda/genesis-a-new-beginning/

Stichting Bird Productions The Protagonist
De Nederlands-Servische Dunja Jocic is een spannende nieuwkomer in de Nederlandse podiumkunstenwereld. In het Noorden heeft ze inmiddels naam gemaakt als een van de gezichtsbepalende dansers van Club Guy&Roni/Noord Nederlands Toneel. The Protagonist is haar eerste avondvullende reisvoorstelling, met als thema de schaduwkanten van het internet en de voortdurende stroom van informatie. De voorstelling is begin volgend jaar onder meer te zien in de Groningse Stadsschouwburg. https://www.korzo.nl/nl/producties/protagonist

Stichting Oude Groninger Kerken - Passanten
De Stichting Oude Groninger Kerken bestaat volgend jaar 50 jaar. In dat kader brengt fotograaf Taco Anema de gebruikers van 89 kerken in beeld. Anema is onder meer bekend van zijn fotoserie Honderd Hollandse Huishoudens. Met Passanten laat hij de gevarieerde, hedendaagse menselijke kant van eeuwenoude godshuizen zien, van seculier tot religieus, van traditioneel tot modern. Gedurende het jubileumjaar worden de portretten op verschillende locaties aan een breed publiek gepresenteerd, onder meer als tijdelijke pop-up tentoonstellingen. De première vindt plaats op 13 mei a.s. in de Der Aa-kerk in Groningen bij de aftrap van de jubileumviering.
www.groningerkerken.nl


Incidentenbudget 4e ronde 2018 - 18-10-'18
Klik hier voor het overzicht van de toekenningen Incidentenbudget 4e ronde 2018


Regionaal cultuurprofiel -10-10-'18
De Kunstraad vraagt aandacht voor grotere betrokkenheid van het culturele veld bij het opstellen van het regionale cultuurprofiel. En dat heeft haast!

Minister Ingrid van Engelshoven is in volle verwachting van de regionale cultuurprofielen die op 1 november a.s. in haar brievenbus vallen als onderdeel van haar adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur voor de beleidsperiode 2021-2024.

Voor Noord-Nederland is de regio helder. De drie provincies Drenthe, Fryslân en Groningen en de gemeenten Assen, Emmen, Groningen en Leeuwarden hebben in 2017 al de handen inéén geslagen. Het programma We the North draait al enkele jaren. In gezamenlijkheid zet de regio in op talentontwikkeling en cultuureducatie, innovatie, stad en regio. De noordelijke overheden borduren terecht voort op dit programma. Aan het regionale cultuurprofiel wordt nu geschreven. Dat lijkt echter in alle stilte en met input van slechts enkele sleutelfiguren uit het culturele veld (op persoonlijke titel) te gebeuren.

Waar de afgelopen jaren de inzet met name lag op zinvolle bestuurlijke afstemming en bestuurlijke samenwerking, kan /moet naar de mening van de Kunstraad nu een stap verder worden gezet. Het komt er nu op aan de brede culturele sector (en ook de Kunstraad in zijn specifieke rol) te betrekken bij het schrijven van het Noordelijk profiel. Dan maken de overheden echt werk van het beloofde bottom-up beleidsvormend proces. De sector zelf heeft immers het beste zicht op vernieuwing en culturele waarden en is zeker in staat de maatschappelijke opgaven en trends in lokaal, nationaal en internationaal perspectief te zien. De sector in al zijn verscheidenheid wel te verstaan, dus ook nieuwe vormen van artistieke organisaties en cultureel burgerschap. Zodat er kaders voor beleid ontstaan:
  • waarin cultuur en specifiek kunst ruimte heeft om als esthetische, emotionele, spiegelende en sociale motor in onze samenleving te kunnen fungeren;
  • waarin ook andere, nieuwe publieksgroepen zich herkennen zodat we het draagvlak voor cultuur(beleid) versterken en diversiteit vergrsoten;
  • waarin het mogelijk is om nieuwe en andere projectvormen en culturele allianties te ondersteunen.
We roepen de Noordelijke overheden op om vóórdat het profiel naar de minister gaat op zijn minst een discussiebijeenkomst te organiseren en suggesties die daar worden ingebracht ter harte te nemen.

Laat de top-down benadering los en geef cultuur zijn publieke en democratische functie.

Kunstraad Groningen
Erik Akkermans, voorzitter
Ebrien den Engelsman, directeurNIEUWSBRIEF - 08-'18
Klik hier voor de nieuwsbrief augustus 2018 (opent in nieuwe pagina)


Incidentenbudget 3e ronde 2018 - 09-07-'18
Klik hier voor het overzicht van de toekenningen Incidentenbudget 3e ronde 2018


NIEUWSBRIEF - 05-'18
Klik hier voor de nieuwsbrief mei 2018 (opent in nieuwe pagina)


Visiebrief cultuur- 17-05-'18
In maart jl. verscheen de visiebrief van de minister van cultuur Van Engelshoven. In ‘Cultuur in een open samenleving’ van maart 2018 benoemt de minister voor cultuur hoe de plannen in het regeerakkoord aan de hand van vijf thema’s wordt uitgewerkt: Cultuur maakt nieuwsgierig, Ruimte voor nieuwe makers en cultuur, Een leefomgeving met karakter, Cultuur is grenzeloos en Een sterke culturele sector. Het kabinet investeert in cultuur. Voor het erfgoed is de komende jaren 325 miljoen extra beschikbaar. Dit doet het kabinet om ervoor te zorgen dat ook toekomstige generaties hiervan blijven genieten en het erfgoed blijven beleven. Ook investeert het kabinet extra in cultuur en in historisch-democratisch bewustzijn: dit bedrag loopt op van 25 miljoen in 2018 tot 80 miljoen in de jaren daarna.
De visiebrief gaat in op de behoefte om te komen tot meer samenhang tussen rijksbeleid en de verantwoordelijkheid die andere overheden nemen. Dat vraagt om duidelijke plannen vanuit de regio en de bereidheid om daarin te investeren. Het vraagt tevens om samenwerking tussen overheden, culturele instellingen, fondsen en adviesraden.

Klik hier voor de reactie van de Kunstraad op de visiebrief. De Noordelijke overheden reageerden al eerder in een gezamenlijke reactie op de visiebrief.


Incidentenbudget 2e ronde 2018 - 11-04-'18
Klik hier voor het overzicht van de toekenningen Incidentenbudget 2e ronde 2018


Toekenningen Pronkjewail 2018 - 10-04-'18
Klik hier voor het overzicht van de toekenningen Pronkjewail 2018


Jaarverslag Kunstraad 2017 - 30-03-'18

Klik hier voor het Jaarverslag Kunstraad 2017(PDF)


Oproep adviseurs - 25-01-'18
Voor het beoordelen van subsidieaanvragen in het kader van het Incidentenbudget voor professionele kunst en de Plusregeling voor amateurkunst is de Kunstraad Groningen op zoek naar adviseurs.
Klik hier
voor meer informatie (pdf)VERLENGING INDIENINGSTERMIJN

De indieningstermijn voor subsidieaanvragen van organisaties voor de ouderenparticipatieregeling Pronkjewail is verlengd tot 15 juni a.s. om 17:00 uur. Instellingen hebben hierdoor meer tijd gekregen voor het indienen van aanvragen.

Klik hier voor meer informatie


Sluit venster