ACTUEEL

Incidentenbudget 4e ronde 2018 - 18-10-'18
Klik hier voor het overzicht van de toekenningen Incidentenbudget 4e ronde 2018


Regionaal cultuurprofiel -10-10-'18
De Kunstraad vraagt aandacht voor grotere betrokkenheid van het culturele veld bij het opstellen van het regionale cultuurprofiel. En dat heeft haast!

Minister Ingrid van Engelshoven is in volle verwachting van de regionale cultuurprofielen die op 1 november a.s. in haar brievenbus vallen als onderdeel van haar adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur voor de beleidsperiode 2021-2024.

Voor Noord-Nederland is de regio helder. De drie provincies Drenthe, Fryslân en Groningen en de gemeenten Assen, Emmen, Groningen en Leeuwarden hebben in 2017 al de handen inéén geslagen. Het programma We the North draait al enkele jaren. In gezamenlijkheid zet de regio in op talentontwikkeling en cultuureducatie, innovatie, stad en regio. De noordelijke overheden borduren terecht voort op dit programma. Aan het regionale cultuurprofiel wordt nu geschreven. Dat lijkt echter in alle stilte en met input van slechts enkele sleutelfiguren uit het culturele veld (op persoonlijke titel) te gebeuren.

Waar de afgelopen jaren de inzet met name lag op zinvolle bestuurlijke afstemming en bestuurlijke samenwerking, kan /moet naar de mening van de Kunstraad nu een stap verder worden gezet. Het komt er nu op aan de brede culturele sector (en ook de Kunstraad in zijn specifieke rol) te betrekken bij het schrijven van het Noordelijk profiel. Dan maken de overheden echt werk van het beloofde bottom-up beleidsvormend proces. De sector zelf heeft immers het beste zicht op vernieuwing en culturele waarden en is zeker in staat de maatschappelijke opgaven en trends in lokaal, nationaal en internationaal perspectief te zien. De sector in al zijn verscheidenheid wel te verstaan, dus ook nieuwe vormen van artistieke organisaties en cultureel burgerschap. Zodat er kaders voor beleid ontstaan:
  • waarin cultuur en specifiek kunst ruimte heeft om als esthetische, emotionele, spiegelende en sociale motor in onze samenleving te kunnen fungeren;
  • waarin ook andere, nieuwe publieksgroepen zich herkennen zodat we het draagvlak voor cultuur(beleid) versterken en diversiteit vergrsoten;
  • waarin het mogelijk is om nieuwe en andere projectvormen en culturele allianties te ondersteunen.
We roepen de Noordelijke overheden op om vóórdat het profiel naar de minister gaat op zijn minst een discussiebijeenkomst te organiseren en suggesties die daar worden ingebracht ter harte te nemen.

Laat de top-down benadering los en geef cultuur zijn publieke en democratische functie.

Kunstraad Groningen
Erik Akkermans, voorzitter
Ebrien den Engelsman, directeurSpreekuur voordekunst - 26-09-'18
Op vrijdag 12 oktober a.s. organiseert voordekunst weer een spreekuur crowdfunding in samenwerking met de Kunstraad Groningen. Ben je woonachtig of actief in de provincie Groningen, heb je een concreet idee waarvoor je wil crowdfunden en wil je hierover van gedachten wisselen met een medewerker van voordekunst? Dan kun je je aanmelden voor het spreekuur. Het betreft een één op één gesprek van een halfuur.

Wat? Spreekuur crowdfunding/voordekunst bij de Kunstraad Groningen
Waar?
Het kantoor van de Kunstraad Groningen, St. Jansstraat 2G in Groningen.
Wanneer? Vrijdag 12 okober a.s. tussen 13.00 en 16.00 uur.

klik hier om je aan te melden voor het spreekuur.
Voor vragen kun je contact opnemen met Alyssa van voordekunst via alyssa@voordekunst.nl


NIEUWSBRIEF - 08-'18
Klik hier voor de nieuwsbrief augustus 2018 (opent in nieuwe pagina)


Incidentenbudget 3e ronde 2018 - 09-07-'18
Klik hier voor het overzicht van de toekenningen Incidentenbudget 3e ronde 2018


NIEUWSBRIEF - 05-'18
Klik hier voor de nieuwsbrief mei 2018 (opent in nieuwe pagina)


Visiebrief cultuur- 17-05-'18
In maart jl. verscheen de visiebrief van de minister van cultuur Van Engelshoven. In ‘Cultuur in een open samenleving’ van maart 2018 benoemt de minister voor cultuur hoe de plannen in het regeerakkoord aan de hand van vijf thema’s wordt uitgewerkt: Cultuur maakt nieuwsgierig, Ruimte voor nieuwe makers en cultuur, Een leefomgeving met karakter, Cultuur is grenzeloos en Een sterke culturele sector. Het kabinet investeert in cultuur. Voor het erfgoed is de komende jaren 325 miljoen extra beschikbaar. Dit doet het kabinet om ervoor te zorgen dat ook toekomstige generaties hiervan blijven genieten en het erfgoed blijven beleven. Ook investeert het kabinet extra in cultuur en in historisch-democratisch bewustzijn: dit bedrag loopt op van 25 miljoen in 2018 tot 80 miljoen in de jaren daarna.
De visiebrief gaat in op de behoefte om te komen tot meer samenhang tussen rijksbeleid en de verantwoordelijkheid die andere overheden nemen. Dat vraagt om duidelijke plannen vanuit de regio en de bereidheid om daarin te investeren. Het vraagt tevens om samenwerking tussen overheden, culturele instellingen, fondsen en adviesraden.

Klik hier voor de reactie van de Kunstraad op de visiebrief. De Noordelijke overheden reageerden al eerder in een gezamenlijke reactie op de visiebrief.


Incidentenbudget 2e ronde 2018 - 11-04-'18
Klik hier voor het overzicht van de toekenningen Incidentenbudget 2e ronde 2018


Toekenningen Pronkjewail 2018 - 10-04-'18
Klik hier voor het overzicht van de toekenningen Pronkjewail 2018


Jaarverslag Kunstraad 2017 - 30-03-'18

Klik hier voor het Jaarverslag Kunstraad 2017(PDF)


Oproep adviseurs - 25-01-'18
Voor het beoordelen van subsidieaanvragen in het kader van het Incidentenbudget voor professionele kunst en de Plusregeling voor amateurkunst is de Kunstraad Groningen op zoek naar adviseurs.
Klik hier
voor meer informatie (pdf)VERLENGING INDIENINGSTERMIJN

De indieningstermijn voor subsidieaanvragen van organisaties voor de ouderenparticipatieregeling Pronkjewail is verlengd tot 15 juni a.s. om 17:00 uur. Instellingen hebben hierdoor meer tijd gekregen voor het indienen van aanvragen.

Klik hier voor meer informatie


Sluit venster