ACTUEEL

NIEUWSBRIEF - 08-'18
Klik hier voor de nieuwsbrief augustus 2018 (opent in nieuwe pagina)


Incidentenbudget 3e ronde 2018 - 09-07-'18
Klik hier voor het overzicht van de toekenningen Incidentenbudget 3e ronde 2018

NIEUWSBRIEF - 05-'18
Klik hier voor de nieuwsbrief mei 2018 (opent in nieuwe pagina)

Visiebrief cultuur- 17-05-'18
In maart jl. verscheen de visiebrief van de minister van cultuur Van Engelshoven. In ‘Cultuur in een open samenleving’ van maart 2018 benoemt de minister voor cultuur hoe de plannen in het regeerakkoord aan de hand van vijf thema’s wordt uitgewerkt: Cultuur maakt nieuwsgierig, Ruimte voor nieuwe makers en cultuur, Een leefomgeving met karakter, Cultuur is grenzeloos en Een sterke culturele sector. Het kabinet investeert in cultuur. Voor het erfgoed is de komende jaren 325 miljoen extra beschikbaar. Dit doet het kabinet om ervoor te zorgen dat ook toekomstige generaties hiervan blijven genieten en het erfgoed blijven beleven. Ook investeert het kabinet extra in cultuur en in historisch-democratisch bewustzijn: dit bedrag loopt op van 25 miljoen in 2018 tot 80 miljoen in de jaren daarna.
De visiebrief gaat in op de behoefte om te komen tot meer samenhang tussen rijksbeleid en de verantwoordelijkheid die andere overheden nemen. Dat vraagt om duidelijke plannen vanuit de regio en de bereidheid om daarin te investeren. Het vraagt tevens om samenwerking tussen overheden, culturele instellingen, fondsen en adviesraden.

Klik hier voor de reactie van de Kunstraad op de visiebrief. De Noordelijke overheden reageerden al eerder in een gezamenlijke reactie op de visiebrief.


- Save the date! - Netwerkbijeenkomst Mondriaan Fonds - 16-05-'18
Op donderdag 21 juni a.s. organiseert Andrea Möller (regiomakelaar Noord van het Mondriaan Fonds) een netwerkbijeenkomst in Leeuwarden voor professioneel beeldend kunstenaars en initiatiefnemers van kunstprojecten, die van plan zijn om een subsidieaanvraag in te dienen bij het Mondriaan Fonds. Medewerkers en/of adviseurs van het fonds vertellen hoe een aanvraag wordt beoordeeld en kunstenaars die reeds een aanvraag hebben ingediend vertellen over hun ervaringen.

Wie verzekerd wil zijn van een plek kan zich alvast aanmelden via a.moller@mondriaanfonds.nl. Ook kunstenaars en initiatiefnemers die graag een actieve bijdrage willen leveren aan de bijeenkomst, bijvoorbeeld door hun verhaal te delen en/of tips te geven, wordt nadrukkelijk gevraagd om zich alvast te melden.

De dagplanning wordt begin juni begin gemaakt. De bijeenkomst vindt plaats in de Neushoorn in Leeuwarden.

Netwerkbijeenkomst Mondriaan FondsIncidentenbudget 2e ronde 2018 - 11-04-'18
Klik hier voor het overzicht van de toekenningen Incidentenbudget 2e ronde 2018


Toekenningen Pronkjewail 2018 - 10-04-'18
Klik hier voor het overzicht van de toekenningen Pronkjewail 2018


Jaarverslag Kunstraad 2017 - 30-03-'18

Klik hier voor het Jaarverslag Kunstraad 2017(PDF)


Uitnodiging workshop Kickoff Crowdfunding - 15-03-'18

Denkt u na over het financieren van een project via crowdfunding? Op donderdag 29 maart a.s. is voordekunst in Groningen voor een workshop Crowdfunding.

Zet samen met voordekunst de eerste stappen in het vormen van een crowdfundingscampagne. Tijdens de workshop krijgt u persoonlijke begeleiding bij het opstarten van het project om uw campagne met een voorsprong te beginnen. Verder krijgt u alle tips, wordt er gekeken naar best practices en kunt u samen met voordekunst werken aan de opzet van uw eigen crowdfundingsproject.
Binnen anderhalf uur weet u precies wat u te doen staat en kunt u van start met het voorbereiden van uw campagne.

Wat? Workshop Kickoff Crowdfunding
Waar? Theater de Machinefabriek, Bloemstraat 38 in Groningen
Wanneer? Donderdag 29 maart a.s. van 11:00 tot 12:30 uur

Klik hier voor het aanmeldformulier voor de workshop.

Kom ook langs voor een spreekuur!
In de middag, na de workshop, vinden er ook spreekuren plaats met een medewerker van voordekunst. Dit betreft een 1-op-1 gesprek van 30 minuten waarin u concreet advies krijgt over uw project. Via deze link treft u meer informatie over de tijden en kunt u zich inschrijven.

Voor vragen over de workshop of het spreekuur kunt u contact opnemen met Alyssa van voordekunst via alyssa@voordekunst.nl.


Oproep adviseurs - 25-01-'18
Voor het beoordelen van subsidieaanvragen in het kader van het Incidentenbudget voor professionele kunst en de Plusregeling voor amateurkunst is de Kunstraad Groningen op zoek naar adviseurs.
Klik hier
voor meer informatie (pdf)Uitnodiging RUG debat cultuurbeleid - 24-01-'18
Op maandag 12 februari a.s. organiseert de Rijksuniversiteit Groningen een informeel debat over cultuurbeleid.
Klik hier
voor meer informatie (pdf)Toekenningen Incidentenbudget 1e ronde 2018 - 09-01-'18
Klik hier voor het overzicht van de toekenningen Incidentenbudget 1e ronde 2018


Reactie op verkenning Cultuur voor stad, land en regio - 28-11-'17

Met veel belangstelling nam de Kunstraad Groningen kennis van de op 20 november 2017 verschenen verkenning van de Raad voor Cultuur over cultuur en de stedelijke regio´s. De Kunstraad is blij met de snelle en positieve reactie hierop vanuit We The North dat op zichzelf al een goed voorbeeld is van voortvarende samenwerking binnen een regio.
We zijn positief over de verkenning. Wel vallen de Kunstraad de volgende zaken op.

De verkenning legt de focus op structuren, bevoegdheden en beoordeling, waarbij vooral gedacht wordt vanuit het bestaande en aan de rol van de overheden. De Kunstraad mist de inbreng van het culturele veld in het proces van totstandkoming van vernieuwingen in het bestel en roept op culturele spelers ruimte te geven om als toekomstige gebruikers van dit beleid actief daarover mee te praten. Denk daarbij niet alleen aan bestaande culturele instituten maar ook aan nieuwe vormen van artistieke organisaties en cultureel burgerschap.

Het onderscheid tussen een landelijke Basisinfrastructuur (BIS) en een regionale basisinfrastructuur (RIS) moet vooral geen valkuil worden vanuit structuur-denken. In onze visie is er sprake van één samenhangende infrastructuur waarin instellingen op basis van het eigen profiel zich inzetten voor hun ´publiek´ in de stad, regio, Nederland of het buitenland. In alle gevallen zijn zij geworteld op een plek. Dit onderdeel vraagt in de komende tijd nog een zorgvuldige discussie en uitwerking.

Ondanks bovenstaande aandachtspunten is de Kunstraad Groningen blij met de discussie die door de Raad voor Cultuur in opdracht van de minister voor cultuur nu is gestart. Het belang van meer afstemming in de opdracht aan culturele instellingen én het stellen van heldere en realistische inhoudelijke voorwaarden is immers van grote waarde voor de culturele sector. Als daar het culturele veld en maatschappelijke organisaties actief bij worden betrokken dan bloeit er iets moois op voor de periode na 2020.

Erik Akkermans, voorzitter Kunstraad Groningen
Groningen, 27 november 2017

Klik hier voor de verkenning Cultuur voor stad, land en regio van de Raad voor Cultuur

Klik hier voor het sectoradvies muziek


Evaluatie Kunstraad Groningen - 28-11-'17

DSP heeft in opdracht van de gemeente en de provincie Groningen een evaluatie uitgevoerd naar het functioneren van de Kunstraad en tevens een advies uitgebracht over een optimale adviesstructuur. De evaluatie is aangekondigd in het gemeentelijk en provinciaal Uitvoeringsprogramma cultuur 2017-2020 (zomer 2016) en moet richting geven aan de opdracht aan de Kunstraad voor de komende jaren.

DSP concludeert dat het ?merk? Kunstraad Groningen en de onafhankelijkheid die daarmee gepaard gaat een belangrijke waarde vertegenwoordigt in de provincie en de gemeente en daarom behouden moet blijven. DSP geeft verder aan dat gemeente en provincie duidelijkheid moeten verschaffen of de Kunstraad alleen ingezet wordt voor inhoudelijke advisering of ook breder voor het advies over sector en ontwikkeling.

De Kunstraad zal niet rechtstreeks op het rapport van DSP reageren. De conclusies en aanbevelingen komen aan de orde in bestuurlijk overleg met de beide overheden en daar brengt het bestuur van de Kunstraad zijn opvattingen in.

Bestuurlijk is tussen gemeente, provincie en Kunstraad inmiddels afgesproken dat 2018 blijft zoals voorgaande jaren. Het komende half jaar wordt gebruikt om scherp te stellen welke opdracht c.q. welke taken de Kunstraad precies krijgt voor de jaren daarna. Naast de gesprekken tussen gemeente, provincie en Kunstraad zal ook het culturele veld in het vervolgtraject worden geconsulteerd.

Klik hier voor de brief van het college van B&W aan de gemeenteraad, met als bijlage het rapport van DSP.


Erik Akkermans nieuwe voorzitter Kunstraad Groningen - 27-09-'17

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen en Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen hebben vandaag besloten de heer drs. H.J.M. Akkermans te benoemen tot voorzitter van de Kunstraad Groningen. De aanstelling geldt voor een periode van drie jaar.

De heer Akkermans volgt prof. dr. J.J. van Maanen op, die ruim zes jaar voorzitter was van de Kunstraad en reglementair aftreedt.

Erik Akkermans (Zevenaar,1949) studeerde politieke wetenschappen en massacommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was dienstplichtig officier bij de Koninklijke Luchtmacht en daarna achtereenvolgens directeur van de Federatie van Kunstenaarsverenigingen, de Culturele Raad Zuid-Holland, kunstvakonderwijs Groningen (Academie Minerva / Conservatorium) en het Utrechts Conservatorium. Vanaf 2001 tot 2011 was Erik Akkermans aan bureau BMC verbonden als consultant en interim-manager. Sedert 2011 is hij zelfstandig adviseur.
Erik Akkermans vervulde diverse bestuursfuncties van landelijke organisaties, onder meer als voorzitter van het Voorzieningsfonds voor Kunstenaars, World Wide Video Festival, het Scholingsfonds voor Kunst en Cultuur en de Federatie Cultuur, de brancheorganisatie voor kunst en cultuur.

Gemeente, provincie en Kunstraad menen in de heer Akkermans een prima voorzitter te hebben gelet op zijn advies- en bestuurservaring in de culturele sector op zowel regionaal als nationaal niveau. De heer Akkermans is woonachtig in Amsterdam maar kent stad en provincie Groningen als oud-inwoner en -gemeenteraadslid goed.

Met de zittende bestuursleden Jaap Bos (penningmeester), Myriam Jansen, Johan Kolsteeg en Hanka Otte is het bestuur van de Kunstraad met deze benoeming weer compleet.

De Kunstraad verstrekt incidentele cultuursubsidies namens de gemeente en de provincie Groningen. Daarnaast heeft de Kunstraad een adviserende taak, over culturele zaken in het algemeen en over de vierjarige cultuurnota´s in het bijzonder. Ook het evalueren c.q. visiteren van culturele instellingen hoort hierbij.


Interreg Nederland-Duitsland - 14-08-'17
Klik hier voor de brochure over de mogelijkheden voor culturele samenwerking NEDERLAND-DUITSLAND in het INTERREG-VA programma (PDF).


VERLENGING INDIENINGSTERMIJN

De indieningstermijn voor subsidieaanvragen van organisaties voor de ouderenparticipatieregeling Pronkjewail is verlengd tot 15 juni a.s. om 17:00 uur. Instellingen hebben hierdoor meer tijd gekregen voor het indienen van aanvragen.

Klik hier voor meer informatie


Sluit venster